Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 22. mars 2021 - 19. april 2021
Høring/Oppstart Skolebruksplan: Tiltak ved Sekken oppvekstsenter

ALTERNATIV 0: DAGENS SITUASJON

Se også: Skolebruksplan 2021 - 2030 på høring

Strukturen ved Sekken oppvekstsenter opprettholdes som i dag

wAAAABJRU 5ErkJggg==

 

Det vil i et 10-årsperpektiv være behov for bygningsmessige tiltak ved Sekken oppvekstsenter, i dette regneeksemplet anslått til 5 mill. kroner med en levetid på 20 år. Det gir kapitalkostnader på 280 000 kroner i året som inngår i alternativ 0 og 1. Kapitalkostnaden inngår også i den beregnede enhetskostnaden per elev.

Fram mot 2030 med en forventet halvering av elevtallet fra 23 til 12 vil dette gi vesentlig høyere kostnader per elev for skolen, slik at effekt av alternativ 0 er beregnet til 0,8 mill. kroner i 2030.

ALTERNATIV 1: FLYTTING AV UNGDOMSTRINNET VED SEKKEN OPPVEKSTSENTER TIL SENTRUM

Ungdomstrinnet ved Sekken oppvekstsenter overføres til en ungdomsskole i sentrum

wMBHFc kpStnAAAAABJRU 5ErkJggg==

Også i dette alternativet vil det være behov for bygningsmessige tiltak ved oppvekstsenteret. Ved å flytte ungdomstrinnet til sentrum kan kostnaden ved Sekken reduseres, men samtidig blir det noe økte kostnader ved en ungdomsskole i sentrum. Skoleskyss vil også øke i alternativet. Samlet gir alternativet en årlig innsparing på 0,7 mill. kroner beregnet i 2020.

Fram mot 2030 med en nedgang fra 10 til 3 elever på ungdomstrinnet vil dette alternativet gi vesentlig større innsparing på om lag 2,1 mill. kroner i forhold til alternativ 0.

3 ALTERNATIV 2: NEDLEGGING AV SEKKEN OPPVEKSTSENTER

Sekken oppvekstsenter med skole og barnehage legges ned. Elevene overføres til en skole i sentrum, mens barn i barnehagen må søke plass ved en annen barnehage i kommunen.

Z iJJyhyRPUAAAAASUVORK 5CYII=

Dersom oppvekstsenteret legges ned vil det ikke være fornuftig å gjennomføre større bygningsmessige tiltak. En vil spare utgifter både knyttet til skole og barnehagedriften, men skole i sentrum vil få noe økt ressursbehov. For økning av utgifter i barnehage er det lagt til grunn satsen som private barnehager mottar per barn. Skoleskyss vil i dette alternativet utgjøre 0,2 mill. kroner. Samlet gir alternativet en årlig innsparing på 3,1 mill. kroner beregnet i 2020.

Fram mot 2030 med en forventet nedgang i elevtall fra 23 til 12 vil dette alternativet gi vesentlig større innsparing med 4,7 mill. kroner i forhold til alternativ 0.

VURDERING AV TILTAK

EtCASBIBAEgkAQeDgEIr 4ebkuzoCAQBIJAEAgCQeDMCER 8nXl 34lsQCAJBIAgEgSDwcAhEfD 3clmZBQSAIBIEgEASCwJkRiPg 68 7EtyAQBIJAEAgCQeDhEIj 4ergtzYKCQBAIAkEgCASBMyMQ 8XXm 3YlvQSAIBIEgEASCwMMhEPH 1cFuaBQWBIBAEgkAQCAJnRiDi 68y 7E 9 CQBAIAkEgCASBh 0Mg 4uvhtjQLCgJBIAgEgSAQBM 6MQMTXmXcnvgWBIBAEgkAQCAIPh 0DE 18NtaRYUBIJAEAgCQSAInBmBiK 8z 7058CwJBIAgEgSAQBB 4OgYivh 9vSLCgIBIEgEASCQBA 4MwIRX 2fenfgWBIJAEAgCQSAIPBwCEV 8Pt 6VZUBAIAkEgCASBIHBmBCK zrw 78S 0IBIEgEASCQBB 4OAT f 9w 8hEA 7iR 97AAAAAElFTkSuQmCC

Kontakt

Ivar Vereide, fagleder skole
ivar.vereide@molde.kommune.no
93 45 14 92

Aktuelle dokumenter

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • My wife Gun Heidi, my 12 year old daughter Ava and I came to live on Sekken this past summer. Since moving here, we have grown to love our island and the people too.

  We would not have moved here if there was no school. Ava is happy at school here and would find it very difficult to travel somewhere else for school each day.

  We have are hoping to live here on Sekken for many more years, but this would not be possible if there is no school!

  Please DO NOT close or limit the school. Instead, help it grow and help Sekken.

  2021-04-10 10:06:12
  [Svar]
 • Vi i Sekken Skolekorps ser mørkt på fremtiden når vi leser alternativ 1 og 2 i høringsutkastet, det vil bety «kroken på døra» for et korps som har eksistert i over 40 år. Vi har som intensjon å eksistere i minst 40 år til, men da kan ikke kommunen fjerne grunnlaget for vår eksistens, nemlig skolen med dens elever. Flyttes elevene til skole i byen vil de ikke ha tid til å delta på spilletime og korps da skoledagen blir for lang, og de vil ikke rekke å reise hjem for lekser og mat for så å dra til byen å delta i et korps der. Sekken skolekorps bidrar til mange sosiale aktiviteter i bygda. I løpet av ett år arrangerer vi flere konserter med servering av alt fra kaker til matretter fra alle verdenshjørner, vi har basarer, kafé, spiller i kirken til jul og andre anledninger, vi arrangerer aktivitetsdag med leker konsert og utlodding, spiller på 17.mai, ofte er det korpset som arrangerer 17.maifesten.
  Korpset er et viktig samlingspunkt for bygda med alle sine arrangement for gammel og ung. I anledning 40års jubileet dro korpset til Sekkens høyeste fjell og holdt konsert der, det er ikke mye som kan stoppe denne gjengen, men med forslagene i høringsutkastet ser vi vår overmann og frykter for fremtiden. Kjære kommune, vær stolt av distriktene og la bygda leve, bevar oppvekstsenteret og med det korpset vårt.

  2021-04-09 15:15:50
  [Svar]
 • Jeg bor på Sekken og pendler med ferge til byen på jobb hver dag. Jeg har en sønn som går i barnehage på Sekken. Hvis barnehagen på Sekken legges ned og han skal ha sin barnehageplass i byen, vil det for oss bety at vi må reise hjemmefra kl. 06 og at vi kommer hjem kl. 18.30. Altså 12,5 timer! Altfor lange dager for små barn. Det er faktisk ikke et alternativ. Hvilke alternativer gjenstår da? Slutte å jobbe? Flytte fra Sekken?

  Vi som bor på Sekken ønsker at det skal fortsette å bo folk her. Vi trives her, og vi vil at Sekken skal fortsette å være et levende samfunn. Derfor stiller vi opp når det trengs. Vi deltar på dugnader, vi lager turløyper, vi spiller i korps, vi kjøper lodd, vi kjemper for bedre fergetider og vi handler på Samsen (nærbutikken). Vi ønsker at Sekken skal være et samfunn hvor mennesker på tvers av alder og bakgrunn kan trives sammen, at det skal være attraktivt for både unge og eldre å bo her. Vi ønsker at flere skal flytte hit, og da er det så viktig at vi har barnehage og skole her. Ellers vil det motsatte skje.

  Dersom kommunen også ønsker at det skal bo folk på Sekken, må det være tilrettelagt slik at det er praktisk mulig å bo her også for barnefamilier. Og hvis flere barnefamilier skal flytte til Sekken, må det være en forutsigbarhet i at det finnes barnehage og skole her, ikke bare i dag men også i årene som kommer. Da må dere ikke la nedleggingstrusselen henge som en mørk sky over øya.

  Det vil aldri bli økonomisk lønnsomt å ha barnehage og skole i små bygder, men det er likevel en fornuftig bruk av penger dersom man vil at folk skal bo der. Og kanskje finnes det andre verdier som er like viktige som de økonomiske?
  Jeg håper at verdiene og visjonen for Molde Kommune også inkluderer oss som har valgt å bo utenfor bysentrum, og som står på for at bygdene vi bor i skal utvikle seg og fortsette å være gode plasser å bo og vokse opp i.

  Jeg håper at når kommunen løfter blikket og ser ut til de små bygdene i kommunen, så ser dere muligheter, ikke hindringer. Jeg håper dere ser verdien i at det bor folk der, og jeg håper at dere ser på oss som en ressurs.

  Jeg håper at Molde vil VISe veg, også dit det ikke går veg. Gi oss tro på framtida, la skolen og barnehagen bestå!

  Marita Sekkenes

  2021-04-09 10:44:25
  [Svar]
 • Ser ikke ut til at vedlegget fra forrige gang vil vises, så jeg limer rett inn hele greia her:

  Sekken i sentrum!

  Sekkensamfunnet er som så mange andre små bygdesamfunn, lite og sårbart. I slike samfunn er det noen felles grunnpilarer som det ikke må endres på, der skole og barnehage kanskje er det aller viktigste. Uten disse funksjonene vil et samfunn ikke være levedyktig. Oppvekstsenteret på Sekken gjør at det er mulig å bosette seg her for barnefamilier og sikrer vekst i folketallet. Uten dette vil samfunnet gå mot en sakte død, med fraflytting og forgubbing som resultat. Det vil igjen gå ut over andre samfunnskritiske funksjoner som butikk og samferdsel. Alt henger sammen.

  Ansvar.
  Det er etter min mening kommunens ansvar å sørge for at det skal gå an å bo også i distriktene. Ved å legge til rette for at alle samfunnsfunksjonene er på plass, kan kommunen heller bygge opp under å være en kommune med stort mangfold og variasjon kontra ensidig fokus på sentralisering. Alt kan ikke foregå i sentrum. Kommunen bør heller ha en aktiv rolle i å legge til rette for tomteutbygging og promotering/framsnakking av Sekken og hvor bra det kan være å bo her. Det er helt sikkert mange i de større byene som godt kunne tenke seg større plass og fin natur, i motsetning til å bo i fuglekasse i en betongjungel.

  Signaleffekt.
  Ved å legge frem forslag om å legge ned tilbud på øya, vil jobbe med å rekruttere nye øyboere bli tyngre. Usikkerhet rundt kommunens engasjement kan skremme etablerere bort fra å satse på et liv her. Her bør kommunen tvert imot aktivt gå ut og si at her i Molde kommune, er det trygge og forutsigbare levekår for hele kommunen. Jeg har for eksempel til gode i barnehagedebatten se at kommunen viser til at det faktisk er ledig kapasitet på barnehagen på Sekken. Glemt igjen.
  Man må unngå at debatt rundt funksjon og struktur dukker opp på dagsordenen til stadighet. Det er ødeleggende, og noe kommunen som helhet vil tape på i lengden

  Økonomi.
  Ja, det er dyrt å drive en liten skole om man skal regne kroner pr. elev. Det sier seg selv, men de økonomiske modellene passer ikke inn når en skole er under en viss størrelse. Det det handler om er å etablere et pedagogisk forsvarlig minimum, der man ser på hvor mange rammetimer som må være på plass for å sikre elevene en god opplæring. Da vil man ha en forutsigbar økonomisk plattform for hva det koster å drive Sekken oppvekstsenter, med mindre variasjoner i forhold til lønnsutgifter og timer til spesialundervisning. Denne kostnaden vil være et eksistensminimum og bør egentlig settes opp utenfor tabellen der man viser kroner pr. elev. Dette koster det å drive oppvekstsenter og slik må det være. I kommunesammenheng er besparelsene ved å kutte deler eller hele oppvekstsenteret minimale og vil absolutt ikke veie opp for langtidseffekten av konsekvensene. Kostnader forbundet med pendling for elevene som skissert i høringsteksten kan man stille spørsmålstegn ved, da det ikke er en konkret modell for hvordan en slik pendling i så fall skal foregå.

  Sniknedlegging.
  Å skulle fjerne hele eller deler av oppvekstsenteret er en prosess med høring og utredninger, som etter flere runder munner ut i et politisk vedtak. Det må unngås for enhver pris. Også prosessen. Å stoppe dette i planfasen er viktig for å begrense skadevirkningene. Men det er også en annen trussel som ikke er like tydelig. Nedpining av oppvekstsenterets budsjett og fjerning av rammetimer, kan til slutt føre til at det ikke er et pedagogisk forsvarlig tilbud til stede. Denne prosessen har allerede gått langt, og er etter min mening allerede under det som bør forventes. Skolen er fådelt i tre og det er allerede ikke nok timer til at det er en lærer pr klasse pr time. Det betyr tvangssammenslåing av klasser med redusert kvalitet på undervisningen som resultat. Det er eksempelvis ikke noen enkel pedagogisk manøver å undervise 1.-7. klasse samlet. Her skiller det mange år i modenhet og tilrettelegging. Denne innsparingen av rammetimer fører også til at det blir færre lærere, som igjen fører til færre muligheter for vikar og smalere samlet kompetanse hos lærergruppen. Lærernes kompetanse er påpekt i høringsteksten, uten at det da viser til situasjonen ved andre små skoler. (Tvert i mot så er det eksempelvis Bekkevoll som legges til i sammenligning kroner pr elev, noe som er meningsløst og provoserende)Skolen har god kompetanse i dag, og det er viktig at kommunen legger til rette for at det fortsatt skal være slik. Naturligvis vil man med så få lærere ikke kunne ha lærere som har et høyt antall studiepoeng innen alle fag, men da er det viktig å få til en sammensetning som utfyller hverandre i best mulig grad og med utdannede lærere. Slik fungerer det godt i dag.

  Konsekvens med pendling.
  Reisetiden for elevene om de skal gå på en skole i byen, er uholdbar. Ta buss hjemmefra kl. 7.00 og ikke være hjemme igjen før kl.17.00 gir en altfor lang dag. Det vil også ha betydning for elevenes muligheter til å delta i andre sosiale sammenhenger med nye klassekamerater, da de må følge skoleskyssen hjem. Være igjen i byen forverrer reisetiden. Dette vil også begrense ytterligere mulighetene for å være med på organiserte aktiviteter i Molde by.
  Innstilt ferge. Hvem skal passe på elevene om det skulle skje noe som gjør at ferga ikke kan gå? Dette må fagseksjon skole ha en plan på om de vil fremme et reelt forslag om nedlegging av deler eller hele oppvekstsenteret. Hvem drar på hotell med elevene om det plutselig blir storm? Og hva med tida fra skolen er ferdig til ferga går?
  Hva tenker fagseksjonen vil være realistisk måte å pendle på? Buss på Sekken-ferge til byen og buss/maxitaxi til skolen? Mange problemer og farer forbundet med å skifte flere ganger. Ser fagseksjonen kanskje for seg å la bussen på Sekken ta ferga over til byen for å la elevene ha samme transport hele veien? Da må i så fall kostnadene med pendlingen justeres betydelig.

  Fremover.
  Innsparingen ved å endre strukturen ved Sekken oppvekstsenter står ikke i stil med konsekvensen av å ødelegge et helt samfunn. Her må kommunen se seg om etter andre områder å spare inn. Et allerede nedpint skolebudsjett er ikke der det må kuttes. Sekkensamfunnet ønsker seg en tettere dialog med kommunen om utvikling av samfunnet og veier til vekst -ikke nedlegging. Bruk heller øya i promotering av kommunen for å tiltrekke nye beboere og kompetanse. Hvis til mangfold, god plass, fin natur, gratis tomter? og bredde.

  -Martin Pedersen, Far og engasjert øyboer

  2021-04-09 08:43:53
  [Svar]
 • Legger ved en fil med kommentarer som peker på en del konsekvenser av høringsforslaget.

  2021-04-08 12:50:49
  [Svar]
 • La skolen og øya leve!
  Alt henger tett sammen i et lite samfunn som Sekken. Det kan gi store ringvirkninger å rokke ved eksisterende skolestruktur.
  Vi bør ha rom for at noen velger å leve på små steder i kommunen, og det er direkte ødeleggende for eventuell tilflytning hvis man nå begynner å snakke om nedlegging/flytting av trinn.
  Reisetida er for lang og reisevegen kan være risikofylt, hvis vi nå skal sende barna til byen.
  Tenk på elevene - la skolen vår eksistere som den er - et trygt og inkluderende oppvekstsenter for store og små!

  2021-04-08 10:32:11
  [Svar]
 • Å legge ned Sekken Oppvekstsenter helt eller delvis vil gi store konsekvenser for Sekken som øysamfunn i tidsperioden skolebruksplanen legger opp til. Ved delvis nedleggelse (flytting av ungdomstrinnet) vil spesielt lære- og fagmiljø svekkes samtidig som det totale elevtallet vil gå drastisk ned. Redusert tilgang på lokale arbeidsplasser, lokal skole og/eller barnehage vil kunne forsterke en negativ trend fremover på både antall skolebarn, tilflyttere og fremtidig folketall på Sekken. På sikt vil Sekken bli en fraflytningsplass hvis barnehage og/eller skole legges ned. Det eneste reelle alternativet sett fra mitt ståsted er å beholde dagens struktur og foreta en ny vurdering ved neste behandling av skolebruksplanen. Ut fra de siste tids skriverier i Romsdals Budstikke angående barnehageplasser etc. savner jeg samtidig en mer åpen og fremoverlent Molde kommune når det kommer til framsnakking av Sekken som alternativ.

  Se vedlegg for kommentarer til hvert av atlernativene.

  2021-03-29 22:44:48
  [Svar]
 • Jeg mener helt klart at Sekken oppvekstsenter skal bestå i sin helhet og at alternativ 0 må jobbes for. Helt eller delvis nedleggelse av oppvekstsenteret har vært prøvd uttalige ganger før, og vil ha veldig negativ effekt for Sekken og spesielt elevene ved oppvekssenteret. Mener at kommunen generelt må begynne å se verdien og potensialet i alle ressursene som skolene på bygda i kommunen har, istedet for å fokusere bare på kutt. Mener det er mye økonomi i å se potensialet i ressursene som allerede ligger der. Istedet for å legge ned bygdeskolene som vi skjønner isåfall blir gjort av rene økonomiske hensikter, burde de heller fokusere på hvordan de kan utnyttes bedre. Stadig trangere og overfylte skoler/barnehager i sentrum, burde engasjere til å opprette bedre kontakt med bygdeskolene hvordan de kan bidra med plasser. Kan det vurderes å plassere noen familier av våre nye landsmenn der for eksempel??? Kan vanskeligstilte barn eller barn som bare trenger litt mere plass rundt seg ha glede av en slik skolealternativ? Jeg bare foreslår.

  Utfordrer kommunen og skolesektoren i å ta kontakt med bygdene for å se på løsninger.

  Personlig er jeg veldig gira på å bidra og hjelpe kommunen i se fremtidige løsninger.

  Dette var en personlig yttring fra meg, men jeg vet at mine uttalelser i dette inlegget støttes av mange her på Sekken.

  Mvh
  Ole Jakob Westad

  2021-03-22 23:40:31
  [Svar]

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.