Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 22. mars 2021 - 19. april 2021
Høring/Oppstart Skolebruksplan: Tiltak ved Kleive oppvekstsenter og Skjevik barne- og ungdomsskole

ALTERNATIV 0: DAGENS SITUASJON

Se også: Skolebruksplan 2021 - 2030 på høring

Strukturen ved Kleive skole og Skjevik barne- og ungdomsskole opprettholdes som i dag. Det er behov for tiltak i gymbygget ved Skjevik barne- og ungdomsskole da det ikke er mulig å dele salen og ha undervisning for mer enn en klasse av gangen. Mulig løsning er å bygge en større gymsal som kan deles i to, eller å leie i en flerbrukshall som eventuelt kan bygges i området.

Om det bygges nytt areal til kroppsøving vil det være ledig areal i den gamle gymsalen. Den kan dermed bygges om og gi plass til undervisningsrom. Ombygging av gymbygget er anslått å koste 30 mill. kroner. Nytt areal til kroppsøving kommer i tillegg til alle alternativer.

Enhetskostnaden ved Kleive oppvekstsenter er i dag på linje med Skjevik barne- og ungdomsskole, selv om Kleive er en vesentlig mindre skole. Det påvirker effekten av alle tiltak, da det ved dagens kostnadsnivå ikke er mye å hente på å overføre elever fra en skole til en annen.

wdVjpJMnWwuZQAAAABJRU 5ErkJggg==

Ombygging av gymbygg på Skjevik til undervisningsrom er beregnet å gi årlige kapitalkostnader på 1,1 mill. kroner. Det vil også gi noe økte driftsutgifter for Molde Eiendom å drifte større areal. Samlet en økning i kostnadene på 1,3 mill. kroner.

Fram mot 2030 er det forventet lavere elevtall både ved Skjevik og Kleive, det vil gi høyere kostnader per elev slik at alternativ 0 blir en kostnadsøkning på 1,8 mill. kroner i 2030.

ALTERNATIV 1: ADMINISTRATIV SAMORDNING MED SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Alternativet ser på muligheten til å spare administrative ressurser ved å ha administrativ samordning mellom Kleive oppvekstsenter og Skjevik barne- og ungdomsskole.

3 ALTERNATIV 2: ELEVENE 5.-7. TRINN VED KLEIVE OPPVEKSTSENTER OVERFØRES TIL SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

5.-7- trinn ved Kleive oppvekstsenter overføres til Skjevik barne- og ungdomsskole

fZpSwwE 4pY 2Y vuLtzHRUHYhu 04AmM 0J 2bHcHWtME 7S 5VSuoM 4r 5dfwlku 4CcQrQP qXAz 3cZczbMN 2HIExmhOzY 7i 6Vhgn 6XIqqW 9OgEDc 3PCNGwz 3cQEQtmE 7jsAYzYnZMVxdK 4wPSZdO 8hMGiYHEQGIgMZAYSAwkBsbEgJKwN 56JpR 4CIRACIRACIRACITCGwP 8HYdnYrtApQNkAAAAASUVORK 5CYII=

Ved å overføre 5.-7. trinn ved Kleive til Skjevik vil en kunne redusere utgiftene ved Kleive oppvekstsenter. Samtidig vil Kleive da bli en vesentlig mindre skole, der en kan forvente en høyere kostnad per elev. Skjevik vil også måtte tilføres noe økte ressurser for elevene. Og det vil bli økte kostnader knyttet til skyss. Samlet gjør det at kostnaden øker noe målt mot alternativ 0 i 2020.

Fram mot 2030 er det forventet at elevtallet går noe ned ved begge skolene, men det at skolene har så likt kostnadsnivå i utgangspunktet gjør at innsparing ved en skole i stor grad utlignes i kostnadsøkning ved den andre skolen. Det er likevel beregnet en innsparing i forhold til alternativ 0 i 2030 på 0,6 mill. kroner.

ALTERNATIV 3: ELEVENE 1.-7. TRINN VED KLEIVE OPPVEKSTSENTER OVERFØRES TIL SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

1.-7- trinn ved Kleive oppvekstsenter overføres til Skjevik barne- og ungdomsskole

 7Q 3cyz 014HlAAAAAElFTkSuQmCC

Ved å overføre 1.-7 trinn ved Kleive til Skjevik vil en kunne redusere utgiftene ved Kleive oppvekstsenter. Ressursbruken ved Skjevik vil øke, men med en større skole kan vi også forvente en lavere enhetskostnad per elev. Det vil fremdeles være barnehagedrift i lokalene på Kleive, så en vil uansett måtte drifte store deler av lokalene. I kalkylen er det lagt til grunn at nedgang i drift av lokaler ved Kleive utligner økt drift av lokaler i gymbygget ved Skjevik. Økt skoleskyss utgjør 0,5 mill. kroner. Samlet en innsparing på 1,3 mill. kroner i 2020 målt opp mot alternativ 0.

Fram mot 2030 er det forventet at elevtallet går noe ned ved begge skolene, det gjør at effekten av en sammenslåing vil øke i årene som kommer. Samlet effekt i 2030 er beregnet til 2,3 mill. kroner.

VURDERING AV TILTAK

LZ 5aAu 2cKkT 6rQM 9wpwrHqf 84y 7b 27VDlDHQub 4Ar 4c 75BHv 6KD AN sqh 148Y 0ZjAsqGT 2lf 1B 5fbig 0pg 9RAH 8 ROYHcHeMzpe 7yxUH 0cs 1Eg EAiiAAihwSwWAu 1s 2Ow NAiiAAiiAAihwVQWAu 6u 2LM FAiiAAiiAAihwSwWAu 1s 2Ow NAiiAAiiAAihwVQWAu 6u 2LM FAiiAAiiAAihwSwWAu 1s 2Ow NAiiAAiiAAihwVQWAu 6u 2LM FAiiAAiiAAihwSwWAu 1s 2Ow NAiiAAiiAAihwVQWAu 6u 2LM FAiiAAiiAAihwSwWAu 1s 2Ow NAiiAAiiAAihwVQWAu 6u 2LM FAiiAAiiAAihwSwWAu 1s 2Ow NAiiAAiiAAihwVQWAu 6u 2LM FAiiAAiiAAihwSwWAu 1s 2Ow NAiiAAiiAAihwVQWAu 6u 2LM FAiiAAiiAAihwSwX D 0 sobi 6YuwMAAAAAElFTkSuQmCC

Kontakt

Ivar Vereide, fagleder skole
ivar.vereide@molde.kommune.no
93 45 14 92

Aktuelle dokumenter


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Vi er veldig fornøyde med, glade i og avhengige av Kleive oppvekstsenter!
  - Beliggenheten, fjord og skog i nære uteområder, bålplass, gapahuk, akebakker, skiløype, fotballbane, Notvollen, Kleivvatnet og liknende turområder
  - Oppvekstsenteret er hjertet i bygda og har god kontakt og samarbeid med bedrifter, sykehjem, butikk, galleri, Kleivehallen
  - Gode muligheter for å gå og sykle til skolen
  - Trygg overgang fra barnehage til skole, godt samarbeid mellom de ansatte
  - Effektiv og god drift, lav kostnad per elev, lavt sjukefravær

  Om bakgrunnsinfo og tallgrunnlaget;
  - Ikke nevnt nytt sjukehus og den påvirkningen det vil få for økt befolkning.
  - Usikkerhet rundt tallgrunnlag, ser fra forrige planrunde (2013-2018) at det var de positive talla som slo til, ikke prognosen fra de offentlige statistikkene (MMMM). Kommunen har flere slike erfaringer der en er for lite positiv i framskriving (som på Vågsetra som var for liten før den var ferdig bygd).
  - Ser også konkret at de framskrevne tallene ikke stemmer helt slik det er nå med barn på skolen og i barnehagen (vi mener at det blir flere på skolen om 5 år enn prognosen viser).
  - Ikke tatt hensyn i alternativene at det er forslag om å justere skolegrensa mellom Eidsvåg barne- og ungdomsskole og Kleive oppvekstsenter som vil føre til flere elever på Kleive.
  - Ved alle alternativene er det satt opp 30 mill i investeringer ved Skjevik skole. Vi kan ikke forstå noe annet enn at alternativ 2 og 3 vil utløse større behov for investeringer enn alternativ 0. Dette kommer av at Skjevik sier at de ikke har kapasitet til å bruke dagens klasserom for 1.-7. til så store klasser som det vil bli ved å slå sammen de to skolene.
  - Det er nå slutt på «fritt skolevalg» noe som vi mener vil føre til flere elever på Kleive. Dette kommer av at en del barn som ikke har fått plass på Kleive barnehage har gått på Hjelset barnehage og at når de skal over på skole har de valgt å fortsette på Skjevik sammen med de andre i barnehagen. Med nye regler vil det være større sammenheng mellom bosted/opptaksgrense og skole noe vi tror vil føre til flere elever på Kleive.
  - Samtidig håper vi at løsningen som ble gjort for Kleive barnehage høsten 2020 der vi fikk etablert ei ny avdeling og fikk plass til flere barn kan fortsette slik at alle som søker seg til Kleive barnehage får plass og dermed er i miljøet til skolestart.

  Vi har gått gjennom «handlingsdelen» som belyser de positive og negative sidene ved de ulike alternativene. Vi er stort sett enige i de punktene som kommer fram der men har her noen flere tanker og spørsmål ved de ulike alternativene;

  Alternativ 0 Dagens situasjon + justering av skolegrense
  Vi ser dette som det eneste riktige alternativet framover og er positive til å fortsette som nå.
  - Det går veldig bra nå, god og effektiv drift slik vi ser av talla.
  - Modellen med oppvekstsenter fungerer godt:
  • stor arbeidsplass med 24 ansatte, godt miljø, lavt sjukefravær
  • godt samarbeid mellom skole og barnehage, felles prosjekt i uteskolen ol der særlig de største i barnehagen og 1.-2. trinn + SFO har mye felles aktivitet
  • trygg og god overgang fra barnehage til skole (forskning viser at utrygge overganger tidlig i livet kan gi store skader senere)
  - Foreslår å bruke/utnytte Kleivehallen til gym og mer aktivitet, for eksempel SFO eller en barnehageavdeling.
  - Ser behov for å renovere gymsalen på Skjevik skole, men det kan gjøres forholdsvis økonomisk når de ikke skal utvide med 70-80 elever.
  - Vil gjerne invitere til samarbeid med Skjevik – kanskje for eksempel mellomtrinnet på Skjevik kan komme til Kleive 1 dag i uka for å ha gym i Kleivehallen og noen felles fag eller uteskole sammen med mellomtrinnet på Kleive? Da bygger vi relasjoner og samarbeid til de skal på felles ungdomsskole i 8. trinn og sørger for en tryggere overgang i tillegg til at Skjevik får gjennomført mer gym og uteskole.

  Alternativ 1 Administrativ samordning med Skjevik barne- og ungdomsskole
  - Erfaring med felles styring av Kleive og Hjelset barnehage før Kleive oppvekstsenter ble dannet var ikke gode. Vi ble en utkant og leder var sjelden tilstede og lite aktiv i hverdagen ved barnehagen.
  - Vi har effektiv drift og lav bemanning nå.
  - Hvis dette fører til at felles rektor blir plassert på Skjevik vil det da utløse behov for enhetsledelse ved Kleive? Sparer vi da noe økonomisk på dette alternativet?
  - Hvorfor er det ikke lagt inn noen økonomiske beregninger ved dette alternativet?
  - Hva vil skje med administrativ styring av barnehagen og hvilke økonomiske konsekvenser vil det få for barnehagebudsjettet? Vinning opp i spinning?

  Alternativ 2 Elevene 5.-7. trinn ved Kleive oppvekstsenter overføres til Skjevik barne- og ungdomsskole
  - Mest negative forslaget mtp fargelegging (mye rødt – lite innsparing per elev)
  - Vi har skjønt at det er lite plass til flere elever på 1.- 7. trinn på Skjevik – betyr det at dette alternativet fører til at det må bygges nye klasserom for mellomtrinnet?
  - Bare 1.-4. på Kleive fører til mindre fagmiljø og små forhold, men god plass og trygg overgang barnehage til skole.
  - Uheldig for de minste hvis de ikke har de større der.
  - Utrygg overgang i tidlig fase (5. trinn).
  - Veldig dårlig for folkehelsa - skyss for elevene på mellomtrinnet som i utgangspunktet kan gå og sykle på skolen nå.

  Alternativ 3 Elevene 1.-7. trinn ved Kleive oppvekstsenter overføres til Skjevik barne- og ungdomsskole
  - Veldig negativt og etter vårt syn helt uaktuelt.
  - Store negative konsekvenser for alt - barn, ansatte, oppvekst- og lokalmiljø, barnehagen
  - Hvordan skal barnehagen styres?
  - Hva skal de tomme lokalene brukes til?
  - Samarbeid med KGI – vil bli en utgift for kommunen hvis ikke skolen er der.

  Oppsummering;
  SU/SMU og FAU skole ved Kleive oppvekstsenter ser negativt på å gjøre noen endringer i neste periode av skolebruksplanen. Som en ser i tallene drives oppvekstsenteret godt og dette samsvarer med de foresattes erfaringer, vi og elevene trives godt her.
  Molde kommune vil vokse! Vi skal være attraktive, ta i mot tilflyttere og kunne gi et bredt og godt tilbud for hele befolkninga. Det gjør en ikke ved å ødelegge lokalmiljøene på denne måten og skvise inn elevene på en allerede full skole i feil bygd.
  Vi viser til alle de andre uttalelsene som har kommet og til de politiske signalene om at det ikke er interesse for å gjøre noen strukturendringer nå - og håper at vi kan fortsette dagens drift samt videreutvikle Kleive oppvekstsenter til et godt lærings- og utviklingsmiljø for våre barn.

  SU/SMU og FAU skole (skrevet av leder Jorunn Gunnerød).

  2021-04-19 22:04:05
  [Svar]
 • Høringssvar vedlagt som fil

  2021-04-19 17:38:07
  [Svar]
 • Lokallaget i Skolelederforbundet i Molde ønsker å gi denne uttalelsen til planen:

  Skoleeier har høye ambisjoner for den fremtidige Moldeskolen. Skolelederforbundet støtter dette fullt ut. For å være godt rustet for fremtidens utfordringer, må skolens ledere sikres arbeidsvilkår som gjør det mulig å løse det brede samfunnsoppdraget som skolen har. Forslaget om ‘administrativ samordning’ for å spare ressurser forstås bl.a. som et forslag om en samordning også av ledelsesressurser, og er derfor ikke i tråd med Skolelederforbundets syn.

  I forslaget til tiltak peker også saksutreder på utfordringene knyttet til mangel på stedlig ledelse og avstand til både ansatte, elever, foresatte og andre lokale forhold. Med en samtidig reduksjon i den totale ressursen til adminsitrasjon og ledelse, bidrar forslaget til en svekkelse av ledelsens arbeidsvilkår og med det en svekkelse av muligheten til å bygge gode profesjonsfellesskap for å kunne iverksette nødvendige utviklings- og endringsarbeid for å sikre høy kvalitet i skolen også i fremtiden.

  2021-04-19 14:45:39
  [Svar]
 • Vi i FAU ved Kleive barnehage vil først starte vår høringsuttalelse med å stille oss bak de mange høringssvarene som er kommet, i favør av å beholde skolestrukturen slik den er i dag ved Kleive oppvekstsenter.

  Vi vil videre trekke fram noen momenter vi synes er svært viktige årsaker til at vi vil beholde det slik det er i dag, og håper administrasjon og politikere i Molde kommune ser de samme fordelene som oss, og ser at dette er den eneste riktige strukturen å ha.

  Bakgrunnen for begrepet oppvekstsenter og at vi har nettopp denne skolestrukturen på Kleive, er i seg selv en svært viktig grunn til å beholde Kleive skole slik den er i dag. Her går barnehagebarna i samme miljø som skolebarn, og overgangen fra barnehage til skolestart blir veldig fin og trygg for barna. Det at vi kan ha barneskole med alle klassetrinn og barnehage på et og samme sted, er en veldig fin måte å drive oppvekstinstitusjon på og vi i FAU barnehage kan ikke få fullrost dette konseptet nok. Her lærer de eldste skolebarna seg å ta hensyn til mindre barn når de er ute og leker og når de ferdes ute på skoleområdet. Samtidig vil barnehagebarn gradvis bli kjent med omgivelsene, de voksne og de større barna som de etter hvert skal dele skolehverdag med. De blir også kjent med de voksne som de skal være sammen med på SFO, og de blir kjent med strukturen på en skoledag på en helt annen måte enn de som kommer fra en ren barnehageinstitusjon.

  Et annet moment for å bevare Kleive skole med alle klassetrinn er miljø- og folkehelseperspektivet. Slik kommunedelplanene er nå vil stadig flere og flere av barna som sokner til Kleive skole ha mulighet til å gå eller sykle på skolen. Mesteparten av elevene gjøre dette allerede, og de barna som bor lenger øst på Istad vil også kunne sykle eller gå etter hvert som gangveier kommer til. Det er i strid med statlige anbefalinger om økt fysisk aktivitet å aktivt planlegge å sette samtlige barn som tilhører det som i dag er Kleive skolekrets, i buss og skysse dem åtte-ti kilometer til Skjevik barne- og ungdomsskole.
  Videre har vi det helt unike nærområdet på Kleive oppvekstsenter, som få andre skoler og oppvekstinstitusjoner i nærområdet kan skilte med. Vi ligger i umiddelbar nærhet til sjø og fjære, til skog og strandområder, og til lysløyper og rekreasjonsområder. Vi ligger også i nærheten av gårdsbruk, lokalt næringsliv og mange andre områder som barn og unge kan besøke, lære av og gjøre seg nytte av.

  Kleive og Istad er et område i vekst, og FAU barnehage stiller seg spørrende til beregningene for stadig lavere elevtall i fremtiden. Det planlegges nytt sykehus på Hjelset, og kommunesammenslåingen er et faktum, og det er derfor synd hvis det kun tas utgangspunkt i prognoser, i stedet for å også fokusere på ØNSKET om befolkningsvekst og økt bosetting i Kleive/Istad-området. Ønsket om økt bosetting og verdiskapning i gitte område er det politikerne i Molde kommune som kan styre, og det håper vi at blir gjort og prioritert. Det er et faktum at det i skrivende stund både planlegges og allerede pågår boligutbygging i Kleive-regionen, noe som vil skape tilflytning og generasjonsskifte i eksisterende boliger.

  FAU ved Kleive barnehage vil derfor oppsummere med at vi forventer at politikere og administrasjon i Molde kommune ser både nytte og nødvendighet i å bevare fulltrinns barneskole på Kleive, for å både bevare lokalsamfunn, skape trygge unge voksne, fokusere på nærskoleprinsippet, stimulere til god folkehelse, lage gode oppvekstvilkår for kommende generasjoner og opprettholde en bærekraftig skolestruktur i HELE kommunen.

  -FAU barnehage, Kleive oppvekstsenter.

  2021-04-18 23:14:39
  [Svar]
 • Dette er bra på vår skole:

  1. Alle kjenner alle, både i sitt eget klassetrinn og på tvers av hele oppvekstsenteret. Dette fører til at barn og unge er i trygge omgivelser. God kompetanse blant de ansatte fører til at miljøet er godt og at undervisningsmetodene inspirerer oss til å lære mer.

  2. Vi har et variert nærmiljø med blant annet idrettshall, grendahus, fotballbane, lysløype, bålplass, gapahuker, lavvo etc. Notvollen og Kleivvatnet er områder skolen benytter mye. Alt dette ligger i gangavstand til skolen som gjør at det ikke kreves skyss eller andre transportmidler. Svømmeopplæring kan gjøres utendørs i sjø og ferskvann. Vi har et næringsliv som støtter skolens arbeid og legger til rette for at skolen skal få gode muligheter. Lag og foreninger bidrar med ulike undervisningsopplegg (kunst & håndverk, skiløyper etc.)

  3. Overgang fra barnehagen til skolen er trygge for barna. Barna er kjent med det fysiske miljøet og kjenner de ansatte som er en god støtte i overgangen.

  2021-04-18 21:07:40
  [Svar]
 • La Kleive oppvekstsenter bestå som i dag: 1-7 skole og med barnehage i samme bygg.
  Noe av det som gjør ett oppvekstsenter til nettopp ett oppvekstsenter, er barnehage og 1-7 skole samlet under ett og samme tak. Overgangen fra barnehage til skole er ganske trygg og forutsigbar for barna. Ansatte som kjenner barna fra de går i barnehagen. Da blir det å bytte dør inn til skole mindre utrygg. Det letter også overgangen for mor og far. Vi vet de har det godt og trygt.
  Tallene som kommer frem i rapporten, hvor og hvordan har Molde kommune kommet frem til disse? Finnes det kilder? Vet de er basert på prognoser fra SSB, men kan de brukes her?
  Nytt sykehus er nevnt en gang. For selv om det kommer ett nytt sykehus, skal ikke innbyggertallet stige, men det skal gå ned?? Vi får ikke det til å stemme.
  Og på Skjevik skole trengs det ikke noe utbygging, selv om det kommer 70 nye elever? Rart spør du meg. Alt de trenger er ny gymsal…. og det trenger de visst uansett. Selv om det står en stor hall som kan bukes på Kleive.
  Og dette med busstransport, skal de fleste småbarn sendes med buss til Skjevik. Vi bor langs farlig skolevei, jeg sender IKKE min førsteklassing med buss. Husk at buss koster det og..
  Jeg håper og tror at de som bestemmer tar til fornuft og beholder skolen som i dag!
  Det er ikke alt som kan måles i kroner og ører, og barna våre er en av det.

  Jeg kan ramse opp positive ting med skolen vår: lavt sykefravær, lav kostnad pr. elev. Trygt. Lek på tvers av alder og trinn, søsken får gå sammen (skole/barnehage) fantastiske tur muligheter, nærbutikk som stiller opp, bygda stiller opp, god dugnadsånd

  Skole og barnehage gjør ei bygd levende, la Kleive oppvekstsenter bestå som i dag.

  Frank Solheim og Kristin Aksdal Solheim.

  2021-04-18 20:19:06
  [Svar]
 • Klubben avd.Skjevik- barne og ungdomsskole ved Utdanningsforbundet

  Dersom elevene fra distriktene må inn til Molde sentrum for å gå i innføringsklasser kan det føre til at de mister mye av den sosiale kontakten med jevnaldrende der de bor. For noen elever vil dette bety en lang reisevei fra hjem til skole, og uten den sosiale kontakten i nærmiljøet kan det nok også fort bli noen lange ettermiddager. God opplæring i norsk er viktig, men er den bedre på skolene der det er innføringsklasser? Å ha innføringsklasser er bra, men kanskje aller best for de som bor i nærheten. Ute i distriktene vil elevene bli møtt med norsk hele tiden hver dag, og vil kanskje i større grad enn i en innføringsklasse bli eksponert for det norske språket blant jevnaldrende elever, og det vil bli lettere for dem å bygge et sosialt nettverk der de bor.

  Angående forslag om administrativ samordning mellom Kleive oppvekstsenter og Skjevik barne- og ungdomsskole så ser vi ikke på dette som et godt alternativ. Tryggheten i å ha administrasjonen på skolen hver dag er god å ha, både for elever, foreldre og ansatte. Ved administrativ samordning vil denne tryggheten forsvinne, og avstand mellom administrasjon og ansatte vil bli større.

  Vi har lest forslagene om at Skjevik barne- og ungdomsskole kan benytte Kleivehallen til gym. Dette er et tiltak som vil koste mye økonomisk på grunn av midler til transport, kostnad av å leie hall (i større grad enn i dag) og ekstra ressurser (assistenter/lærere som må følge klasser til og fra). Dessuten vil den tiden som brukes på å frakte elever til og fra Kleivehallen bli trukket fra faget gym samt fagtimene før og etter. Dette ser vi på som pedagogisk uforsvarlig, da det vil ha en svært negativ effekt på det daglige opplæringstilbudet på skolen. God helse og fysisk aktivitet er viktig, og ikke minst er gym et fag som skaper glede og motivasjon hos mange av elevene. Å skulle ta fra dem tid i faget ser vi derfor ikke på som en god løsning. Det nevnes også at våre elever blir fraktet til Eidsvåg for svømming, noe som er helt korrekt – men dette gjelder kun tre trinn og foregår i en femukers perioder. Det har derfor ikke den samme innvirkningen på timetallet i årsrammen som det vil ha å skysse elever frem og tilbake hver dag hele året. Hvilke fag skal vi ta av for å tilrettelegge for denne tidsbruken? Eller skal elevene våre ha lengre skoledag? Å ha skyttelbuss frem og tilbake for å utføre gymtimene ser vi på som en unødvendig stressfaktor både for elevene og de ansatte som skal følge små og store.

  Det ligger inne et forslag til ny hall/gymbygg på Skjevik barne- og ungdomsskole, denne vil gjøre at det gamle gymbygget kan gjøres om til klasserom, grupperom eller annet bruksareal. Dette er det idrettslagene som står for, og de er også da helt avhengige av en leieavtale med Molde kommune, den andre muligheten er at Molde kommune finansierer bygget. Blir det ingen leieavtale eller finansiering vil nærmiljøet miste denne fine muligheten. Dette vil også være gunstig dersom elevantallet øker etter sykehusbyggingen. Skolen ligger samtidig på ei prioritert liste for å få forbedret sitt uteområde - noe både elever og ansatte gleder seg til.

  2021-04-16 12:18:26
  [Svar]
 • Uttalelsene angående skolebruksplanen, FAU og SU Skjevik Barne- og Ungdomsskole. (SBU)
  Planen presenterer 4 alternativ for skolen. I alle alternativene er det nevnt investering i selve SBU. Dagens største utfordring er gymsalen, den er alt for liten og skaper store utfordringer med styring av timeplan. Undervisning må planlegges ut ifra kapasitet i gymsal. Andre utfordringer; Musikkrommet er ikke nok lyd tett, (naturfagrom) kunst og håndverksrom er ikke stort nok og til slutt og ikke minst ute område for hele skolen og spesielt for mellomtrinnet. Dette er veldig lite attraktiv og trenger større oppgradering for elevene på disse trinnene.
  FAU og SU ber spesielt om at kommunen fokuserer/prioriterer opplistede punkt nevnt under:
  • Gymsal: Må bygges ny og større / eller utvide eksisterende. Bare oppdragering av gymsalen løser ikke dagens problematikk med timeplan, da den er altfor liten.
  Tilstanden er så dårlig at det er fare for skader. Flere klasser har i dag gymnastikk ute da gymsalen er altfor liten.
  • Klasserom: Skolen trenger flere grupperom og flere klasserom. Ved eventuell bygging av ny gymsal kan for eksempel dagens gymsal bygges om til klasserom/grupperom.
  • Uteområdet: MÅ oppgraderes. Det er ikke gode nok fysiske utfordringer for de største elevene (5.-10.klasse) og for elever med ekstra behov. Oppgradering er lovet fra kommune sin side i flere år. Spørsmålet er, greier kommune å få satt dette i gang denne gangen?

  2021-04-14 15:02:25
  [Svar]
 • Hei!
  Jeg stiller meg spørrende til elevtallsberegningen i perioden skolebruksplanen skal gjelde for.
  Er det ikke tatt høyde for vekst som følge av sykehusbyggingen eller synergiene av sykehusplasseringen?
  SSB spår befolkningsvekst i Molde kommune fra 2020 til 2050 på 5-15 %, veldig rart om ingen av dem skal bo eller føde barn i indre distrikt?

  Ta vare på Kleive oppvekstsenter slik det framstår idag.
  Jeg syns forøvrig Marit Sjømæling og Kleivehallens innspill om Kroppsøving for Sjevikas elever sammen med Kleives elever i kleivehallen var et ypperlig forslag.

  2021-04-14 11:22:20
  [Svar]
 • Jeg mener at Kleive skole må bevares. Jeg ser det er vist til synkende elevtall i årene fremover. Jeg stiller meg undrende til kartleggingen av disse tallene med tanke på bygging av sykehuset og utbygging av mange nye boliger på Kleive.
  Jeg har ikke tro på at elevtallet vil synke.

  Som mange andre har uttalt her før meg har skolen stor betydning for samholdet i bygda. Jeg synes det er viktig at så mange barn som mulig kan bruke beina å gå til skolen. Nedleggelse av Kleive skole vil kunne ta ifra mange barn denne muligheten. Det er heller ikke gangveg mellom bygdene, så å sende ungene på sykkel til Skjevika skole er uaktuelt.

  Send heller elevene fra Skjevika til Kleive for bruk av Kleivehallen til kroppsøving. Flytt gjerne skolekrets grensen slik at de fra Gussiåsen som ønsker det kan begynne på Kleive.

  Ikke ta i fra barna på Kleive den trygge overgangen fra barnehage til skole. Det hadde vært skammelig å legge ned den flotte skolen i bygda vår.

  Støtter innlegget til Line Romuld.

  2021-04-13 22:24:37
  [Svar]
 • Kleivehallen har allerede samarbeidsavtale med Molde kommune om bruk av anlegget i forbindelse med drift av Kleive oppvekstsenter. Dette samarbeidet har fungert svært godt i alle år. Dersom Kleive oppvekstsenter besluttes nedlagt er det en svært stor risiko for at kommunen må ta over driften til Kleivehallen, jfr driftsavtale mellom Molde kommune og Kleive Grendahus og idrettshall. Dette kan potensielt minst utgjøre en utgift tilsvarende årlige driftskostnader.
  Vi ønsker også å formidle at det er fullt mulig å drive gymaktiviteter i idrettshallen i større grad enn idag. Dette kan løse plass utfordringer ved Skjevik skole. Vi er også kjent med at elever ved Skjevik skole fraktes til Nesset for svømming og en tilsvarende ordning ville være en god løsning for både Molde kommune og Kleivehallen

  2021-04-13 21:05:23
  [Svar]
 • Et tettere samarbeid mellom skolene ville gjøre at vi fikk beholde begge skolene. En må se på mulighetene som finnes på begge steder.

  Feks Kleivehalllen kunne benyttes fra mellomtrinnet med felles gym for elevene på trinnet. De hadde blitt kjent med hverandre til de skal på ungdomsskolen.

  Det er helt sikkert barn som i dag tilhører Skjevika som kunne hatt en bedre skolehverdag på en mindre skole slik som Kleive.

  Deler av personal kunne sikkert jobbet på begge steder for å styrke begge skolene.

  Når det nye sykehuset står ferdig, kommer det til å bli noen som vil bo i indre strøk av gamle Molde kommune, men da må det legges til rette for at barnefamilier kan flytte dit. Mange kan nok sitte med det ønske om å flytte "hjem igjen" men da må pendler hverdagen være bedre tilrettelagt.

  2021-04-06 11:37:40
  [Svar]
 • I 2014 flyttet vi fra «byen» og tilbake Kleive, hvor jeg selv vokste opp. På Kleive hadde jeg en god og trygg barndomstid. Der gikk vi i små klasser, alle kjente alle og leken gikk på tvers av alderstrinn. Lærerne kjente alle elevene godt og vi følte oss sett og hørt. Med barn nummer to på vei ønsket vi derfor å flytte tilbake til bygda og skolekretsen slik at våre egne barn skulle få vokse opp med de samme gunstige rammene.

  Før vi bestemte oss for å flytte tilbake var vi den gang med på å kjempe for at Kleive skulle få beholde skoletilbudet. Heldigvis ble nærskolen reddet og valget ble derfor enkelt. Hadde utfallet blitt annerledes, hadde vi ikke valgt å flytte tilbake den gang. Det er for oss derfor overraskende og svært skuffende at dette temaet blir tatt opp igjen nå.

  Med nytt sykehus på Oppdøl på vei, vil Kleive (som nabobygd) etter all sannsynlighet bli sett på som et attraktiv sted å flytte til og bygda vil kunne vokse. På Kleive har vi en dugnadkultur og et samhold vi er stolte av og mye av dette samholdet skylles barna og skolekretsen. Det er viktig for oss å beholde den «levende bygda» og vi ønsker gladelig velkommen alle tilflyttende. Dersom skolen forsvinner ser jeg dessverre mørkt på at småbarnsfamiliene skal vurdere Kleive som attraktivt.

  Statsminister Erna Solberg snakker om problematikken rundt at det fødes for få barn. Når distriktnorge stadig sentraliseres og det hvert år avvikles flere og flere barnehager/skoler så ser jeg ikke annet enn at dette er en trend som fortsetter. Skal det fødes flere barn i distriktet må også forholdene ligge til rette for det! Vær så snill, ikke ta fra barna våre Kleive skole! La barna få gå på skole der de bor!

  2021-03-24 21:59:39
  [Svar]
 • Støtter Line Halås Romuld sitt innlegg fullt ut. Hvorfor har ikke Molde kommune tatt høyde for at det nye sykehuset på Hjelset vil føre til mer tilflytting både til Hjelset, Kleive, Istad og kanskje faktisk helt inn til Gussiås i årene fremover? Det er planlagt ny og bedre vei fra Molde til Hjelset, noe som vil være med på å redusere pendlertiden for de som ønsker å bosette seg i disse områdene, men fortsatt jobbe i sentrum. Alt dette sammen med god dekning i barnehage og de nære skolene vil være viktig dersom Molde kommune ønsker befolkningsvekst østover.

  La oss "midt i" få beholde det flotte skolebygget på Kleive og de nære og trygge rammene for elevene i 1.-7. trinn.

  2021-03-24 20:19:16
  [Svar]
 • La skolen bestå! Det er trist om bygdas barn må ofres for at den økonomiske kabalen gå opp. Om skolen ryker er det nok bare ett tidsspørsmål før barnehagen også går. Skolen gjør bygda vår levende og en nedleggelse/ overflytting vil være mangel på langsiktig omsorg for barnas fremtid!

  2021-03-24 19:48:32
  [Svar]
 • Jeg blir helt sjokkert, fortvilet, sint, forbanna og ikke minst veldig lei meg når jeg leser at dere vil legge ned/flytte elever fra Kleive oppvekstsenter til Skjevik barne og ungdomsskole atter en gang. Det er ikke så mange år siden ordfører Torgeir Dahl var invitert på folkemøte inn til Kleive og tok meg personlig i hånda og lovet at dette var siste gang vi skulle måtte kjempe for å beholde skolen vår her i bygda. Han var både imponert over oppmøte, engasjement og samholdet vi hadde på Kleive/Istad, dette var ei bygd å være stolt av sa han. Og ja, det er det, og slik vil vi beholde det. Så kom ikke etter noen år og prøv å bryte oss ned igjen. På Kleive/Istad er vi sterke og vi holder sammen og jaggu skal vi ri av denne stormen også. Men jeg synes det er trist at dere skal prøve å sentralisere hele kommunen, alle kan ikke bo i Molde, og alle vil absolutt ikke bo i Molde. Ikke at dette handler om Molde, men dere prøver atter en gang å bryte ned distriktet. Vi på istad og Kleive bor på landet fordi vi ønsker det, fordi her har vi alt vi trenger. Vi har landbruk, jobber, fritidsaktiviteter, nærbutikk, frisør, sykehjem, kirke, skole, barnehage og mer. Mange bor her nettopp pga av dette, så hvorfor vil dere bryte dette opp? Ønsker dere kun tilflytning til Molde? Har dere plass til alle innflyttere som ønsker og komme? Eller trenger dere plassen her på landet også? En ting er hvertfall sikkert, tar dere bort skolen vår så ødelegger dere mye av samholdet her på Kleive/Istad. Nærbutikk og skole er noe av det som holder en bygd samlet, det er samlingspunkt for mye av det som skjer i ei bygd og noe vi på Kleive og Istad er utrolig stolt av.
  Og en ting til, vi skal få nytt sykehus på Hjelset om fire år, tror dere tilflytningen til Hjelset og skjevik kommer til å bli noe mindre innen da? Jeg tror det motsatte, både Hjelset, skjevik, Kleive og Istad kommer til å få mange flere folk og da trenger vi BEGGE skolene våre. Det hjelper ikke å fylle opp skjevik nå for så å måtte bygge den ut om noen år, er det økonomisk?
  Til og med jeg som ikke er politiker eller økonom skjønner såpass, så da skjønner dere det også.
  Om dette bare er en sak dere blusser opp for å sanke stemmer, så gjør dere en dårlig jobb. Dere tuller med for mange følelser og for mange hoder blir satt i kok.
  Så gjør oss på landet en tjeneste, behold begge skolene, alle arbeidsplassene og behold dermed glade og lykkelige bønder som sjeldent gjør en flue fortred.

  Takk for meg!

  2021-03-23 22:37:36
  [Svar]
 • Viser til Line Halås Romulds innlegg, og stiller meg helt og holdent bak hennes innlegg. Intet å tilføye

  2021-03-23 17:47:58
  [Svar]
 • «Fram mot 2030 er det forventet lavere elevtall både ved Skjevik og Kleive...» på hvilket grunnlag kan kommunen påstå dette? Nytt sjukehus kommer på Hjelset om 4 år og Molde by kommer i alle år framover til å trekkes østover mot sjukehuset. Mest sannsynlig blir bygdene innerst i Fannefjorden (Hjelset/Kleive/Istad) området med størst økning i befolkning i Molde Kommune i årene fremover nettopp på grunn av SNR. Om skoletilbudet på Kleive forsvinner kommer kommunen til å sitte med et enda større problem om noen år og ytterligere utbygging på Skjevik må til for å få plass til alle. Sikkert ikke bare én utbygging, men opptil flere siden kommunen alltid kun tilrettelegger for hvordan barnebefolkningen er per dags dato, og ikke evner å se fram i tid og ha plass tilgjengelig for eventuelle (garanterte) tilflyttere. Nå må kommunen lære av planlagt nedlegging av barnehager i Molde, dere MÅ ha tilbudet i orden for å få tilflytting! Dette gjelder vel så mye for skolene som for barnehagene. Mesteparten av tilflyttere til Moldedistriktet de neste årene kommer til å være unge fraflyttede studenter som vil hjem igjen til bygdene sine for å starte familielivet. Mest sannsynlig da nære sjukehuset. Da må tilbudet på skole også være tilstede så ikke alle blir tvunget inn i sentrum! Barnehagene og skolene i sentrum er overbefolket nok som de er, og her bør kommunen virkelig tenke langsiktig for å få de unge tilbake til distriktet. Snakker også av egen erfaring - vi hadde ikke flyttet tilbake til Kleive og bosatt oss her med barna våre om skoletilbudet ikke var i orden.

  Det har også vært stort fokus på skolevei de siste årene, og det å få barna til å bruke beina og gå til og fra skolen. Denne muligheten tar dere da vekk fra alle barn som bor på Kleive. For noen er skoleveien eneste fysiske aktivitet i hverdagen og da kan man spørre seg om hvordan det blir med helsa til barna våre og den økte belastningen om de blir tvunget på bussen frem og tilbake fra skolen hver dag. Skjønner at dette allerede er hverdagen til mange barn som bor utenfor sentrum, men det er nå snakk om langt flere barn. Skal det nå bli sett på som luksus å ha muligheten til å gå til skolen for en førsteklassing? Og hvordan blir samholdet blant barna som bor nær hverandre?

  Ved forslaget om å flytte hele 1.-7.-trinn til Skjevik tar kommunen også bort tryggheten og den myke overgangen barna idag har når de går fra barnehagen og over til skole, noe jeg vil påstå er den største fordelen med et oppvekstsenter.

  Skolen på Kleive er ikke bare knutepunkt for barna som går der, men også for foreldre som i større grad blir kjent med hverandre gjennom barnas skolegang. Mye på grunn av at forholdene ikke er altfor store. Enda. Det handler også om samholdet i bygdene. Vil gå så langt å si at Kleive oppvekstsenter er hjertet i bygda vår.

  Skjønner at alt dette handler om penger og økonomi men da bør kommunen pokker se til å fordele de økonomiske midlene annerledes. Prioriteringen av økonomien i Molde kommune er horribel og et kapittel for seg selv! For de som vil flytte tilbake til byen/bygda si er ikke sjøfronten, kunstverk, pen stein til titalls millioner fra India og «lekeplass» i sentrum som barna kan bruke den ene lørdagen i måneden vi er på bytur det viktigste, men at tilbudene vi faktisk trenger i HVERDAGEN er tilstede. Slutt med sentralisering og sammenslåing av absolutt alle institusjoner! Dere dreper distriktene og bygdene som vi jobber så hardt for å opprettholde her inne!

  2021-03-23 14:40:05
  [Svar]
 • «Fram mot 2030 er det forventet lavere elevtall både ved Skjevik og Kleive...» på hvilket grunnlag kan kommunen påstå dette? Nytt sjukehus kommer på Hjelset om 4 år og Molde by kommer i alle år framover til å trekkes østover mot sjukehuset. Mest sannsynlig blir bygdene innerst i Fannefjorden (Hjelset/Kleive/Istad) området med størst økning i befolkning i Molde Kommune i årene fremover nettopp på grunn av SNR. Om skoletilbudet på Kleive forsvinner kommer kommunen til å sitte med et enda større problem om noen år og ytterligere utbygging på Skjevik må til for å få plass til alle. Sikkert ikke bare én utbygging, men opptil flere siden kommunen alltid kun tilrettelegger for hvordan barnebefolkningen er per dags dato, og ikke evner å se fram i tid og ha plass tilgjengelig for eventuelle (garanterte) tilflyttere. Nå må kommunen lære av planlagt nedlegging av barnehager i Molde, dere MÅ ha tilbudet i orden for å få tilflytting! Dette gjelder vel så mye for skolene som for barnehagene. Mesteparten av tilflyttere til Moldedistriktet de neste årene kommer til å være unge fraflyttede studenter som vil hjem igjen til bygdene sine for å starte familielivet. Mest sannsynlig da nære sjukehuset. Da må tilbudet på skole også være tilstede så ikke alle blir tvunget inn i sentrum! Barnehagene og skolene i sentrum er overbefolket nok som de er, og her bør kommunen virkelig tenke langsiktig for å få de unge tilbake til distriktet. Snakker også av egen erfaring - vi hadde ikke flyttet tilbake til Kleive og bosatt oss her med barna våre om skoletilbudet ikke var i orden.

  Det har også vært stort fokus på skolevei de siste årene, og det å få barna til å bruke beina og gå til og fra skolen. Denne muligheten tar dere da vekk fra alle barn som bor på Kleive. For noen er skoleveien eneste fysiske aktivitet i hverdagen og da kan man spørre seg om hvordan det blir med helsa til barna våre og den økte belastningen om de blir tvunget på bussen frem og tilbake fra skolen hver dag. Skjønner at dette allerede er hverdagen til mange barn som bor utenfor sentrum, men det er nå snakk om langt flere barn. Skal det nå bli sett på som luksus å ha muligheten til å gå til skolen for en førsteklassing? Og hvordan blir samholdet blant barna som bor nær hverandre?

  Ved forslaget om å flytte hele 1.-7.-trinn til Skjevik tar kommunen også bort tryggheten og den myke overgangen barna idag har når de går fra barnehagen og over til skole, noe jeg vil påstå er den største fordelen med et oppvekstsenter.

  Skolen på Kleive er ikke bare knutepunkt for barna som går der, men også for foreldre som i større grad blir kjent med hverandre gjennom barnas skolegang. Mye på grunn av at forholdene ikke er altfor store. Enda. Det handler også om samholdet i bygdene. Vil gå så langt å si at Kleive oppvekstsenter er hjertet i bygda vår.

  Skjønner at alt dette handler om penger og økonomi men da bør kommunen pokker se til å fordele de økonomiske midlene annerledes. Prioriteringen av økonomien i Molde kommune er horribel og et kapittel for seg selv! For de som vil flytte tilbake til byen/bygda si er ikke sjøfronten, kunstverk, pen stein til titalls millioner fra India og «lekeplass» i sentrum som barna kan bruke den ene lørdagen i måneden vi er på bytur det viktigste, men at tilbudene vi faktisk trenger i HVERDAGEN er tilstede. Slutt med sentralisering og sammenslåing av absolutt alle institusjoner! Dere dreper distriktene og bygdene som vi jobber så hardt for å opprettholde her inne!

  2021-03-23 10:00:29
  [Svar]
  • Beholde de slik det er, nå blir det nytt sykehus om noen år.
   Dette vil skape tilflytting, så at kommunen ikke har det i tankene er rart.
   For barnas beste er det å best og framtid.

   2021-03-25 17:44:50
 • La Kleive beholde alle trinnene på skolen!! Er vell bra nok de skal til skjevika på u.skolen!!!!

  2021-03-23 07:17:49
  [Svar]