Vedtatte planer

For uttale i perioden: 25. februar 2022 - 21. mars 2022
Vedtatte planer Planvedtak: Detaljregulering for Rotvoll og Stenrud gård
Planvedtak_rotvoll og stenrud_kart

Planvedtak:

Molde kommunestyre har i møte 17.02.2022, sak PS-3/22 behandlet detaljregulering for Rotvoll og Stenrud gård, plannr. 201715. Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for Rotvoll og Stenrud gård (B3), plannr. 201715, i samsvar med plankart sist revidert 13.01.2022, planbestemmelser sist revidert 9.02.2022 og planbeskrivelse sist revidert 06.04.2021.

Følgende planer innenfor reguleringsplanens avgrensning oppheves helt eller delvis med vedtaket av denne reguleringsplanen: PlanID 0678, 199807, 1502200615, 0777 og 2283.

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12.

Formål med planen:

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for boligbygging på området B3 i kommunedel-planens arealdel for Molde, del 1, 2015 – 2025.
I kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 er det avsatt et nytt boligområde; B3 vest for Bjørset bydel som omfatter Stenrud og Rotvoll gård. Block Watne har inngått avtale med grunneier av Rotvoll gård om kjøp av deler av gården. For å få en helhetlig utvikling av B3 samarbeider de med grunneierne av Stenrud gård om en felles detaljregulering. 

Det legges til rette for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, lavblokk. 

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen må være grunngitt og sendes til:

Molde kommune
Enhet samfunn og plan
Rådhusplassen 1
6413 Molde.

Eller på e-post til postmottak@molde.kommune.no

Klagefrist er 21. mars 2022.

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Kravene skal rettes til kommunen.

Her er lenken til planen i planregistret. Klagefrist er 21.3.2022

https://www.arealplaner.no/1506/arealplaner/819


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.