Høring/Oppstart

Kartskisse
For uttale i perioden: 11. juni 2020 - 21. juli 2020
Høring/Oppstart

Plannr 201906

Reguleringsarbeid Storgata 4 med området rundt
Reiulf Ramstad Arkitekter AS har på vegne av Trehuset Molde utarbeidet et forslag til planprogram for reguleringsarbeidet Storgata 4 med området rundt. 

Det ble varslet oppstart av detaljreguleringsplanarbeid med kunngjøringsannonse i Romsdals Budstikke 25.09.2019. Grunneiere, naboer og høringsinstanser fikk direkte henvendelse om planarbeidet med brev eller epost den 24.09.2019.

Intensjonen med detaljreguleringen er å videreutvikle og detaljregulere Storgata 4 og det nærliggende området. Forslagsstiller ønsker å samle byens beste kvaliteter og utvikle en attraktiv destinasjon med ulike aktiviteter som også vil kunne bidra til å aktivisere Storgata,
Alexandraparken og havnepromenaden.

Planprogrammet skal synliggjøre formålet med planarbeidet, planprosess, organisering med fremdriftsplan og medvirkning, samt behovet for særlige utredninger.
Dette planprogrammet viser organisering og gjennomføring av detaljreguleringen.


Informasjon og merknader til planprogram.
Hvis du har innspill til planprogrammet, kan du sende det til:

Forslagsstiller: Trehuset Molde AS v/ Bård Rieber-Mohn
Adresse: Kirkegata 15, 0153 Oslo
Epost: bard@matotalbygg.no


Fagkyndig arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter v/ Tjasa Mavric
Adresse: Josefinesgate 7, 0351 Oslo
Epost: tjasa@rra.no

Frist for innsendelse av informasjon og merknader er 21.07.2020

Aktuelle dokumenter: