Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 22. mars 2021 - 19. april 2021
Høring/Oppstart Skolebruksplan: Tiltak ved Vistdal skole og Eresfjord barne- og ungdomsskole

Se også: Skolebruksplan 2021 - 2030 på høring

Eresfjord og Vistdal skoler har i 2020 et svært høyt budsjett per elev, i de økonomiske beregningene er det i alle alternativer forutsatt at de må ned på et nivå på 190 000 per elev. Det ligger altså inne et kutt for de berørte skolene i alle alternativer som vurderes. Dersom dette ikke er mulig å gjennomføre et slikt kutt med dagens struktur (alternativ 0), vil alle alternativ komme ut med tilsvarende større innsparing enn det som ligger til grunn i alternativene under.

ALTERNATIV 0: DAGENS SITUASJON

Det vil i et 10-årsperpektiv være behov for bygningsmessige tiltak ved Vistdal skole. Tiltakene er estimert til 5,0 mill. kroner.

w 9V 2aMyQ 3ukXQAAAABJRU 5ErkJggg==

Det vil i et 10-årsperpektiv være behov for bygningsmessige tiltak ved Vistdal skole, i dette regneeksemplet anslått til 5 mill. kroner med en levetid på 20 år. Det gir kapitalkostnader på 280 000 kroner i året som inngår i alternativ 0. Kapitalkostnaden inngår også i den beregnede enhetskostnaden per elev.  Innsparingen på 1,3 mill. kroner er budsjettreduksjonen for å komme ned til en enhetskostnad på 190 000 kroner per elev. Dette vil kunne være krevende å gjennomføre for skolene med dagens struktur. Samlet er alternativ 0 en reduksjon i kostnader på 1,0 mill. kroner.

Fram mot 2030 er det forventet en nedgang i elevtallet både i Vistdal og i Eresfjord, dette vil gi høyere kostnader per elev, slik at effekt av alternativ 0 er beregnet til en reduksjon på 0,8 mill. kroner i 2030.

ALTERNATIV 1A: FELLES OPPTAKSOMRÅDE MELLOM ÅFARNES SKULE OG VISTDAL SKULE

Vistdal skole legges ned, og det etableres et felles opptaksområde med Åfarnes skole. Alternativet forutsetter en avtale med Rauma kommune om kjøp av skoleplasser. Elevene på ungdomstrinnet fra Vistdal overføres fra Eresfjord skole til Åfarnes. Det er i dag 4 elever fra Vistdal som har skoleplass ved Åfarnes skole.

Ax 0eY 5lDGnESAAAAAElFTkSuQmCC

Ved felles opptaksområde mellom Åfarnes og Vistdal skole vil en spare ressursene en bruker ved Vistdal skole i dag. Det er også forutsatt at Eresfjord som mister elever på ungdomstrinnet fra Vistdal må redusere sine enhetskostnader til 190 000 per elev. Dette vil kunne være krevende for Eresfjord å gjennomføre. Alternativet forutsetter en avtale med Rauma kommune om kjøp av elevplass og det er Rauma sin enhetskostnad i KOSTRA som ligger til grunn for kalkylen. Det vil også bli økte kostnader til skoleskyss. Samlet effekt er beregnet til 0,6 mill. kroner i 2020.

Fram mot 2030 med en nedgang fra 26 til 21 barn i Vistdal vil innsparingen øke til 1,5 mill. kroner. Det er særlig effekten av en stykkprisbetaling for skoleplass som slår positivt ut ved fallende elevtall.

ALTERNATIV 1B: FELLES OPPTAKSOMRÅDE MELLOM ÅFARNES SKOLE OG VISTDAL SKOLE, UNGDOMSTRINNET VED ERESFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKULE OVERFØRES TIL EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

 

Alternativet bygger videre på alternativ 1A, der også ungdomstrinnet ved Eresfjord barne- og ungdomsskule legges ned og overføres til Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

ASiCAaSfmjiFAAAAAElFTkSuQmCC

Effekten for Vistdal og Åfarnes er den samme som i alternativ 1A, men en sparer kostnaden ved hele ungdomstrinnet ved Eresfjord. Eidsvåg vil få noe økt ressursbehov og det bil bli økte kostnader til skyss. Samlet effekt av tiltaket er beregnet til 1,6 mill. kroner i 2020.

Fram mot 2030 med videre nedgang i elevtall vil effekten være nokså lik som alternativ 1A, der samlet innsparing øker til 2,5 mill. kroner

ALTERNATIV 1C: FELLES OPPTAKSOMRÅDE MELLOM ÅFARNES SKOLE OG VISTDAL SKOLE, VURDERE ELEVTALLSGRENSE FOR VIDERE DRIFT AV ERESFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKULE

 

Alternativet bygger videre på alternativ 1A, der det også vurderes en elevtallsgrense for videre drift av Eresfjord barne- og ungdomsskule. Beregningene under og vurderingen tar utgangspunkt i nedleggelse på et gitt tidspunkt.

wNequBAu 1LVAAAAABJRU 5ErkJggg==

Ved å legge ned både Vistdal og Eresfjord skole, og flytte elevene over til Eidsvåg og Vistdal vil kommunen spare utgiftene ved de skolene. Samtidig må en kjøpe skoleplasser på Åfarnes og økt ressursbehov ved Eidsvåg. Skoleskyss vil også øke. Samlet er effekten av tiltaket beregnet til 4,1 mill. kroner i 2020

Fram mot 2030 og videre nedgang i elevtall vil effekten av tiltaket øke til 5,8 mill. kroner.

ALTERNATIV 2A: FELLES OPPTAKSOMRÅDE MELLOM VISTDAL SKOLE OG ERESFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKULE

 

Vistdal skole legges ned, elevene overføres til Eresfjord barne- og ungdomsskule.

 9sJM ElJUL 0AAAAASUVORK 5CYII=

Ved å overføre elevene fra Vistdal til Eresfjord vil en spare ressursene i ved Vistdal, og en vil kunne oppnå lavere enhetskostnader per elev ved Eresfjord selv om skolen får tilført ressurser fra Vistdal. Kostnad til skoleskyss vil øke. I regnstykket er det også lagt til grunn at det vil bli en større søkning over fra Vistdal til Åfarnes. Samlet effekt i 2020 er beregnet som en innsparing på 0,7 mill. kroner.

Fram mot 2030 er det forventet at elevtallet går noe ned, det gjør at effekten av en sammenslåing vil øke i årene som kommer.  Men samtidig vil enhetskostnaden også øke i Eresfjord. Samlet vil effekten dermed være omtrent den samme i 2030 med 0,7 mill. kroner.

ALTERNATIV 2B: Felles opptaksområde mellom Vistdal skole og Eresfjord barne- og ungdomsskule. Ungdomstrinnet overføres til Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

 

Alternativet bygger videre på alternativ 2A, der også ungdomstrinnet ved Eresfjord barne- og ungdomsskule legges ned og overføres til Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

AxYrTeqs zNvAAAAAElFTkSuQmCC

Ved å legge ned skolen i Vistdal, overføre barnetrinnet til Eresfjord og ungdomstrinnet til Eidsvåg vil en spare kostnader både i Vistdal og Eresfjord. Samtidig vil det gi noe økte kostnader i Eidsvåg og økte kostnader til skyss. Enhetskostnaden ved Eresfjord vil bli noe høyere enn i alternativ 2A, og det er også grunn til å tro at søkning fra Vistdal til Åfarnes også vil øke. Samlet er effekten av tiltaket beregnet til 1,1 mill. kroner.

Fram mot 2030 vil endring i elevtall gjøre at enhetskostnaden ved Eresfjord vil øke, mens enhetskostnaden ved Eidsvåg vil gå noe ned. Samlet gjør det at effekten av tiltaket i 2030 blir 1,3 mill. kroner.

 

ETABLERING AV VISTDAL OPPVEKSTSENTER

Skoleåret 2020-2021 er det 15 elever ved Vistdal skole og 12 barn i Vistdal barnehage.  Oppretting av et oppvekstsenter vil bety etablering av felles ledelse for skole og barnehage i Vistdal.

Tiltaket kan fortsatt åpne for at U.-trinns elever fra Vistdal går til Åfarnes, Eresfjord el. Eidsvåg.

VURDERING AV TILTAK

VExDZ 5GeEgEAReHYGQolef 4YXx 5SBaACdNQSAIBIEg 8HYIhBS 93ZRnwEEgCASBIBAEgsAIgZCiESqpCwJBIAgEgSAQBN 4OgZCit 5vyDDgIBIEgEASCQBAYIRBSNEIldUEgCASBIBAEgsDbIRBS 9HZTngEHgSAQBIJAEAgCIwRCikaopC 4IBIEgEASCQBB 4OwRCit 5uyjPgIBAEgkAQCAJBYIRASNEIldQFgSAQBIJAEAgCb 4dASNHbTXkGHASCQBAIAkEgCIwQCCkaoZK 6IBAEgkAQCAJB 4O 0Q H 6mLzD 7plYrAAAAABJRU 5ErkJggg==

Kontakt

Ivar Vereide, fagleder skole
ivar.vereide@molde.kommune.no
93 45 14 92

Aktuelle dokumenter

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Høringsuttale er vedlagt som egen fil.

  Hilsen
  Vistdal bygdelag

  2021-04-14 09:14:29
  [Svar]
 • Molde kommune åpner for å avbefolke indre deler av kommunen om dere flytter skoleelevene i Vistdalen til skolen på Åfarnes. Dette er noe som vil gir en dominoeffekt, og føre til nedleggelse av Eresfjord barne-og ungdomsskole på sikt.

  Vi som bor i indre deler av kommunen er avhengig av et skoletilbud for ungene våre. I dag er det 7 elever i grunnskolen og 3 barnehagebarn som bor Eikesdalen, og vi få til sommeren en familie med 3 barnehagebarn som flytter hjem. Dere sørger for at vi med små barn flytter fra kommunen om dette blir aktuelt.

  Jeg bruker 50 minutter på å kjøre til jobb ved Eidsvåg barne-og ungdomsskole. Skal elevene/barna våre kjøre samme vei, men med innlagte stopp for av- og påstigning, vil skoleveien bikke 1 t og 20 minutter EN vei, en distanse på 49,7 km for de som bor øverst i dalen. Det er like langt som fra Molde sentrum til Eidsvåg. Her MÅ dere finne andre løsninger.

  Det koster å ha lys i alle hus, og om dere ser på utviklingsmålene som dere selv har satt i kommuneplanens samfunnsdel, der det står følgende: « Det skal vere mogleg å leve eit godt liv uansett kor ein bur. Det gode samfunnet blir bygd nedanfrå, og gode rammer for familiar, barn, unge, vaksne og eldre er ein føresetnad for gode og inkluderande lokalsamfunn der det er plass til alle», så ser dere at dere handler stikk i strid med egne lovnader. For kommuneplanens samfunnsdel gjelder vel også utenfor Molde by?

  2021-03-25 22:49:04
  [Svar]

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.