Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 22. mars 2021 - 19. april 2021
Høring/Oppstart Skolebruksplan: Tiltak ved Bolsøya skole og Vågsetra barne- og ungdomsskole

ALTERNATIV 0: Videreføre dagens situasjon

Se også: Skolebruksplan 2021 - 2030 på høring

Strukturen ved Bolsøya skole og Vågsetra barne- og ungdomsskole opprettholdes som den er i dag. Det er behov for flere klasserom ved Vågsetra barne- og ungdomsskole slik elevtallet er i dag.

Behov for å erstatte dagens paviljong med areal på ca. 1000 m2 til en estimert kostnad på 40,0 mill.

 
  AbqH 15Hjz 1ncAAAAAElFTkSuQmCC

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalkostnad av nytt bygg ved Vågsetra på 1000 m2 er beregnet til 1,4 mill. kroner, og 0,1 mill. kroner for drift av det økte arealet. Samlet 1,6 mill. kroner. Kapitalkostnaden inngår også i den beregnede enhetskostnaden per elev.

Fram mot 2030 er det forventet lavere elevtall på Bolsøya, og også noe reduksjon ved Vågsetra, det vil gi høyere kostnader per elev slik at alternativ 0 blir en kostnadsøkning på 2,2 mill. kroner i 2030.

Alternativ 1: Administrativ samordning med Vågsetra barne- og ungdomsskole

Alternativet ser på muligheten til å spare administrative ressurser ved å ha administrativ samordning mellom Vågsetra barne- og ungdomsskole.

Alternativ 2: Elevene fra Bolsøya skole overføres til Vågsetra barne- og ungdomsskole

 

Bolsøya skole legges ned, og elvene overføres til Vågsetra skole. Det gir behov for utvidelse ved Vågsetra barne- og ungdomsskole. Behov for å erstatte dagens paviljong med et areal på ca. 1 500 m2 til en estimert kostnad på 60,0 mill.

md 5mVKL 5BuAAAAABJRU 5ErkJggg==

Ved å overføre elevene ved Bolsøya er det lagt til grunn at det vil være behov for et bygg på 1 500 m2. Det gir en kapitalkostnad på 2,2 mill. kroner og økte driftsutgifter av arealet på 0,6 mill. kroner. En vil spare kostnadene ved Bolsøya, mens Vågsetra vil få et økt ressursbehov. Det vil også være økte kostnader til skoleskyss. Samlet gir tiltaket en innsparing på 1,4 mill. kroner i 2020- kostnader.

Fram mot 2030 er det forventet at elevtallet går noe ned, det gjør at effekten av en sammenslåing vil øke i årene som kommer. Samlet effekt i 2030 er beregnet til 2,1 mill. kroner.

Alternativ 3. Elevene ved Bolsøya skole overføres til Årø skole

 

Nye Årø skole står etter planen ferdig som en to-paralleller-barneskole høsten 2023. I dette alternativet vurderes muligheten for å flytte elever fra Bolsøya til nye Årø skole, og at ungdomstrinnet fra Bolsøya flyttes fra Vågsetra barne- og ungdomsskole til Bergmo ungdomsskole i sentrum. Vågsetra skole vil fortsatt ha et behov for erstatning av areal i paviljongen. Behovet for nybygd erstatningsareal er anslått til ca. 800 m2 til en estimert kostnad på 32,0 mill.

Qn 3cVc 4bMN 2HIExmhOzY 7i 6Vhgn 6XIqqW 9OgEDc 3PCVGwz 3cQEQtmE 7jsAYzYnZMVxdK SZdO 8hcGiYHEQGIgMZAYSAwkBsbEgJKwV 56JpR 4CIRACIRACIRACITCGwP 8PbP 3QbQh 3YwwAAAAASUVORK 5CYII=

Ved at elevene ved Bolsøya overføres til byen reduseres behovet for nytt areal på Vågsetra for å erstatte dagens paviljong med et areal på 800 m2. Det gir kapitalkostnader og drift av areal på til sammen 1,2 mill. kroner. Kostnadene ved Vågsetra vil kunne reduseres ved at elevtallet på ungdomstrinnet reduseres, men enhetskostnaden vil også forventes å øke. Økt elevtall vil gi økte kostnader, men lavere enhetskostnader både ved Årø, og Bergmo i sentrum. Samlet gir tiltaket en innsparing på 3,2 mill. kroner i 2020.

Fram mot 2030 er det forventet at elevtallet går noe ned, det gjør at effekten av en sammenslåing vil øke i årene som kommer. Samlet effekt i 2030 er beregnet til 3,5 mill. kroner.

 

Vurdering av tiltak

AAAAAABJRU 5ErkJggg==

Kontakt

Ivar Vereide, fagleder skole
ivar.vereide@molde.kommune.no
93 45 14 92

Aktuelle dokumenter

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Vi flytter til Bolsøya nå i løpet av våren. Vi har barn. Den eldste kommer til å begynne på skole høsten 2022, og den yngste kommer til å starte på barnehage for første gang nå i høst. 

  Nærheten til arbeid i byen, kombinert med et lite lokalmiljø med en trygg og god skole for de minste, er årsaken til at vi valgte å flytte til Bolsøya. Å flytte til Molde by hadde ikke vært et alternativ for oss, og om det ikke hadde vært for Bolsøya, med sin skole og barnehage, hadde vi ikke blitt innbyggere i Molde kommune.

  Så: Bolsøya skole er viktig for oss. Den er også viktig for Bolsøya. Bolsøya slik den er nå, med skole og barnehage, er også med på å gjøre Molde kommune mer attraktiv for innflytting og tilbakeflytting til kommunen. Det å kunne gi barna muligheten til å vokse opp i trygge rammer, i små oppvekstmiljø med gangavstand til skole og barnehage er viktig for mange.

  Og så, argumentasjonen. Her er det bare potensielle besparelser det snakkes om. De potensielle besparelsene er også relativt små, iallfall målt opp mot konsekvensene for lokalmiljø og de som berøres. Det er dessuten alltid slik at det er skjulte kostnader og andre negative effekter som ikke kommer frem i budsjettene, eller som ikke er tatt høyde for, slik at de potensielle besparelser ikke alltid blir en realitet. Nedleggelse av en opprustet og nyoppusset skole, for så å måtte bygge ut en annen skole for å kunne ta i mot flere elever der? Det er definitivt rom for tvil om lønnsomheten på dette. Og, når det argumenteres med nøytral effekt på skolevei for alternativ 2 og 3? Menes det da nøytral skolevei for kommunestyret, eller for de som blir berørt? Vi mener at det å flytte barneskoleelever fra Bolsøya til Årø eller Vågsetra, det har definitivt en negativ effekt på skolevei for både elever og foresatte. Ikke er det klimanøytralt heller. Skolen må få bestå.

  Oskar og Mari

  2021-04-14 11:20:47
  [Svar]
 • I kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 som er ute på høring finnes det referanser til mangfold, klima, bumiljø, klimanøytralt, bærekraft, nærhet, infrastruktur i hele kommunen, attraktiv osv. Og i første avsnitt under utviklingsmål i høringsdokumentet står det følgende; «Molde – attraktivt samfunn i vekst. Det skal vere mogleg å leve eit godt liv uansett kor ein bur. Det gode samfunnet blir bygd nedanfrå, og gode rammer for familiar, barn, unge, vaksne og eldre er ein føresetnad for gode og inkluderande lokalsamfunn der det er plass til alle.»

  Allerede i første setning er det full front mot front i forhold til skolebruksplanen. Menes det noe med det står i høringsdokumenter for kommuneplanens samfunnsdel, eller er det bare fine ord?

  I skolebruksplanen oppsummeres Bolsøya skole på denne måten; «Skolen fremstår med svært høy kvalitet jevnt over. Ingen vesentlige investeringsbehov i nær fremtid.» Her beskrives en velfungerende skole i bra stand, tett på nærmiljøet som gjør stedet til en attraktiv plass å bo, akkurat slik både folk og kommune ønsker. Da må det kunne vises til mer enn fire linjer med vage tall for å legge ned en skole.

  I SWOT-analysen trekkes det frem flere ulike positive aspekter, mens det negative går på lite miljø både for voksne og elever, samt utfordringer knyttet til skolevei. Slik jeg har forstått det gjør Bolsøyas elever det bra på nasjonale prøver - både nå og historisk. I tillegg er det bra trivsel blant elever, med vennskap både innad i og på tvers av klasser. Da er det begrensede miljøet mer en hypotetisk trussel enn en reel.

  Angående svakheter ved skolevei så er det vedtatt ny gangvei for flere år siden, og den er definert som et prosjektområde av kommunen. Og uansett om eleven skal gå til skolen eller til skolebussen, er veien den samme.
  For å beregne elevgrunnlaget henvises det til SSB og modellen KOMPAS. Her spriker anslagene i 2031 med 6 elever, avhengig om det blir bygging av boliger eller ikke. Når det er regulert områder på øya der det er tegnet inn 60-80 boenheter, tenker jeg kompasset må kalibreres litt. Det blir flere enn 6 skolebarn med 60-80 boenheter.

  En gjenganger er at familier der barna er ferdig med grunnskolen flytter bort fra øya, mens nystiftede familier kommer tilflyttende. De tilflyttende grunngir valget med nærhet til skole og barnehage, samt et trygt oppvekstmiljø for barna. Dette gjelder meg selv og min familie også. Her bor vi landlig til, skjermet oppvekstmiljø, gangavstand til skole og barnehage, samt kort vei til attraktive jobber. Skulle vi bodd i et sentrumsnært byggefelt med fiktive streker som utgjør en skolekrets med flere hundre elever, hadde ikke valget falt på Molde.

  Skal Molde kunne ha en vekst i fremtiden må det kunne tilbys et utvalg av ulike boområder med «gode rammer for familiar, barn, unge, vaksne og eldre». Bolsøya er et ulikt og unikt boområde som tiltrekker seg mennesker. La Bolsøya bestå, la skolen bestå

  2021-04-12 23:06:52
  [Svar]
 • Engasjementet lokalsamfunnet på Bolsøya viser bør egentlig være tilbakemelding nok om at denne skolen er utmerket driftet og hjørnesteinen i lokalsamfunnet!

  Trygge barn utvikler seg godt, og elever fra Bolsøya presterer tradisjonelt meget godt på nasjonale prøver. Det er en grunn til det! Barna er trygge og glade i å gå på Bolsøya skole og foreldre fremsnakker en gjennomsiktig, positiv og dyktig skole. Til sammen blir dette meget positivt for barnas utvikling, skolen og lokalsamfunnet.

  Molde kommune skal være en kommune for alle, og behøver vekst i folketallet. Hvordan henger det da sammen at kommunen bare skal bestå av store skoler? Store skoler (og nærmiljø) appellerer ikke til alle. Molde kommune vil gå glipp av store grupper unge familier som ikke ønsker å flytte til Molde kommune dersom det ikke finnes andre alternativ enn store skoler. Bolsøya er et utmerket eksempel på dette. Her er det masse fremoverlente, engasjerte og positive familier som bidrar lokalt og i kommunen generelt. Enten man har flyttet hit uten tidligere forankring, har flyttet tilbake hit eller har bodd her store deler av livet. Hele Molde kommune trenger slike familier, og jeg håper politikerne klarer å se dette i en større sammenheng enn bare regnearkene i kommunens skolebudsjett. Barn som utvikler seg i trygge omgivelser og engasjerte familier som gir av seg selv til lokalsamfunnet har langsiktige positive utslag i andre budsjett enn driftsbudsjettet til skolene.

  Befolkningsvekst, eller -reduksjon, kan styres politisk, og dersom Bolsøya skole legges ned er det ingen tvil om at det blir en politisk vedtatt nedleggelse av vårt lokalsamfunn. Greit nok er det flott å bo på Bolsøya. Men i Norge er det mange flotte steder å bo. Enkelte av disse stedene satser til og med på levende lokalsamfunn... Potensielle tilflyttere til Bolsøya, eller andre bygder i kommunen, vil ende opp andre steder om lokalskolene legges ned. Og disse 'andre steder' er nok ikke i tilknytning til storskolene i Molde kommune.

  Veinettet på Bolsøya er ikke tilpasset 6-10 åringer som stiger av og på skolebussen på flere forskjellige steder over øya. Det er ikke trygt å krysse veien eller vente på bussen i grøfta. Kostnaden med utbygging av veiene med nødvendige buss stopp og trygge kryssinger kommer naturligvis ikke frem i driftsbudsjettet for skolene, men den er der likevel!

  Jeg håper engasjementet i lokalsamfunnene blir sett og tatt til etterretning når vedtak skal fattes i saken. Å legge ned bygdeskolene for å spare penger på skolebudsjettet er en meget negativ utvikling for Molde kommune og gjenspeiler ikke den kommunen jeg opplever at Molde ønsker å fremstå som. Jeg opplever at Molde kommune fremstår attraktiv for en brei del av befolkningen i dag, helt i henhold til kommunens potensiale. Jeg håper kommunen fortsetter med det, også etter at vedtak er fattet.

  2021-04-12 20:16:29
  [Svar]
 • Bolsøya skole har i aller høyeste grad sin plass i Molde kommune. En skole er ofte limen i et samfunn,kanskje spesielt når man beveger seg litt utenfor bykjernen og kommer utpå bygda. Nedleggelse av skoler er ofte starten på slutten av noe. Og den slutten har sjeldent noe positivt med seg. Vi trenger mangfoldet av by og land,og dette forslaget som legges frem nå minner om en ytterligere nedbygging av distriktsnorge. Vi har ikke råd til en sånn utvikling. Verdiskaping,tryggheten og nærheten vi har i distriktene er for vetdifull til det. Den tryggheten en liten skole som Bolsøya skole gir for elever og foreldre er unik. La oss få beholde skolen vår!

  2021-04-08 21:14:06
  [Svar]
 • La Bolsøya skole bestå. Gå for alternativ 0.

  2021-04-08 11:16:31
  [Svar]
 • Vi trenger Bolsøya barneskole!

  I et samfunn der psykisk helse endelig er på dagsorden, kan godt forhold mellom elever på tvers av klassetrinn forebygge mistrivsel og mobbing. En godt velfungerende barneskole som tar psykisk helse på alvor sparer kommunen for både penger og resurser til behandling i ettertid.
  Det må tas med i vurderingen hvor mange kommende skolebarn som trenger denne skolen de neste åra.
  Øya er full av barnefamilier som forventer å få sendt sine barn trygt langs den korte skoleveien i fremtiden.
  Regjeringen ønsker at vi får flere barn - da MÅ vi få skoleplasser til barna våre. Mange familier flytter til Bolsøya fordi det er et trygt lokalsamfunn med barneskole. De sier selv at de ikke hadde gjort det uten skole her.

  Innbyggerne på Bolsøya kommer til å kjempe for skolen sin, det vet jeg. For her stiller vi opp for hverandre uansett.

  2021-04-08 03:41:21
  [Svar]
 • La bolsøya skole bestå!

  Da vi valgte å flytte til bolsøya fra byen for 5 år siden så var det pga at plassen i seg selv er et paradis, og det beste var at det var skole her. Vi flytta hit så min datter fikk starte i 1 klasse på bolsøya! Vi kjente kun en familie her fra før, å ingen barn på min datters alder, så det var et stort sprang for oss å ta, men jeg visste at dette ville bli det beste for henne. Det fine med å gå på en liten skole er at barna blir sett, det er trygt, godt, og jeg som mor føler at lærerne klarer å se elevene og hjelpe der det trengst, lærere har å tid til å slå av en prat, de forteller gjerne om skole dagen, gullkorn eller andre ting som mitt barn har vært med på som er verdt å nevne❤️❤️

  Jeg som mor orker nesten ikke tanken på at barna står i fare for å miste skolen sin,å må ta buss til Skåla eller Årø.

  vi trenger virkelig skolen vår😔❤️

  Bolsøya har å blitt en attraktiv plass, flere og flere ønsker seg hit, det er på landet men alikavell nært nok til by, det er kort vei til skolen og barnehagen, en perfekt plass å vokse opp på. men om skolen forsvinner? dette kan IKKE skje!! Vær så snill, la oss få beholde denne trygge gode skolen vi alle trenger så sårt ❤️

  2021-04-07 21:29:23
  [Svar]
 • Ikke legg ned skolen vår!
  Den fine skolen, med godt læremiljø, gode vennskap, trygge rammer og en skole der alle kjenner alle.
  En skole der alle kan sykle eller gå til, en skole med flotte naturområder i umiddelbar nærhet. En skole der barna på tvers av kjønn og alder inkluderer hverandre, med fokus på at alle skal ha en venn. Her er alle er velkommen. En skole som er oversiktlig nok til at barn som evt har der vanskelig blir sett, og kan få hjelp.
  En skole med foreldre som stiller opp på dugnader, en skole som er samlingspunkt på 17.mai og julegrantenning.

  Skolen er svært viktig for at nye familier skal flytte til den fantastiske øya vår.

  Jeg er svært stolt av å bo her. Jeg er glad for at jenta mi har fått begynne på skole her, og ønsker at gutten vår skal få et like fint møte med skolen som henne. Overgangen mellom barnehage og skole oppleves fint for barna da disse har godt samarbeid gjennom året.

  Hør på oss: Bolsøya Skole er svært viktig for oss, og barna våre. Vær så snill, ikke frarøv våre minste sitt trygge og gode læringsmiljø og tilhørighet til Bolsøya.
  Vi bor her av en grunn, og vi er stolte av å bo her♥️

  2021-04-05 23:25:46
  [Svar]
 • La oss beholde skolen vår! Den trygge, gode, lokale skolen!

  Bolsøya er et fantastisk sted, så landlig og samtidig bynært. Mange kan gå og sykle til skolen, på den relativt korte skoleveien. Mange har gått i barnehagen sammen, før de går over til skolen, i trygge, gode omgivelser. Gode relasjoner skapes, gjennom oppveksten og for resten av livet.

  Vi har ingen dagligvare butikk, men vi har skole og barnehage som binder folk sammen. Her er det mye aktivitet for et godt fellesskap og mosjon for alle aldersgrupper. Her går samarbeidet på tvers for å utnytte de tilbudene vi har i nærområdet. Alt i fra gårdsbesøk, tur i fjæra eller skitur i lysløypa, nærmest rett utenfor skoledøra. Nytt uteområde, ballbinge og gapahuk i tilknytning til skolen.

  Har ikke situasjonen som vi har stått i siste året, med korona, vist at det ikke er lurt med flest mulig samlet på minst mulig plass?!

  Er det bedre med fulle klasser delt i A, B og C, enn en lærer som har tid til å se sine elever? Er det bedre å sende førsteklassinger med buss til en skole som kommer til å ha nok med elever fra nærområdet? Hvor mye økonomi ligger det ikke i psykisk helse?

  Det må satses på barna, som er vår fremtid! La de få en trygg og god oppvekst, la de bli sett for de de er og utvikle sitt potensial utenfor A4 normen! Ikke alle egner seg som politikere!

  2021-04-05 23:23:42
  [Svar]
 • Då vi skulle kjøpe hus i Molde for nokre år sidan, var nærheit til barnehage og skule, og eit godt lokalsamfunn, viktige faktorar. Vi fann alt vi såg etter på Bolsøya; eit trygt og godt oppvekstmiljø for ungane, samstundes som byen ikkje er langt unna. Dette er ønske og prioriteringar som vi veit at mange deler med oss! For mange av dei som skal etablere seg i Molde, så er nettopp moglegheita til å bu utanfor sentrum, med naturen rett utanfor døra og med ein nærskule ein kan gå til, viktig. Dersom kommunen faktisk ønsker å tiltrekke seg fleire innbyggarar, så må ein ta vare på, og vidareutvikle, ulike typar bu-miljø. Det må vere rom for både store og små skular, og boligar som fyller ulike behov og ønske.

  Det er mykje positivitet på Bolsøya, og den siste tida ser ein tydeleg kor attraktivt dette området er: Det er rift om dei boligane som kjem ut for sal, og dei som flyttar inn er barnefamiliar og folk i etableringsfasen. Med på flyttelasset er det med andre ord ungar som allereie er i barnehage-alder, i tillegg til dei som kjem i framtida... Vi lurer difor på om kommunen ser kor stort potensial Bolsøya har, eller om ein har hengt seg opp i ei statistisk berekning av folketalsutvikling? Dersom ein i staden for å true med å leggje ned skulen hadde prioritert å utvikle øya (t.d gjennom å leggje til rette for meir boligbygging), så er det klart at dette vil påverke elevgrunnlaget positivt. Det er også grunn til å ha i mente at mange av dei ungane som skal gå på skulen her i 2030 ikkje er fødde enno, og det er difor ikkje snakk om harde fakta når ein seier at det vil bli færre elevar på skulen.

  For lokalsamfunnet er skulen eit viktig samlingspunkt, som vi sjølvsagt ønskjer å bevare. For elevane er skulen ein trygg og god arena: Vi ønskjer ikkje at våre ungar skal gå på skule på Skåla eller i Årølia allereie frå 1.klasse. Vi ønskjer at dei skal få moglegheit til å gå på ein skule som utnyttar sitt fantastiske nærmiljø, og der dei kan få utvikle seg og byggje sjølvstende før dei skal vidare ut i skuleverda…

  2021-04-05 23:20:17
  [Svar]
 • Bolsøya skole skal bestå!

  Det er med vantro vi registrerer alternativene i skolebruksplanen som foreslår nedleggelse av Bolsøya skole.
  Ved kommunesammenslåingen ble det lovet at skolestrukturen i kommunen ikke skulle endres. Det nye forslaget sees på som et svik mot bygdene i kommunen, og gir svekket tillit. Skolen vår er hjertet i lokalsamfunnet og et viktig samlingspunkt på øya. Vi som bor på Bolsøya mener at skolen skal bestå. Det er mange og tungtveiende grunner til at Bolsøya skole fortsatt skal drives og forvaltes som i dag.

  Barnas beste i fokus!

  I løpet av de 3 siste årene er det årlig gjort store oppgraderinger av skolebygningene og skoleplassen. De moderne bygningene og det attraktive lekeområdet, setter vi stor pris på! Under punkt 1.4 i Skolebruksplanens handlingsdel oppsummeres det slik; «Skolen fremstår med svært høy kvalitet jevnt over. Ingen vesentlige investeringsbehov i nær fremtid.» Det naturlige er at elevene får benytte seg av dette i mange år framover. De økonomiske investeringene bør ikke være forgjeves.

  Skolen er nær for alle barna, alle bor innen 3 km avstand og ingen er avhengige av skoleskyss. Barna kan gå eller sykle til skolen, dette er miljøbesparende og bidrar til fysisk aktivitet. Vi som foreldregruppe verdsetter høyt den fysiske nærheten til skolen. Nærheten bidrar til flere kontaktpunkt og møteplasser mellom foresatte, elever og lærere.
  Elevene på skolen forteller om et trygt og godt læringsmiljø, og i elevundersøkelsen for skoleåret 20/21 gir elevene uttrykk for å trives svært godt på skolen. De minste barna fra 1. til 4. klasse har uteskole hver uke, der de oppsøker naturen i nærmiljøet. Sandvika og skogen omkring lysløypa er svært gode og anvendelige læringsarenaer.

  Klima og miljøhensyn

  Nedleggelse av skolen vil føre til økt trafikk i form av buss og kjøring til og fra skolen med privatbiler. I tillegg kommer kjøring til og fra SFO som har andre åpningstider. Dette vil kreve lengre tid og ikke minst kjørevei kontra dagens situasjon. Dette er ikke klimavennlig. Å sykle / gå til skolen er en viktig verdi å videreføre til barna, det gir mestring og det har en oppdragende effekt i et miljøperspektiv. Vi mener det er mer miljøvennlig å benytte seg av eksisterende bygningsmasse, fremfor å bygge nytt.

  Videre skoledrift er svært viktig for lokalsamfunnet.

  Skolen og barnehagen gjør bygda levende. Skolen bidrar til jevn tilflytning og gir grunnlag for bygging i regulerte byggefelt. Om skolen legges ned, vil dette gi uheldige demografiske effekter, og det vil være svært lite attraktivt for småbarnsfamilier å bosette seg på Bolsøya. Det er vedtatt flere regulerte boligfelter og tomter på Bolsøya som muliggjør befolkningsvekst. Vi viser til kommunedelplanen for Bolsøya 2012-2022 hvor det står «at det legges opp til en moderat økning i befolkningsmengden» samt at «barneskolen skal sikres». I eksisterende boligfelt så ser vi at det er i ferd med å foregå et generasjonsskifte. Det fremgår av salg gjort på eneboliger på Bolsøya den siste tiden at det er småbarnsfamilier som er primær kjøpergruppe. Vi stiller spørsmål ved befolkningsprognosene som det vises til i høringsbrev for skolebruksplanen 2021-2030.
  På Bolsøya har vi barnehage, idrettslag, hornmusikk, barnegospel, bygdekvinnelag og velforening. Disse eksisterer fordi vi har en skole. Uten skole vil grunnlaget for rekrutteringer og videre forvaltning av disse forsvinne. Vi er flere som ikke ville bosatt oss her hadde det ikke vært for skolen. For dem som ønsker å bo landlig og jobbe i sentrum, vil omliggende kommuner til Molde lett bli et alternativ dersom det ikke finnes skole eller fritidsaktiviteter på Bolsøya.

  Vi har ikke tro på samordnet administrasjon. Ikke-stedlig ledelse er sjelden vellykket, og vi frykter at dette kan føre til svekket arbeidsmiljø og større avstand mellom lærer og rektor. Vi opplever i dag en velfungerende ledelse og lærere som trives på jobb. Samordnet administrasjon vil være lite kostnadsbesparende og vi er redd for at dette kan være begynnelsen på nedbygging av skolen.

  Bolsøya er unik og ei perle i Romsdalsregionen, et område Molde kommune kan være stolt av! Det er landlig, men likevel sentrumsnært. Blant de som flytter hjem fra storbyer, og ønsker å bo landlig, er Bolsøya et svært godt alternativ.

  Bolsøya skole skal bestå, for å ivareta det beste for barna, miljøet og lokalsamfunnet.

  Vi vil fortsette å være den bynære bygda med skole og et levende samfunn!

  Med vennlig hilsen
  Bolsøya FAU 2020/2021

  2021-04-05 21:57:24
  [Svar]
 • Bygdekvinnelaget på Bolsøya stiller seg bak dei andre uttalelsane om å behalde Bolsøya Skule som no(alternativ o) Skulen på Bolsøya er viktig for èin trygg og lokal oppvekst for borna våre. Trygg ferdsel langs skuleveg og nærheit til skulemiljøet er viktig for øya som heilheit. Vi er sterkt kritisk til alle andre alternativ og kvar er fornuften også samfunnsøkonomisk i å ikkje bruke en oppgradert og moderne skule både inne og uteområder framover? Vi ønskjer eit levende samfunn der vi samler oss rundt skulen som ei viktig del av øya og den stadig tilveksten av familier og born som flytter hit viser at dette er betydningsfullt . Skulen her ute samarbeider med lokale grupper som oss og feks korpset slik at vi skaper felleskap og samhold for alle gjennom arrangement som skulen huser. Skulen er og har vore viktig for at vore born som snart skal busette seg med sine familier ser Bolsøya som en aktuell stad og busette seg på. Bygdekvinnelaget på Bolsøya håper verkelig at alternativ 0 vert vedtatt og drift og skulen får leve godt vidare her ute. Mvh Svanhild Lillebostad på vegne av Bolsøya Bygdekvinnelag

  2021-03-30 18:19:54
  [Svar]
 • Barnehagen og skolen på Bolsøya har i alle år hatt et godt samarbeid. De ligger her side om side midt på øya, og barna får tidlig et fint forhold til skolen av den grunn. Med det flotte nye uteområdet som ble laget til på skolen i fjor, er skolen også en naturlig samlingsplass for barn i alle aldere utenom barnehage og skole. Dette gjør at overgangen fra barnehage til skole ikke blir stor. Det gir trygghet for både foreldre og barn!

  Å skulle begynne å sende våre yngste barn med buss til Skåla eller Årø ser vi på med gru. Pr-messig for Molde kommune vil nedleggelse av Bolsøya skole være en katastrofe. Når man nå skal få den nye storkommunen til å fungere og samles, så er ikke dette signalet å sende ut. Her står vi side om side med skolene som er truet av nedleggelse andre steder i kommunen. Det er nok nå.

  Når det gjelder kostnader pr elev som skisseres opp, så undrer vi oss på hva som blir utelatt av regnestykket. I desember kunne vi lese i Romsdals Budstikke om store kostnader knyttet til spesialundervisning og oppfølgning av elever med utfordringer i skole og SFO. Er denne kostnaden tatt med, eller evner man ikke å se sammenhengen mellom nedleggelse av den ene etter den andre skolen og et økende antall elever som sliter i hverdagen?

  Når det gjelder elevtall og grunnlaget for fortsatt drift på Bolsøya skole, så kjenner vi oss ikke igjen i tallene som er forskutert framover mot 2030. Kullene er riktignok ulike fra år til år, men både historisk og i dag er det rift om plassene ved Bolsøya barnehage. Det er stadig barn som er bosatt her på øya som første året må til andre barnehager fordi det ikke er plass her. Ved årets inntak var det 4 barn som hadde Bolsøya barnehage som førstevalg som ikke fikk plass!

  La våre små barn få mulighet til å starte på Bolsøya skole slik som de før dem! Vi vet at det er best for våre barn!


  Karoline Nakken Tangen - leder
  Erling Sævik - nestleder

  Foreldregruppen ved Bolsøya barnehage

  2021-03-28 09:14:31
  [Svar]
 • Et hjertesukk fra en mormor og bestefar til 3 barnebarn som bor på Bolsøya.

  To av barnebarna går på skolen, mens den minste går i den fine trygge barnehagen og skal gå der ett år til.

  Mannen min er født og oppvokst på Bolsøya. Han og jeg (fra Oslo) flyttet tilbake til Bolsøya da fastlandsforbindelsen stod ferdig. Vi har tre døtre og økte dermed elevtallet på skolen. Det var 19 elever fra 1 – 7. klasse høsten 1990. I dag er elevtallet 60.

  Da fastlandsforbindelsen sto ferdig sommeren 1991, ville politikerne flytte elevene fra Bolsøya til Vågsetra skole. Heldigvis unngikk vi nedlegging og det må vi for alle del unngå i dag også.

  Det har vært en fin utvikling på Bolsøya. Nye boligfelt har blitt bygd og nye unge småbarnsfamilier har flyttet til Bolsøya fordi de ønsker å bo bynært, men samtidig landlig og med skole i nærmiljøet. Hvem ønsker å satse på utbygging av nye boligfelt, når det ikke er et skoletilbud i nærmiljøet?

  Ungdommer som i sin tid vokste opp på Bolsøya, flyttet ut for å ta utdannelse. Det er med glede vi ser flere som flytter tilbake, med familie på kjøpet. Hvordan vil fremtiden til Bolsøya se ut hvis skolen legges ned? Småbarnsfamilier vil tenke seg om to ganger før de flytter hit hvis det ikke er en skole i nærmiljøet. Det vil bli veldig, veldig stille på Bolsøya.

  Bolsøya skole er blitt oppgradert de siste årene. Senest med et stort og fint uteområde. Vårt største ønske er at våre barnebarn og alle barna på Bolsøya skal få beholde sin flotte skole, som er trygg og god å gå på.

  Det er helt avgjørende for lokalsamfunnet at Bolsøya skole består.

  Hilsen mormor og bestefar

  2021-03-27 19:04:44
  [Svar]
 • La oss beholde skolen vår !
  Øyas hjerte<3
  Jeg kom til øya for 16 år siden, og skolen var en av hovedgrunnen til at vi flyttet hit.
  Jeg har 4 barn som har gått eller fortsatt går på Bolsøya skole. En skole som ikke bare har gitt dem kunnskap, men mest av alt en trygg hverdag og tro på seg selv.
  Bolsøya skole har bestandig hatt/har gode dedikerte lærere som ser hver enkelt elev.

  På Bolsøya skole får barna gå eller sykle til skolen, dette gir dem fysisk aktivitet og en positiv start på dagen.
  Hvem har lyst til å sette sitt lille barn på bussen hver dag?

  Det er ikke alle som ønsker at barna sine skal gå på store skoler, der det føles som barna går på samlebånd. Jeg innrømmer lett at jeg er en av dem og kjenner det helt inn i hjerteroten når dette nå blir en sak igjen. Det blir nå mye usikkerhet frem til resultatet blir avgjort, og jeg kan bare håpe at dere tar den riktig avgjørelse
  La oss beholde Bolsøya skole.
  La oss beholde vår trygghet og vårt kjære samlingspunkt.

  2021-03-26 22:47:50
  [Svar]
 • Jeg forstår at dere må telle kronene og snu på ting for å få det til å gå rundt økonomisk. Men dette handler ikke bare om økonomi! Dere må se verdien i det nære, trygge lokalsamfunnet som vi mener bygger et godt psykososialt miljø for våre barn! Her kan barna leke fritt, gå hjem sammen med venner allerede fra 1.-2. Klasse, og alle kjenner alle. Kom og se selv! Disse barna har en trygg base i skolen sin, som er liten og nær, med fine lokaler, innbydende lekeområde og dyktige lærere. Disse barna er fremtiden! Ta vare på det desentraliserte samfunnet også, la skolen vår bestå!

  2021-03-26 12:09:52
  [Svar]
 • Jeg forstår at dere må telle kronene og snu på ting for å få det til å gå rundt økonomisk. Men dette handler ikke bare om økonomi! Dere må se verdien i det nære, trygge lokalsamfunnet som vi mener bygger et godt psykososialt miljø for våre barn! Her kan barna leke fritt, gå hjem sammen med venner allerede fra 1.-2. Klasse, og alle kjenner alle. Kom og se selv! Disse barna har en trygg base i skolen sin, som er liten og nær, med fine lokaler, innbydende lekeområde og dyktige lærere. Disse barna er fremtiden! Ta vare på det desentraliserte samfunnet også, la skolen vår bestå!

  2021-03-26 10:31:52
  [Svar]
 • Bolsøya er et lite paradis utenfor Molde, hvor dugnadsånden fortsatt finnes og hvor skolen er øyas treffested.
  Vi kommer til å kjempe for at Bolsøya Skole skal bestå.
  Ønsker også mer promotering fra politikere i kommune som er for å ta vare på lokalområdene rundt Molde by. Dette blir nok mer og mer viktig når stemmene skal sankes inn mot neste valg.
  Nedlegging av skole på en øy som Bolsøya ser vi på som veldig alvorlig og uønsket.
  «Fram mot 2030 er det forventet lavere elevtall på Bolsøya» , hvem forventer dette? Har vel aldri vært flere barnevogner på Bolsøya, enn nå. Ser jo i planene deres at det er lite bygging her. Vel, det har vært mye snakk om gangvei og ny vei her ute. Dette ville resultert i mer bygging og flere innbyggere. Heldigvis ser vi at antall husstander øker og flere finner veien ut hit for å bosette seg.
  Vi venter enda på gangveien som skal gjøre skoleveien tryggere for våre små.

  Vi vil mer enn gjerne ha et møte med denne komiteen og få talt vår sak.

  Stian Moen,
  Leder Bolsøya Velforening

  2021-03-26 08:45:58
  [Svar]
 • Bolsøya skole må bestå! Skolemiljøet bærer preg av å være inkluderende, der de større barna tar vare på de minste. Jenta vår går eller sykler til skolen hver dag, og dette bidrar til mestring og selvstendighet. At barna gleder seg til å gå til skolen, og til å være på skolen, kan ikke måles i penger! Bolsøya skole er bærekraftig sosialt og miljømessig! Økonomisk kan jeg ikke forstå at nedleggelse vi gi en bærekraftig effekt som kan rettferdiggjøre den negative effekten dette vil ha for folket og miljøet.

  2021-03-25 22:55:35
  [Svar]
 • Bolsøya er ei perle, spesielt for småbarnsfamilier! Vi valgte å bygge hus her for 18 år siden, på grunn av nærheten til skole, barnehage, et eget trygt lite samfunn! Å sende småbarn med skolebuss er skremmende, og unødvendig! Vi har en flott skole, som har vært kjempet for før, og som vil bli kjempet for igjen! Ikke ta fra Bolsøybarna den trygge, fine oppveksten!

  2021-03-25 21:51:14
  [Svar]
 • Skolen på Bolsøya må bestå, om Molde kommune fortsatt tenker at øya skal være et attraktivt alternativ for små og store, som ikke vil bo i byen.

  Barna som vokser opp på Bolsøya er heldige som har en trygg skole å komme til. Kort veg til skolen, nydelige naturområder rundt på øya å bruke, og tette både blir knyttet mellom både voksne og barn pga skolen vår. Det som er unikt med en slik liten skole er at barna får sterke bånd med medelever på tvers av klasser og alder.

  Vil trekke frem en episode fra da vår yngste sønn gikk i første klasse.
  Tidlig en søndag morgen ringte det på døra og utafor stod to jenter fra 7 klasse å spurte etter min sønn. Litt flaue, men glade fortalte de at de hadde blitt invitert i to uker nå og tenkte at da var det sikkert greit at de kom innom. En times tid var de her og lekte med gutta våre. Fikk litt saft og kjeks og de to små gutta i huset fikk stolt vise frem romma sine og leke. Hadde vi bodd på et sted med en stor skole ville nok dette neppe skjedd. Dette er bare et lite blikk inn i magiske små hverdags øyeblikk som vi får oppleve her ute.

  I et samfunn hvor flere og flere sliter med det ene og det andre, er jeg sikker på at ved å vokse opp her, legger man et grunnlag for god psykisk helse blant barna våre.

  Skolen er et samlingspunkt og nerve i samfunnet. Ikke rør skolen vår!!!!

  2021-03-25 20:39:58
  [Svar]
 • Jeg er født og oppvokst på Bolsøya. Da jeg gikk på barneskolen her var vi under 40 elever. Jeg har fire barn, og bare et har begynt på skolen enda. Det er mange flotte ord om oppvekstmiljø, bærekraft, samfunnsnytte og miljø i kommunens samfunnsplan. Bolsøya skole er løsningen på alle disse! Bolsøya skole har aldri vært så flott som nå. Nyoppussa gamleskolen, nytt uteareal og påbygg for få år siden gjør skolen godt rustet for fremtiden! I dag er elevtallet rundt 60 elever, og det flytter stadig barnefamilier til øya. Vi som har små barn og skal få barn er helt avhengig av skole på Bolsøya. Barna kan gå til og fra skolen sammen, folkehelse, miljø og oppvekstmiljø på samme tid. Det er også bra for miljøet og logistikken i en travel hverdag med jobb og barn.

  2021-03-25 19:54:22
  [Svar]
 • Skulle selfølgelig stå "uvirkelig og uforståelig" i forrige innlegg.

  2021-03-25 07:44:07
  [Svar]
 • På Bolsøya har vi noe spesielt. Bolsøya skole, er så mye mer enn en skole! Den har en enormt viktige betydning for oppvekstmiljøet på øya. De lokale kvalitetene som finnes her, med grønne friluftsområder, nærheten til sjø og den vakre stranda i Sandvika. Et levende kultur- og landbrukssamfunn velforent med gode bomiljø for unge og gamle.

  Istedenfor å tenke nedlegging, burde politikere og andre tenke hvordan skolen kan videreutvikles.

  I 2019 og 2020 ble Bolsøya skole pusset opp og uteområdene ble oppgradert. Overalt rundt oss klages det over at skolene er smekkfulle. For oss som bor her er det uvirkelig og forståelig at nedleggelse av skolen vår i det hele tatt blir tenkt på.

  2021-03-25 07:15:00
  [Svar]
 • Saksfremlegget bærer preg av skrivebordsøvelser og synes mangelfullt utredet.

  Det er lagt til grunn en kvadratmeterpris på ny paviljong på 40.000,-. Dette er en antagelse og ligger til grunn for kostnadsutredningen som i tur skal være beslutningsgrunnlag. For å få et realistisk bilde av kostnader bør det gjøres en kartlegging av eventuell alternativ rehabilitering eller arealeffektivisering av dagens bygningsmasse for å se om evt. paviljong kan reduseres. Det er idag en rekke rimelige løsninger for pavilliongbygg (modulbaserte, eksempelvis Skanska Husfabrikken), men det er ikke sikkert dette er eneste løsning. Med et ventet fall i elevtall synes det uklart hvordan arealeffektivitet/forvaltning skal håndteres, her bør det lages strategier. Det bør gjøres en enkel mulighetsstudie for Bolsøya skole, basert på tilstands og behovsanalyse, som både tar høyde for videre skoledrift og alternativ bruk eventuell sambruk med andre kommunale tjenester.

  Ved avvikling av Bolsøya i alternativene 1,2 og 3 er det ikke medtatt kostnader ifbm. eventuell omregulering av skoletomt for videresalg av bygningsmasse, kostnader ved eventuell annen bruk, saneringskostnad ved riving eller økt verdiforringelse dersom dagens bygningsmasse ikke er i bruk og derfor ikke vedlikeholdes.

  De samfunnsøkonomiske aspektene er i for liten grad kommentert. Økt kjøring, økt utslipp, økt risiko for trafikkskader/uhell, svekking av lokalsamfunnet osv. er i liten grad vektlagt. Dersom skolen har en utvidet rolle i lokalsamfunnet bør økte kostnader til eldreomsorg reflekteres dersom øya ikke lengre har et tydelig/sentralt møtepunkt. Arealreserven og prisdynamikken for boligtomter vil forverres i 0-alternativet.

  Det bør utredes å få bygget et leilighetsbygg på øya tilrettelagt for eldre. Dette kan eventuelt kombineres med omsorgsboliger der kommunen mottar inntil 1,7mkr/enhet i tilskudd. Dette kan gi rotasjon i eksisterende boligmasse ved at eldre flytter ut og hus tilpasset familier frigjøres. Dersom kommunen gjennomfører rehabilitering av skole og eventuelt andre byggeprosjekter parallelt spares det store summer på rigg/drift og øvrige kostnader. Dette kan utredes som del av kostnadsberegninger i alternativ 0 eller legges frem som et eget alternativ (som alternativ 0 men med befolkningsprognose iht. boligbyggeprogrammet). Her bør det medtas eventuelle besparelser for eldreomsorgen. Bygget bør ha heis. Om eventuelle omsorgsboliger legges i tilknytning/nærhet til skolen bør eventuell driftsmessig effektivisering av byggforvaltning reflekteres i tillegg til sosial integrasjon av eldre i lokalsamfunnet.

  En siste anmerkning er at det ikke foreligger klimagassberegninger ved de ulike alternativene. Kommunen er forpliktet til å kommentere dette iht. kommuneplanens samfunnsdel.

  Lykke til med utviklingen av attraktive, særegne og bærekraftige samfunn i Molde Kommune.

  2021-03-25 07:06:13
  [Svar]
 • Bolsøya skole, er så mye mer enn en skole!

  Bolsøya skole er øyas hjerte. Den er livgivende for bygda og gir barna våre tilhørighet. Det er en læringsarena, men barna samles også til lek og fritidsaktiviteter utenom skoletid. Her feirer bygda 17.mai, og går rundt juletreet førJul. Her møtes sambygdinger til hygge og prat om både skole og bygde relaterte spørsmål. Mister vi skolen, forsvinner pulsen! Skolens død vil ta livsnerven fra en levende bygd og et enestående lokalsamfunn på Bolsøya!

  2021-03-25 02:43:23
  [Svar]
 • Jeg kjenner at jeg blir sint, provosert og ikke minst veldig lei meg når jeg leser disse alternativene. Nok en gang skal skolen på Bolsøya bli truet med nedleggelse. Jeg er vokst opp på øya, og da jeg kom flyttende tilbake etter noen år på Østlandet så var det Bolsøya jeg ville tilbake til. Jeg vil at barna mine skal vokse opp i de samme trygge omgivelsene som jeg selv vokste opp i. Dette kan de ikke gjøre uten en skole på Bolsøya. En nedleggelse av skolen vil være ødeleggende for den flotte øya vår.
  Jeg skriver også under på det som allerede har blitt skrevet.

  2021-03-24 20:56:37
  [Svar]
 • Ikke legg ned skolen vår, den er et viktig samlingspunkt for alle som bor på øye, det er en kjempe bra skole, flinke og dyktige lærere og assistenter, alle barna blir sett og hørt. Ingen som ønsker og og sende 1 klassingene sine med buss verken til Vågsetra eller Årø, de snakkes stadig og innstramminger og spare tiltak, de vart bygget ny skole på Vågsetra for noen år siden, den vart for liten nesten før den var åpnet. Jeg er tilflytter til øya, stortrives her og det er godt og sende ungene til en god og trygg skole der jeg vet de får den oppfølgingen det trenger. De kan gå eller sykle til skolen. Elevene blir veldig sammensveiset og trygge på hverandre når de går i mindre klasser. Hvorfor skal det være slik at er det snakk om og spare så tenker politikerne i retning barn og unge eller eldreomsorgen? La Bolsøya skolen vår bestå.

  2021-03-24 07:57:02
  [Svar]
 • Ikke legg ned skolen i mitt hjerte.

  Jeg har vært så heldig å få være lærer på Bolsøya skole i 15 år. En fantastisk tid. Jeg bor på øya. Barna mine har gått på skolen her. Det har også barnas far, oldefar og generasjoner bakover. Vi har en sterk tilhørighet til øya, lokalsamfunnet og skolen vår. Jeg har kunnet følge mange elevkull opp gjennom, og har sett at de klarer seg veldig godt når de på egne bein skal ut i arbeid og samfunnsliv. Det er utrolig kjekt å se at flere av de er samfunnsengasjerte og uttaler seg her nå. Jeg er stolt av dere. Vi har tidligere gått mange runder med trusler om nedlegging. Øya har stått sammen, de som har bodd her i generasjoner og de som er nye. Skolen vår er viktig for oss! Vi har kjempet og vunnet frem. Vi vil at skolen vår skal bestå! Når vi har valgt å bosette oss utenfor sentrum er det en grunn til det. Vi vil at barna våre skal kunne gå til skolen. Vi vil at de skal bli sett. Vi vil at de skal føle seg trygg. Bolsøya skole har vært og er en skole med kvalitet. Barna blir sett, hørt og fulgt opp. Jeg ser barn som vokser opp og lykkes. De kommer seg ut i arbeidslivet. De blir en ressurs. Jeg synes det er bekymringsverdig å se utviklingen i Molde kommune. Med stadige nedskjæringer i tilbudene til barna våre gambler vi med deres fremtid. For endringene i skolestruktur og barnehager handler ikke om hva som er best for barna, men kun om økonomi. I en artikkel om skolebudsjett i Budstikka rett før jul uttaler fagsjef skole Ivar Vereide at skolene må bruke skjønn og gå en felles forståelse for hva som er godt nok i dagens skole. Moldeskolene har i flere år blitt tynt ned til beinet, bare for å få ytterligere nedskjæringer til neste budsjett. Stadige kutt i lærertimer, kutt i assistentressurser, ikke innkjøp av lærebøker. Vi greier ikke en gang å gjennomføre lovpålagte oppgaver som spesialundervisning og lærernorm. Når det nå ikke er mulig å kutte mer i rammene, selv om det likevel fortsatt blir nye kutt, skal det altså skjæres ned på skoletilbudet og barnehagene. Hvor attraktivt blir det å flytte til Molde, eller bli værende her, når det ikke er vilje til å satse på det viktigste vi har nemlig BARNA våre! Da hjelper det lite med Norges flotteste utsikt og en overdådig sjøfront. Barna er vår viktigste verdi, vår fremtid. Det er de vi bør og skal bruke pengene våre på. Små skoler er like viktig som store skoler. Vi trenger mangfold og valgmuligheter. Molde - med barna i fokus. Det hadde vært noe!

  2021-03-23 22:26:34
  [Svar]
 • Vi flyttet til Bolsøya for et par år siden. Bakgrunnen for at vi valgte å flytte hit er at det er et trygt og godt miljø for barn å vokse opp i. Ikke alle ønsker eller trives med å bo i sentrum og nettopp det er det gode med Molde, de har skoler der folk bor.

  Molde kommune har lenge satt seg som mål å lokke til seg nye innbyggere eller få utvandrede moldensere å flytte tilbake til kommunen og da gjerne med stifting av familie. «Molde VISer vei» har kommunen satt som visjon og verdiene til kommunen er vidsyndt, inkluderende og samskapende. Som kommunen selv beskriver verdiene handler det om å løfte blikket og se muligheter og ikke hindringer. Det står også at de setter innbyggerne sine behov i sentrum og de skal ha mot til å tenke stort og satse. Vel, behovet for Bolsøya og innbyggerne er nå å få beholde skolen slik den er.

  I kommunedelplan for Bolsøya 2012-2022 ligger det planer for flere nye byggefelt, noe er allerede utbygd og det er veldig gledelig da det sørger for at nye barnefamilier kommer til øya. Hustomter som ligger så landlig men likevel så nært Molde sentrum er nettopp det kommunen burde satse på dersom de vil ha flere barnefamilier til kommunen. Et av hovedmålene i den nevnte planen fra 2012 er også at Bolsøya skal opprettholdes som et trygt og bærekraftig boområde. Dette målet må stå fast og i det målet står skolen helt sentralt.

  Det er mange som ønsker å flytte hit i den perioden de har små barn nettopp på grunn av at de ønsker nærhet til skole og barnehage. Derfor mener vi også at det er en jevn utskifting av beboere på Bolsøya som kanskje ikke er vektet sterkt nok i prognosene for antall elever ved Bolsøya skole frem mot 2030.

  Å sende en 1.klassing i buss inn til Årølia eller til Vågsetra er absolutt ikke noe vi som foreldre ønsker, likevel ser det for oss ut som i alternativ 2 og 3 at reisevei er vurdert til å ha såkalt «nøytral» effekt for elevene ved Bolsøya. Det mener vi er vektet feil. Reisevei enten det er til Vågsetra eller Arølia vil være negativt for elevene i 1-7 klasse.

  Det er synd om Molde kommune som den lange og store kommunen den nå har blitt, skal begynne med å legge ned avdelinger eller hele skoler for å spare. Barn og unge er fremtiden og Molde er som mange andre byer og kommuner helt avhengig av å være en attraktiv og variert kommune for å få nye innbyggere til å bosette seg.

  Vi mener barneskole på Bolsøya er helt essensielt for lokalsamfunnet og den må bevares slik den er i dag.

  Beth Rishton og Gjermund Sekkenes

  2021-03-23 21:30:41
  [Svar]
 • Ikke ta fra oss den trygge fine skolen vår. En skole som har dykigte lærere, som ser hvert enkelt barn. Et fint og trygt mijlø for våre barn, og det er trygt for barna å gå til og fra skolen. Ikke tving barna våre til byen... Å legge den Bolsøya skole er ikke en løsning. Jeg har selv gått på Bolsøya skole, og de beste minnene er der fra. Vi var trygge å ble sett!

  2021-03-23 20:20:44
  [Svar]
 • Ikke legg ned skolen vår! Jeg har vokst opp på Bolsøya og skolen har alltid vært vårt møtested både i barn og ungdomsalder. Vi ønsker og håper at barna våre også skal vokse opp og gå på skole her.
  Flinke ansatte, fine uteområder og flotte turmål til barna på Bolsøya setter vi veldig pris på.

  2021-03-23 19:30:14
  [Svar]
 • Vi vil beholde Bolsøya skole. Det er utrolig viktig med trygge rammer for oss, det var derfor vi flyttet hit i 2007. Stortrives på denne fantastiske øya. Barna har det bra og det er dyktige folk som tar godt vare på barna våres. La skolen bestå!

  2021-03-23 18:03:59
  [Svar]
 • Bolsøya skole må bestå! Skolen er limet på øya og kjempeviktig for barna våre. Helt uaktuelt å sende barna til byen. Her har barna det trygt og godt i småe forhold. Det er derfor vi vil bo på denne flotte øya. Vi vil at barna våre skal vokse opp her i trygge omgivelser med den skolen vi har i dag!

  2021-03-23 16:55:30
  [Svar]
 • Vi vil beholde Bolsøya skole! Som relativt nyinnflyttet kan jeg skrive under på at det å ha en skole på øya er svært viktig for oss som bor her. Med oppgraderingen av uteområdet som ble gjort i fjor sommer er det en flott skole å kunne levere barna sine til. Kompetansen til personalet er etter min mening god. Det er en viktig brikke å ta med i vurderingen, all den tid det kan være utfordrende å skaffe riktig kompetanse til små skoler. Vi er heldige og har gode folk både i skolesammenheng og i regi av SFO. Etter det jeg kan bedømme er det ingen fagmessige grunner til å avvikle driften.

  Ellers vil jeg påpeke at Bolsøya er et utrolig fint sted å bo. Akkurat det tror jeg flere og flere vil finne ut av i tiden framover, så elevgrunnlaget bør man ikke være bekymret for!

  2021-03-23 13:37:49
  [Svar]
 • Bolsøya skole er ett av de viktigste tannhjulene i lokalsamfunnet vårt!
  Uten lokal skole mister vi tilhørighetsfølelse, dugnadsånd, samlingspunkt og tradisjoner.
  Lokal skole er også grunnen til at mange småbarnsfamilier har valgt å flytte hit og hvis denne blir nedlagt er jeg redd vi fort blir et «døende» samfunn.
  Vi har vært gjennom flere runder på dette allerede og kan ikke se for meg at det er kommet noen nye momenter som peker mot en annen konklusjon enn tidligere: Bolsøya skole må bestå.
  Om det er hensiktsmessig med en administrativ samordning har jeg ikke bakgrunn for å mene noe om. Det får de som driver med skole avgjøre utifra økonomiske og praktiske hensyn. Men det kan nå være en ide å vurdere samordning med Årø (som heller ikke har ungdomsskole) istedenfor Vågsetra også.

  2021-03-23 12:23:39
  [Svar]
 • Bolsøya skole er ekstremt viktig for lokalbefolkningen og sammen med barnehagen det eneste samlingspunktet som er igjen på øya. Vi vil fraråde å legge ned skolen av samfunnsmessige årsaker!
  Ta gjerne kontakt for et møte med folket i bygda. Dette er viktig tema for oss og vi er en engasjert gjeng!

  2021-03-23 09:30:27
  [Svar]

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.