‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Kartskisse e39 Lønset - Hjelset
For uttale i perioden: 10. desember 2016 - 01. februar 2017
Høring/Oppstart

Plan nr 201215

Reguleringsplan E39 Lønset-Hjelset
Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i tiden: 10.12.2016 – 01.02.2017

Bakgrunn:

Formålet med planarbeidet er å lage et formelt grunnlag for bygging av ny E39 på strekninga Lønset-Hjelset. Planarbeidet er utført av Statens vegvesen i samarbeid med Molde kommune.  Ny E39 planlegges som en H5-veg med vegbredde på 12,5 m bortsett fra de første 2000 m av vegen ved Lønset der vegen planlegges etter H4-standard med vegbredde på 10 m da denne strekningen ikke er garantert å være en del av framtidig E39. Hele strekningen planlegges med midtdeler og forbikjøringstrekninger.
 
Omfanget og detaljeringsgraden til konsekvensutredninga tilknyttet planen dekker utredningsbehovet, jfr. forskrift om konsekvensutredninger. Reguleringsplanens konsekvensutredning og planbeskrivelsen gir en detaljert oversikt over planens virkninger. Plandokumentene som er utarbeidet i forbindelse med 
offentlig ettersyn er:
•    Konsekvensutredning
•    Plankart
•    Planbeskrivelse
•    Planbestemmelser
•    Tegningshefte med konstruksjoner
•    ROS-analyse
•    HAZID-rapport
•    Støyrapport med støysonekart
•    Hydrologisk og hydrauliske beregninger
•    ROS-analyse
•    HAZID-rapport – risikoanalyserapport
•    Faseplan
•    Trafikknotat
•    Naturmiljørapport – naturmangfold
•    Arkeologi rapport
•    Geoteknisk rapport
•    Alternativsanalyse

Medvirkning:

Statens vegvesen arrangerer åpent informasjonsmøte på Skjevikåsen skole 5. januar 2017 kl. 19.00 og åpen kontordag i Molde rådhus 19. januar kl. 10.00-15.30


Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 01.02.2017, eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Aktuelle dokumenter:
Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset. Ved spørsmål angående planen kan du henvende deg til planprosjektleder
Ivar-Ole Mittet, tlf. 71 27 47 72/ 41 47 99 96, ivar-ole.mittet@vegvesen.no eller Jostein Bø tlf. 71 11 12 64/95 77 28 48, Jostein.Bo@Molde.kommune.no  


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Sender ny høring da vedlegget ikke kunne åpnes.

  Høringssvar – reguleringsplan E 39 Lønset – Hjelset.

  Veggruppen for ny øvre trase E 39 Årø -Lønset arbeider for bygging av ny øvre trase på hele strekningen fra Årø til Hjelset. Det er lite fremtidsrettet og dårlig ressursbruk avslutte den øvre traseen på Lønset, når det er vedtatt i kommuneplanen ny øvre trase helt til Årø. Arbeidet i gruppen har stor støtte i lokalmiljøet, og handler om fortsatt å kunne leve og bo langs vegstrekningen fra Årø til Lønset.

  Vi protesterte på det opprinnelige planfrie vegkrysset som var planlagt på Lønset. Det er nå tegnet inn et vegkryss som fortsatt er altfor stort og altfor dominerende i landskapet. Det er lite areal mellom fjord og fjell på denne strekningen, det er store inngrep i eiendommer og dyrka mark blir brukt til vegformål. Vegkrysset vil gi store støyplager for de som bor i området, det blir en trafikkmaskin med konstant trafikk i begge retninger- 10 000 biler i døgnet den dagen nytt sjukehus blir tatt i bruk. En lang nedstigning fra øvre trasse til eksisterende trase vil føre til at tungtrafikken må bremse for å redusere farten ned mot vegkrysset – dette øker støyen. Tungtrafikk o.a. trafikk som skal kjøre i motbakke opp til der vegen flater ut vil også gi mye gass – noe som også er svært støyende. Det vil komme krav om støymålinger og støyskjerming fra beboeren på hele strekningen.

  Vi aksepterer ikke en trafikkøkning gjennom bygda på 3000 biler i døgnet fra den dagen nytt sjukehus blir tatt i bruk. Døgntrafikk på ca 10 000 biler i døgnet er en formidabel trafikkmengde, og vår livskvalitet blir ytterligere forverret av trafikkstøy og forurensing. Vi har i mange sammenhenger gitt innspill både til Molde kommune og Statens vegvesen om vår krevende hverdag lang Europaveg 39. Det er svært betenkelig at Statens vegvesen som fagetat og som arbeider med trafikksikring, planlegger å føre trafikken fra en veg med 90 km/t ned på vegen gjennom vår bebyggelse – dette vil skape mange farlige trafikksituasjoner. Vi gleder oss over at beboerne som bor langs vegstrekningen fra Lønset til Hjelset får en ny øvre trase overfor bebyggelsen, men aksepterer ikke at vi som bor langs vegstrekningen fra Årø – Lønset blir salderingsposten, og må all belastningen med den økte trafikkmengden.

  Det er lite fremtidsrettet å bygge et midlertidig vegkryss til over 100 mill.kr. – når det foreligger vedtak på at ny øvre trase skal bygges helt til Årø. Det haster med å komme ei gang med planleggingsarbeidet for videreføring av traseen til Årø. Det er sentrale politiske føringer på at det skal bygges lange sammenhengende vegstrekninger utenom bebyggelse, ikke stykkevis og delt. Det er også sentrale føringer på å ikke bygge ned dyrka mark.


  Veggruppe for ny øvre trase E 39 Årø -Lønset.

  Jan Petter Lønseth, Einar Lønset, Arvid Bø, Ove Røbekk og Palma R. Sigerseth.

  2017-02-01 15:56:23
  [Svar]
 • Dette ble litt

  2017-02-01 12:01:54
  [Svar]
 • Det er nå dere myndighets personer i Molde kommune og SVV har mulighet for å bli husket for deres framsynte handlinger for ettertiden, bygg en helhetlig vei fra Årø til Hjelset i ett byggetrinn. Om dere mot formodning kommer ned på Lønset med ny vei så har jeg følgende å bemerke:

  Ønsker avkjørsel til Lønsetbakken adskilt fra gangvei.
  Må ha sammenhengende støyskjerm fra vestsiden av våningshus til østsiden av bolig 2.
  Det må på plass store støyskjermings tiltak.
  Finnes det mer støy vennlige autovern?
  Tilkomst til dyrket mark på vestsiden av våningshus må ivaretas.
  Den nye tilkomst / samlevei til hytter & naust må ligge oppe ved E39,det er mulig å fremdeles bruke de eksisterende veier ned til naust og hytter.
  For at uteområde skal kunne brukes må tiltak gjennomføres.
  Om støytiltak ikke kan oppnås så bør kanskje bolig vurderes innløst.

  Med hilsen Åse Elin og Jan Petter Lønseth

  2017-01-31 23:56:41
  [Svar]
 • Forrige merknad ble dessverre ikke synlig, sender derfor på nytt.

  MERKNAD TIL REGULERINGSPLAN E39 Lønset-Hjelset


  Merknad til kapittel 5.5.3 i Planbeskrivelsen med KU: Beskrivelse av traseen og begrunnelse for valg av løsninger/ og kap. 7.4 Ikke prissatte konsekvenser, Naturmiljø

  Jfr figur 14 er det tegnet inn en alternativ trasé ved å legge vegen høyere opp som avbøtende tiltak på slåttemarka på Ekren. Ifølge reguleringsplanheftet er det visse ulemper ved dette; blant annet større skjæringshøyde på grunn av bratt terreng, samt endring av trasé tilsvarende 1,6 km øst og vest for slåttemarka. Som det står i konsekvensutredningen av Rambøll, skal jfr Naturmangfoldlovens §11 «..tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets eller skadens karakter»... enn videre jfr §12 « For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.»

  En må dermed veie fordeler og ulemper opp mot hverandre. Etter vårt syn, er det en mindre ulempe å legge om veien i nevnte forholdsvis korte strekning med høyere skjæring, enn å måtte legge ned slåttemarka på Ekren, som utgjør hele 9,8 daa. En beitemark vest for slåttemarka, er også vurdert å kunne ha potensiale til oppgradering av verdi ifølge skjøtselsplan fra 2013, dersom skjøtsel fortsetter som i dag. Vegtraséen slik den er lagt opp i reguleringsplanen, vil kunne legge ned hele dette området, både slåttemarka, og beitemarka rett vest for slåttemarka.

  Molde kommune har totalt 17,9 daa med Slåttemark med A-verdi (dette er tall hentet ut fra Naturbase). Legges slåttemarka på Ekren ned som følge av vei, vil nær 55% av kommunens slåttemarker med A-verdi legges ned, noe som totalt sett burde vært ansett som en stor forringelse av den utvalgte naturtypen slåttemarker som finnes i kommunen. I følge miljødirektoratet tilsvarer en A-verdi «svært viktig» eller nasjonal verdi.

  Det er flere fordeler ved å legge veien lengre opp som vist til figur 14 kap. 5.5.3
  Dersom veien legges om slik som figur 14 viser, vil en også kunne unngå å rive en av fem SEFRAK bygninger som er planlagt revet i forbindelse med vegprosjektet. Våningshuset på gnr/bnr 41/18, er en SEFRAK bygning jfr SEFRAK-registeret (se Arkeologisk rapport figur 32- rød trekant side 22). Denne er nærmeste nabo til slåttemarka. Området rundt slåttemarka har også etter vårt syn verdi som kulturlandskap. Dersom vegen legges lengre opp, ivaretas også gammel kulturlandskap med tufter etter flere gamle gårdsbygninger/fundamenter (jfr Arkeologisk rapport s 28 -29)og steingjerder som ligger i dagen.

  Vedrørende oppsummering av ikke prissatte konsekvenser kapittel 7.6 i reguleringsplanheftet, så stilles det spørsmål vedrørende formuleringen «bygge ned en slåttemark av ganske god kvalitet». Oppsummeringen toner ned konsekvensen av å bygge ned såpass stor andel av Molde Kommunes slåttemark med A-verdi.

  Merknad til kapittel 7 i Planbeskrivelsen med KU, Ikke prissatte konsekvenser. 7.1.2 verdi friluftsliv.
  Kommentaren gjelder påstanden om at verdien for friluftsliv er relativt liten. Det står anført at publikum i større grad vil benytte seg av Fursetfjellet og Skaret. Pumpestasjonen på Hjelset, er utgangspunkt for mange ulike turer. Dersom en skal ta utgangspunkt i totalbefolkningen i Molde, kan det støttes at verdien for friluftsliv er mindre viktig, men for lokalbefolkningen på Hjelset og Skjevik, vil vi påstå at verdien er større, og stiller derfor spørsmål ved vurderingen «verdien for friluftsliv er liten».

  Kapittel 7.5.7 Vilt.
  Både med tanke på trafikksikkerhet, og for å ta hensyn til viltet, ønsker vi å påpeke nødvendigheten av at viltgjerder og underganger er laget på en en hensiktsmessig måte, slik at viltet i størst grad benytter seg av undergangene. Vi har ingen objektive tall, men observerer ofte både hjort, rådyr og elg som tar seg inn på innmarkene for å beite.

  Drenering av vann
  En stor del av terrenget er vått, det er store mengder vann som har opphav fra hele fjellsida oppover, det er en del bekkefar og elver, samt oppkommer i grunnen på høyde med den planlagte vegen. Det blir antakeligvis utfordringer knyttet til drenering av området i forbindelse med anlegging av vei. Det bes derfor om at det gjøres et grundig arbeid med drenering av vannmasser, slik at en kan unngå konsekvenser med at hager og gårdstun blir fylt med vann og søle på grunn av endret drenering i bakken.


  Christian Ekren og Åse Schiøtt, grunneiere.

  2017-01-31 22:42:44
  [Svar]
 • Legg E 39 oppi lia, øvre trasé . Der er det fritt fram for å bygge ny vei, Årø-Hjelset. Jeg har bodd på Lønset i snart 70 år, og begynner nå å grue meg for hvordan vakre Fannestranda vil se ut om noen år. Huset vårt ligger rett ved det planlagte krysset. ALL trafikk skal enten bremse opp, eller akselerere der. Hvordan skal vi leve med støv og store støyplager som vil doble seg fra det vi allerede har????? Det gjelder hele Fannestranda, ikke bare jeg og mine 19 nærmeste nabohus. Vær så snill, bruk makta dere har til å bygge vei som er framtidsrettet, og god for både trafikk og mennesker. Gårds og br.nr. 39/74. Edel Lønseth Jacobsen.

  2017-01-31 21:57:32
  [Svar]
 • Høringsuttalelse fra veggruppen for ny øvre trase E 39 Årø - Lønset.

  Jan Petter Lønseth, Einar Lønset, Arvid Bø, Ove Røbekk og Palma R. Sigerseth.

  2017-01-31 19:25:49
  [Svar]
 • Vedr. Grn.42, br.nr. 9

  Vedr. Forurensning / støy
  I forbindelse med at det bygges ny E39 over vår eiendom krever vi tiltak for å redusere støy og forurensing.

  Mvh
  Marianne og Einar Gussiås

  2017-01-31 15:19:46
  [Svar]
 • Vedlagt følger uttalelse til reguleringsplan E39 Lønset-Hjelset - plan nr. 201215 fra Arne Erik Dalheim, Elisabet Berg, Stein Inge Dalheim, Lars Anders Solstad og Marit Helen Bakken.

  2017-01-30 18:48:26
  [Svar]
 • Uttalelse fra grunneiere 41/1, 41/2

  2017-01-24 22:11:04
  [Svar]
 • Vedlagt følger uttalelse fra Molde og Hustadvika skogeierlag.

  2017-01-24 18:05:22
  [Svar]
 • Jeg ser at støymålingene er beregnet for en hastighet på 50 kmt ved Lønset, dette er vel beregninger som var gjort for den store rundkjøringen som var planlagt i starten? støykartet vil ikke holde mål, nå når det er planlagt innpåkjøringsfelt. Forlanger at det blir gjort nye beregninger med -db målinginger, for dette vil forringe min eiendom kraftig! Jeg mener det er mye bedre å bygge øvre trasé, mtp hvor mye støy 9000pbe vil føre med seg. Se til gjemnes, hvor positivt det ble der, når e39 ble flyttet opp i lia. Ved å bygge Årø-Hjelset i ett strekke, så vil det gi stor livskvalitet for oss som bor nært E39 nå idag. Vil gjerne også se bedre kart over hvilke støyskjermere, og sikringer som er tiltenkt krysset på Lønset.

  Håvard Severinsen gårds og br. 39/57

  2017-01-24 10:48:07
  [Svar]
 • Veien E39 Årø - Hjelset burde helt klart legges i øvre trasé. Dette er mer trafikksikkert og vil ikke ødelegge den flotte Fannestranda. Jeg vil vise til veien som går i øvre trasé fra Batnfjorden og mot Høgset. Det burde være mulig å realisere lignende vei fra Årø til Hjelset, uten et stort kryss på Lønset.

  Jeg, som student i Bergen, hadde et håp om å flytte hjem igjen til en stille og fin gård langs Fannestranda. Den blir berørt av det nye krysset på Lønset, der krysset tar store deler av uteområdet av gården, og det kommer 3000 flere passeringer i døgnet.

  I dag er det allerede vanskelig å holde en vanlig samtale utendørs, det kommer til å bli enda verre dersom Møreaksen blir realisert og sykehustrafikken skal forbi. Dermed blir sentrumskjernen og Fannestranda mer forurenset og Molde blir en gjennomkjøringsby.

  Jeg hadde håp om å kunne flytte tilbake til Molde etter studiene. Til en by med langt mindre forurensning, mindre støy og en uslåelig utsikt.

  Om dette skjer blir det mindre attraktivt å bo i Molde, og jeg ser mørkt på å flytte tilbake. Jeg ønsker meg tilbake til Molde uten støy, forurensning og til vakker utsikt!

  2017-01-23 22:48:14
  [Svar]
 • Veien E-39 , bør legges oppe i lia på ØVRE TRASE for hele strekket fra Årø til Hjelset , og dette bør gjøres før sjukehuset på Hjelset blir satt i drift.

  Er det godt nok vedlikehold på målestasjonen på Lønset som måler gjennomsnitt av støy ? . Regn, sludd, snø og vind vil vel også påvirke snittmålingene ? Jeg tror nok at støynivået er høyere enn dere antyder , og dette vil også øke med mer påsatt trafikk i forbindelse med sykehuset . Det eneste fornuftige er å få veien opp i øvre trase fra Årø til Hjelset .

  2017-01-23 19:46:29
  [Svar]
 • Jeg forstår ikke helt hvordan støymålingene som fremkommer i reguleringsplanen er gjennomført. Gjorde nettopp en (veldig kort) studie med mobil. ca klokken 1800, 23. januar 2017 i Lønsetbakken som ligger i gul sone. Her ligger det på ca 70db når flere personbiler passerer, mens det går opp i nærmere 80db når 2 vogntog passerer samtidig. Vil tro at med den økning i traffikk det legges opp til, blir det ikke særlig avslappeende å være ute om sommeren. Om sommeren (slik det er i dag) er det nesten umulig å gjennomføre en samtale med noen som er mer enn 5-6 meter fra hverandre. Med den trafikkøkningen det legges opp til og høyere fart, vil det bli tilnærmet umulig å bevege seg utendørs. Motorstøy fra en plenklipper på søndager blir småtteri i forhold. Det er helt ubegripelig at stat og kommune kan gjøre slike inngrep når det finnes alternativer. Veien bør legges oppe i lia på hele strekket fra Årø til Hjelset før sjukehuset på Hjelset blir satt i drift. Alt annet er offentlig maktarroganse!

  2017-01-23 18:48:16
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under