Vedtatte planer

Kartskisse
Vedtatte planer

Plan nr K2020-01

Planvedtak: Kommunedelplan for E39, Julbøen - Molde

I henhold av § 11-15 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 17.06.2021 vedtatt følgende plan:

PS 58/21 Kommunedelplan for E39, Julbøen - Molde, plan nr K2020-01.

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3 -7 utarbeidet forslag til kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for ny E39 på strekningen Julbøen- Molde. Strekningen på ca. 11,2 km og ligger i Molde kommune.

Formål:

Formålet med kommunedelplanen er å gi et formelt grunnlag for ny E39-trasé mellom Julbøen og Molde. Molde kommune er planmyndighet og Statens vegvesen er tiltakshaver og forslagsstiller for vegplanen.

Kommunedelplanen kan ikke påklages.

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Kravene skal rettes til kommunen.

Saksbehandler: Hogne Frydenlund
Samfunn og plan.

Aktuelle dokumenter:

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.