Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 22. mars 2021 - 19. april 2021
Høring/Oppstart Skolebruksplan: Tiltak ved Kleive oppvekstsenter og Skjevik barne- og ungdomsskole

ALTERNATIV 0: DAGENS SITUASJON

Se også: Skolebruksplan 2021 - 2030 på høring

Strukturen ved Kleive skole og Skjevik barne- og ungdomsskole opprettholdes som i dag. Det er behov for tiltak i gymbygget ved Skjevik barne- og ungdomsskole da det ikke er mulig å dele salen og ha undervisning for mer enn en klasse av gangen. Mulig løsning er å bygge en større gymsal som kan deles i to, eller å leie i en flerbrukshall som eventuelt kan bygges i området.

Om det bygges nytt areal til kroppsøving vil det være ledig areal i den gamle gymsalen. Den kan dermed bygges om og gi plass til undervisningsrom. Ombygging av gymbygget er anslått å koste 30 mill. kroner. Nytt areal til kroppsøving kommer i tillegg til alle alternativer.

Enhetskostnaden ved Kleive oppvekstsenter er i dag på linje med Skjevik barne- og ungdomsskole, selv om Kleive er en vesentlig mindre skole. Det påvirker effekten av alle tiltak, da det ved dagens kostnadsnivå ikke er mye å hente på å overføre elever fra en skole til en annen.

wdVjpJMnWwuZQAAAABJRU 5ErkJggg==

Ombygging av gymbygg på Skjevik til undervisningsrom er beregnet å gi årlige kapitalkostnader på 1,1 mill. kroner. Det vil også gi noe økte driftsutgifter for Molde Eiendom å drifte større areal. Samlet en økning i kostnadene på 1,3 mill. kroner.

Fram mot 2030 er det forventet lavere elevtall både ved Skjevik og Kleive, det vil gi høyere kostnader per elev slik at alternativ 0 blir en kostnadsøkning på 1,8 mill. kroner i 2030.

ALTERNATIV 1: ADMINISTRATIV SAMORDNING MED SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Alternativet ser på muligheten til å spare administrative ressurser ved å ha administrativ samordning mellom Kleive oppvekstsenter og Skjevik barne- og ungdomsskole.

3 ALTERNATIV 2: ELEVENE 5.-7. TRINN VED KLEIVE OPPVEKSTSENTER OVERFØRES TIL SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

5.-7- trinn ved Kleive oppvekstsenter overføres til Skjevik barne- og ungdomsskole

fZpSwwE 4pY 2Y vuLtzHRUHYhu 04AmM 0J 2bHcHWtME 7S 5VSuoM 4r 5dfwlku 4CcQrQP qXAz 3cZczbMN 2HIExmhOzY 7i 6Vhgn 6XIqqW 9OgEDc 3PCNGwz 3cQEQtmE 7jsAYzYnZMVxdK 4wPSZdO 8hMGiYHEQGIgMZAYSAwkBsbEgJKwN 56JpR 4CIRACIRACIRACITCGwP 8HYdnYrtApQNkAAAAASUVORK 5CYII=

Ved å overføre 5.-7. trinn ved Kleive til Skjevik vil en kunne redusere utgiftene ved Kleive oppvekstsenter. Samtidig vil Kleive da bli en vesentlig mindre skole, der en kan forvente en høyere kostnad per elev. Skjevik vil også måtte tilføres noe økte ressurser for elevene. Og det vil bli økte kostnader knyttet til skyss. Samlet gjør det at kostnaden øker noe målt mot alternativ 0 i 2020.

Fram mot 2030 er det forventet at elevtallet går noe ned ved begge skolene, men det at skolene har så likt kostnadsnivå i utgangspunktet gjør at innsparing ved en skole i stor grad utlignes i kostnadsøkning ved den andre skolen. Det er likevel beregnet en innsparing i forhold til alternativ 0 i 2030 på 0,6 mill. kroner.

ALTERNATIV 3: ELEVENE 1.-7. TRINN VED KLEIVE OPPVEKSTSENTER OVERFØRES TIL SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

1.-7- trinn ved Kleive oppvekstsenter overføres til Skjevik barne- og ungdomsskole

 7Q 3cyz 014HlAAAAAElFTkSuQmCC

Ved å overføre 1.-7 trinn ved Kleive til Skjevik vil en kunne redusere utgiftene ved Kleive oppvekstsenter. Ressursbruken ved Skjevik vil øke, men med en større skole kan vi også forvente en lavere enhetskostnad per elev. Det vil fremdeles være barnehagedrift i lokalene på Kleive, så en vil uansett måtte drifte store deler av lokalene. I kalkylen er det lagt til grunn at nedgang i drift av lokaler ved Kleive utligner økt drift av lokaler i gymbygget ved Skjevik. Økt skoleskyss utgjør 0,5 mill. kroner. Samlet en innsparing på 1,3 mill. kroner i 2020 målt opp mot alternativ 0.

Fram mot 2030 er det forventet at elevtallet går noe ned ved begge skolene, det gjør at effekten av en sammenslåing vil øke i årene som kommer. Samlet effekt i 2030 er beregnet til 2,3 mill. kroner.

VURDERING AV TILTAK

LZ 5aAu 2cKkT 6rQM 9wpwrHqf 84y 7b 27VDlDHQub 4Ar 4c 75BHv 6KD AN sqh 148Y 0ZjAsqGT 2lf 1B 5fbig 0pg 9RAH 8 ROYHcHeMzpe 7yxUH 0cs 1Eg EAiiAAihwSwWAu 1s 2Ow NAiiAAiiAAihwVQWAu 6u 2LM FAiiAAiiAAihwSwWAu 1s 2Ow NAiiAAiiAAihwVQWAu 6u 2LM FAiiAAiiAAihwSwWAu 1s 2Ow NAiiAAiiAAihwVQWAu 6u 2LM FAiiAAiiAAihwSwWAu 1s 2Ow NAiiAAiiAAihwVQWAu 6u 2LM FAiiAAiiAAihwSwWAu 1s 2Ow NAiiAAiiAAihwVQWAu 6u 2LM FAiiAAiiAAihwSwWAu 1s 2Ow NAiiAAiiAAihwVQWAu 6u 2LM FAiiAAiiAAihwSwWAu 1s 2Ow NAiiAAiiAAihwVQWAu 6u 2LM FAiiAAiiAAihwSwX D 0 sobi 6YuwMAAAAAElFTkSuQmCC

Kontakt

Ivar Vereide, fagleder skole
ivar.vereide@molde.kommune.no
93 45 14 92

Aktuelle dokumenter

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Uttalelsene angående skolebruksplanen, FAU og SU Skjevik Barne- og Ungdomsskole. (SBU)
  Planen presenterer 4 alternativ for skolen. I alle alternativene er det nevnt investering i selve SBU. Dagens største utfordring er gymsalen, den er alt for liten og skaper store utfordringer med styring av timeplan. Undervisning må planlegges ut ifra kapasitet i gymsal. Andre utfordringer; Musikkrommet er ikke nok lyd tett, (naturfagrom) kunst og håndverksrom er ikke stort nok og til slutt og ikke minst ute område for hele skolen og spesielt for mellomtrinnet. Dette er veldig lite attraktiv og trenger større oppgradering for elevene på disse trinnene.
  FAU og SU ber spesielt om at kommunen fokuserer/prioriterer opplistede punkt nevnt under:
  • Gymsal: Må bygges ny og større / eller utvide eksisterende. Bare oppdragering av gymsalen løser ikke dagens problematikk med timeplan, da den er altfor liten.
  Tilstanden er så dårlig at det er fare for skader. Flere klasser har i dag gymnastikk ute da gymsalen er altfor liten.
  • Klasserom: Skolen trenger flere grupperom og flere klasserom. Ved eventuell bygging av ny gymsal kan for eksempel dagens gymsal bygges om til klasserom/grupperom.
  • Uteområdet: MÅ oppgraderes. Det er ikke gode nok fysiske utfordringer for de største elevene (5.-10.klasse) og for elever med ekstra behov. Oppgradering er lovet fra kommune sin side i flere år. Spørsmålet er, greier kommune å få satt dette i gang denne gangen?

  2021-04-14 15:02:25
  [Svar]
 • Hei!
  Jeg stiller meg spørrende til elevtallsberegningen i perioden skolebruksplanen skal gjelde for.
  Er det ikke tatt høyde for vekst som følge av sykehusbyggingen eller synergiene av sykehusplasseringen?
  SSB spår befolkningsvekst i Molde kommune fra 2020 til 2050 på 5-15 %, veldig rart om ingen av dem skal bo eller føde barn i indre distrikt?

  Ta vare på Kleive oppvekstsenter slik det framstår idag.
  Jeg syns forøvrig Marit Sjømæling og Kleivehallens innspill om Kroppsøving for Sjevikas elever sammen med Kleives elever i kleivehallen var et ypperlig forslag.

  2021-04-14 11:22:20
  [Svar]
 • Jeg mener at Kleive skole må bevares. Jeg ser det er vist til synkende elevtall i årene fremover. Jeg stiller meg undrende til kartleggingen av disse tallene med tanke på bygging av sykehuset og utbygging av mange nye boliger på Kleive.
  Jeg har ikke tro på at elevtallet vil synke.

  Som mange andre har uttalt her før meg har skolen stor betydning for samholdet i bygda. Jeg synes det er viktig at så mange barn som mulig kan bruke beina å gå til skolen. Nedleggelse av Kleive skole vil kunne ta ifra mange barn denne muligheten. Det er heller ikke gangveg mellom bygdene, så å sende ungene på sykkel til Skjevika skole er uaktuelt.

  Send heller elevene fra Skjevika til Kleive for bruk av Kleivehallen til kroppsøving. Flytt gjerne skolekrets grensen slik at de fra Gussiåsen som ønsker det kan begynne på Kleive.

  Ikke ta i fra barna på Kleive den trygge overgangen fra barnehage til skole. Det hadde vært skammelig å legge ned den flotte skolen i bygda vår.

  Støtter innlegget til Line Romuld.

  2021-04-13 22:24:37
  [Svar]
 • Kleivehallen har allerede samarbeidsavtale med Molde kommune om bruk av anlegget i forbindelse med drift av Kleive oppvekstsenter. Dette samarbeidet har fungert svært godt i alle år. Dersom Kleive oppvekstsenter besluttes nedlagt er det en svært stor risiko for at kommunen må ta over driften til Kleivehallen, jfr driftsavtale mellom Molde kommune og Kleive Grendahus og idrettshall. Dette kan potensielt minst utgjøre en utgift tilsvarende årlige driftskostnader.
  Vi ønsker også å formidle at det er fullt mulig å drive gymaktiviteter i idrettshallen i større grad enn idag. Dette kan løse plass utfordringer ved Skjevik skole. Vi er også kjent med at elever ved Skjevik skole fraktes til Nesset for svømming og en tilsvarende ordning ville være en god løsning for både Molde kommune og Kleivehallen

  2021-04-13 21:05:23
  [Svar]
 • Et tettere samarbeid mellom skolene ville gjøre at vi fikk beholde begge skolene. En må se på mulighetene som finnes på begge steder.

  Feks Kleivehalllen kunne benyttes fra mellomtrinnet med felles gym for elevene på trinnet. De hadde blitt kjent med hverandre til de skal på ungdomsskolen.

  Det er helt sikkert barn som i dag tilhører Skjevika som kunne hatt en bedre skolehverdag på en mindre skole slik som Kleive.

  Deler av personal kunne sikkert jobbet på begge steder for å styrke begge skolene.

  Når det nye sykehuset står ferdig, kommer det til å bli noen som vil bo i indre strøk av gamle Molde kommune, men da må det legges til rette for at barnefamilier kan flytte dit. Mange kan nok sitte med det ønske om å flytte "hjem igjen" men da må pendler hverdagen være bedre tilrettelagt.

  2021-04-06 11:37:40
  [Svar]
 • I 2014 flyttet vi fra «byen» og tilbake Kleive, hvor jeg selv vokste opp. På Kleive hadde jeg en god og trygg barndomstid. Der gikk vi i små klasser, alle kjente alle og leken gikk på tvers av alderstrinn. Lærerne kjente alle elevene godt og vi følte oss sett og hørt. Med barn nummer to på vei ønsket vi derfor å flytte tilbake til bygda og skolekretsen slik at våre egne barn skulle få vokse opp med de samme gunstige rammene.

  Før vi bestemte oss for å flytte tilbake var vi den gang med på å kjempe for at Kleive skulle få beholde skoletilbudet. Heldigvis ble nærskolen reddet og valget ble derfor enkelt. Hadde utfallet blitt annerledes, hadde vi ikke valgt å flytte tilbake den gang. Det er for oss derfor overraskende og svært skuffende at dette temaet blir tatt opp igjen nå.

  Med nytt sykehus på Oppdøl på vei, vil Kleive (som nabobygd) etter all sannsynlighet bli sett på som et attraktiv sted å flytte til og bygda vil kunne vokse. På Kleive har vi en dugnadkultur og et samhold vi er stolte av og mye av dette samholdet skylles barna og skolekretsen. Det er viktig for oss å beholde den «levende bygda» og vi ønsker gladelig velkommen alle tilflyttende. Dersom skolen forsvinner ser jeg dessverre mørkt på at småbarnsfamiliene skal vurdere Kleive som attraktivt.

  Statsminister Erna Solberg snakker om problematikken rundt at det fødes for få barn. Når distriktnorge stadig sentraliseres og det hvert år avvikles flere og flere barnehager/skoler så ser jeg ikke annet enn at dette er en trend som fortsetter. Skal det fødes flere barn i distriktet må også forholdene ligge til rette for det! Vær så snill, ikke ta fra barna våre Kleive skole! La barna få gå på skole der de bor!

  2021-03-24 21:59:39
  [Svar]
 • Støtter Line Halås Romuld sitt innlegg fullt ut. Hvorfor har ikke Molde kommune tatt høyde for at det nye sykehuset på Hjelset vil føre til mer tilflytting både til Hjelset, Kleive, Istad og kanskje faktisk helt inn til Gussiås i årene fremover? Det er planlagt ny og bedre vei fra Molde til Hjelset, noe som vil være med på å redusere pendlertiden for de som ønsker å bosette seg i disse områdene, men fortsatt jobbe i sentrum. Alt dette sammen med god dekning i barnehage og de nære skolene vil være viktig dersom Molde kommune ønsker befolkningsvekst østover.

  La oss "midt i" få beholde det flotte skolebygget på Kleive og de nære og trygge rammene for elevene i 1.-7. trinn.

  2021-03-24 20:19:16
  [Svar]
 • La skolen bestå! Det er trist om bygdas barn må ofres for at den økonomiske kabalen gå opp. Om skolen ryker er det nok bare ett tidsspørsmål før barnehagen også går. Skolen gjør bygda vår levende og en nedleggelse/ overflytting vil være mangel på langsiktig omsorg for barnas fremtid!

  2021-03-24 19:48:32
  [Svar]
 • Jeg blir helt sjokkert, fortvilet, sint, forbanna og ikke minst veldig lei meg når jeg leser at dere vil legge ned/flytte elever fra Kleive oppvekstsenter til Skjevik barne og ungdomsskole atter en gang. Det er ikke så mange år siden ordfører Torgeir Dahl var invitert på folkemøte inn til Kleive og tok meg personlig i hånda og lovet at dette var siste gang vi skulle måtte kjempe for å beholde skolen vår her i bygda. Han var både imponert over oppmøte, engasjement og samholdet vi hadde på Kleive/Istad, dette var ei bygd å være stolt av sa han. Og ja, det er det, og slik vil vi beholde det. Så kom ikke etter noen år og prøv å bryte oss ned igjen. På Kleive/Istad er vi sterke og vi holder sammen og jaggu skal vi ri av denne stormen også. Men jeg synes det er trist at dere skal prøve å sentralisere hele kommunen, alle kan ikke bo i Molde, og alle vil absolutt ikke bo i Molde. Ikke at dette handler om Molde, men dere prøver atter en gang å bryte ned distriktet. Vi på istad og Kleive bor på landet fordi vi ønsker det, fordi her har vi alt vi trenger. Vi har landbruk, jobber, fritidsaktiviteter, nærbutikk, frisør, sykehjem, kirke, skole, barnehage og mer. Mange bor her nettopp pga av dette, så hvorfor vil dere bryte dette opp? Ønsker dere kun tilflytning til Molde? Har dere plass til alle innflyttere som ønsker og komme? Eller trenger dere plassen her på landet også? En ting er hvertfall sikkert, tar dere bort skolen vår så ødelegger dere mye av samholdet her på Kleive/Istad. Nærbutikk og skole er noe av det som holder en bygd samlet, det er samlingspunkt for mye av det som skjer i ei bygd og noe vi på Kleive og Istad er utrolig stolt av.
  Og en ting til, vi skal få nytt sykehus på Hjelset om fire år, tror dere tilflytningen til Hjelset og skjevik kommer til å bli noe mindre innen da? Jeg tror det motsatte, både Hjelset, skjevik, Kleive og Istad kommer til å få mange flere folk og da trenger vi BEGGE skolene våre. Det hjelper ikke å fylle opp skjevik nå for så å måtte bygge den ut om noen år, er det økonomisk?
  Til og med jeg som ikke er politiker eller økonom skjønner såpass, så da skjønner dere det også.
  Om dette bare er en sak dere blusser opp for å sanke stemmer, så gjør dere en dårlig jobb. Dere tuller med for mange følelser og for mange hoder blir satt i kok.
  Så gjør oss på landet en tjeneste, behold begge skolene, alle arbeidsplassene og behold dermed glade og lykkelige bønder som sjeldent gjør en flue fortred.

  Takk for meg!

  2021-03-23 22:37:36
  [Svar]
 • Viser til Line Halås Romulds innlegg, og stiller meg helt og holdent bak hennes innlegg. Intet å tilføye

  2021-03-23 17:47:58
  [Svar]
 • «Fram mot 2030 er det forventet lavere elevtall både ved Skjevik og Kleive...» på hvilket grunnlag kan kommunen påstå dette? Nytt sjukehus kommer på Hjelset om 4 år og Molde by kommer i alle år framover til å trekkes østover mot sjukehuset. Mest sannsynlig blir bygdene innerst i Fannefjorden (Hjelset/Kleive/Istad) området med størst økning i befolkning i Molde Kommune i årene fremover nettopp på grunn av SNR. Om skoletilbudet på Kleive forsvinner kommer kommunen til å sitte med et enda større problem om noen år og ytterligere utbygging på Skjevik må til for å få plass til alle. Sikkert ikke bare én utbygging, men opptil flere siden kommunen alltid kun tilrettelegger for hvordan barnebefolkningen er per dags dato, og ikke evner å se fram i tid og ha plass tilgjengelig for eventuelle (garanterte) tilflyttere. Nå må kommunen lære av planlagt nedlegging av barnehager i Molde, dere MÅ ha tilbudet i orden for å få tilflytting! Dette gjelder vel så mye for skolene som for barnehagene. Mesteparten av tilflyttere til Moldedistriktet de neste årene kommer til å være unge fraflyttede studenter som vil hjem igjen til bygdene sine for å starte familielivet. Mest sannsynlig da nære sjukehuset. Da må tilbudet på skole også være tilstede så ikke alle blir tvunget inn i sentrum! Barnehagene og skolene i sentrum er overbefolket nok som de er, og her bør kommunen virkelig tenke langsiktig for å få de unge tilbake til distriktet. Snakker også av egen erfaring - vi hadde ikke flyttet tilbake til Kleive og bosatt oss her med barna våre om skoletilbudet ikke var i orden.

  Det har også vært stort fokus på skolevei de siste årene, og det å få barna til å bruke beina og gå til og fra skolen. Denne muligheten tar dere da vekk fra alle barn som bor på Kleive. For noen er skoleveien eneste fysiske aktivitet i hverdagen og da kan man spørre seg om hvordan det blir med helsa til barna våre og den økte belastningen om de blir tvunget på bussen frem og tilbake fra skolen hver dag. Skjønner at dette allerede er hverdagen til mange barn som bor utenfor sentrum, men det er nå snakk om langt flere barn. Skal det nå bli sett på som luksus å ha muligheten til å gå til skolen for en førsteklassing? Og hvordan blir samholdet blant barna som bor nær hverandre?

  Ved forslaget om å flytte hele 1.-7.-trinn til Skjevik tar kommunen også bort tryggheten og den myke overgangen barna idag har når de går fra barnehagen og over til skole, noe jeg vil påstå er den største fordelen med et oppvekstsenter.

  Skolen på Kleive er ikke bare knutepunkt for barna som går der, men også for foreldre som i større grad blir kjent med hverandre gjennom barnas skolegang. Mye på grunn av at forholdene ikke er altfor store. Enda. Det handler også om samholdet i bygdene. Vil gå så langt å si at Kleive oppvekstsenter er hjertet i bygda vår.

  Skjønner at alt dette handler om penger og økonomi men da bør kommunen pokker se til å fordele de økonomiske midlene annerledes. Prioriteringen av økonomien i Molde kommune er horribel og et kapittel for seg selv! For de som vil flytte tilbake til byen/bygda si er ikke sjøfronten, kunstverk, pen stein til titalls millioner fra India og «lekeplass» i sentrum som barna kan bruke den ene lørdagen i måneden vi er på bytur det viktigste, men at tilbudene vi faktisk trenger i HVERDAGEN er tilstede. Slutt med sentralisering og sammenslåing av absolutt alle institusjoner! Dere dreper distriktene og bygdene som vi jobber så hardt for å opprettholde her inne!

  2021-03-23 14:40:05
  [Svar]
 • «Fram mot 2030 er det forventet lavere elevtall både ved Skjevik og Kleive...» på hvilket grunnlag kan kommunen påstå dette? Nytt sjukehus kommer på Hjelset om 4 år og Molde by kommer i alle år framover til å trekkes østover mot sjukehuset. Mest sannsynlig blir bygdene innerst i Fannefjorden (Hjelset/Kleive/Istad) området med størst økning i befolkning i Molde Kommune i årene fremover nettopp på grunn av SNR. Om skoletilbudet på Kleive forsvinner kommer kommunen til å sitte med et enda større problem om noen år og ytterligere utbygging på Skjevik må til for å få plass til alle. Sikkert ikke bare én utbygging, men opptil flere siden kommunen alltid kun tilrettelegger for hvordan barnebefolkningen er per dags dato, og ikke evner å se fram i tid og ha plass tilgjengelig for eventuelle (garanterte) tilflyttere. Nå må kommunen lære av planlagt nedlegging av barnehager i Molde, dere MÅ ha tilbudet i orden for å få tilflytting! Dette gjelder vel så mye for skolene som for barnehagene. Mesteparten av tilflyttere til Moldedistriktet de neste årene kommer til å være unge fraflyttede studenter som vil hjem igjen til bygdene sine for å starte familielivet. Mest sannsynlig da nære sjukehuset. Da må tilbudet på skole også være tilstede så ikke alle blir tvunget inn i sentrum! Barnehagene og skolene i sentrum er overbefolket nok som de er, og her bør kommunen virkelig tenke langsiktig for å få de unge tilbake til distriktet. Snakker også av egen erfaring - vi hadde ikke flyttet tilbake til Kleive og bosatt oss her med barna våre om skoletilbudet ikke var i orden.

  Det har også vært stort fokus på skolevei de siste årene, og det å få barna til å bruke beina og gå til og fra skolen. Denne muligheten tar dere da vekk fra alle barn som bor på Kleive. For noen er skoleveien eneste fysiske aktivitet i hverdagen og da kan man spørre seg om hvordan det blir med helsa til barna våre og den økte belastningen om de blir tvunget på bussen frem og tilbake fra skolen hver dag. Skjønner at dette allerede er hverdagen til mange barn som bor utenfor sentrum, men det er nå snakk om langt flere barn. Skal det nå bli sett på som luksus å ha muligheten til å gå til skolen for en førsteklassing? Og hvordan blir samholdet blant barna som bor nær hverandre?

  Ved forslaget om å flytte hele 1.-7.-trinn til Skjevik tar kommunen også bort tryggheten og den myke overgangen barna idag har når de går fra barnehagen og over til skole, noe jeg vil påstå er den største fordelen med et oppvekstsenter.

  Skolen på Kleive er ikke bare knutepunkt for barna som går der, men også for foreldre som i større grad blir kjent med hverandre gjennom barnas skolegang. Mye på grunn av at forholdene ikke er altfor store. Enda. Det handler også om samholdet i bygdene. Vil gå så langt å si at Kleive oppvekstsenter er hjertet i bygda vår.

  Skjønner at alt dette handler om penger og økonomi men da bør kommunen pokker se til å fordele de økonomiske midlene annerledes. Prioriteringen av økonomien i Molde kommune er horribel og et kapittel for seg selv! For de som vil flytte tilbake til byen/bygda si er ikke sjøfronten, kunstverk, pen stein til titalls millioner fra India og «lekeplass» i sentrum som barna kan bruke den ene lørdagen i måneden vi er på bytur det viktigste, men at tilbudene vi faktisk trenger i HVERDAGEN er tilstede. Slutt med sentralisering og sammenslåing av absolutt alle institusjoner! Dere dreper distriktene og bygdene som vi jobber så hardt for å opprettholde her inne!

  2021-03-23 10:00:29
  [Svar]
  • Beholde de slik det er, nå blir det nytt sykehus om noen år.
   Dette vil skape tilflytting, så at kommunen ikke har det i tankene er rart.
   For barnas beste er det å best og framtid.

   2021-03-25 17:44:50
 • La Kleive beholde alle trinnene på skolen!! Er vell bra nok de skal til skjevika på u.skolen!!!!

  2021-03-23 07:17:49
  [Svar]

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.