Vedtatte planer

201601 - kart
Vedtatte planer

Plan nr. 15432018001

Planvedtak: Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 6. mars 2020 godkjent reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand som Nesset kommunestyre vedtok 23. mai 2019 under sak 044/19.   

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for massedeponi, stein- og masseuttak i fjell, mottak og gjenvinningsanlegg av uorganisk farlig avfall, etablering av industriområde og utvidelse av kaianlegg.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak kan ikke påklages. 

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3, skal være innsendt til Molde kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato. 

Saksbehandler: 
Hogne Frydenlund
Enhet for samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:
Flere bakgrunnsdokumenter: Status - Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.