Vedtatte planer

kartskisse
For uttale i perioden: 12. juli 2021 - 05. august 2021
Vedtatte planer Planvedtak: Detaljregulering Midsund vassverk

I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 17.06.2021 vedtatt følgende plan:

PS 57/21  Reguleringsplan for Midsund vassverk, plan nr 202001.

Formål:
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av nytt Midsund vassbehandlingsanlegg ved Bakkelva nedenfor eksisterende behandlingsanlegg. I oppstartmeldinga ble det opplyst at det også skulle opparbeides turparkering for brukere av Midsundtrappene. På bakgrunn av innkomne merknader til oppstartmeldinga, og arbeid med alternative løsninger for turparkering ble er det ikke lagt til rette for dette formålet i planen.

Medvirkning:
Vedtaket til Midsund vassverk kan påklages til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. 

Klagen må være grunngitt. 

Ønsker du å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes 
senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal du rette til kommunen.

Frist for å klage: 05.08.2021

Samfunn og plan.

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under