Høring/Oppstart

Eksisterende anlegg, Årølivegen 1B, Molde
For uttale i perioden: 07. februar 2022 - 04. mars 2022
Høring/Oppstart Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Årølia varmesentral
Istad Kraft AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for Årølia varmesentral i Molde. 

Søknaden gjelder bruk av brensel som inneholder annet enn rent trevirke i forbrenningsanlegget. Det aktuelle brenselet vil bestå av en blanding av skogsflis og flis fra returtre. Returtre er trevirke som har blitt levert som avfall til et gjenvinningsanlegg og kan inneholde bl.a. noe maling og lim. Årlig forbruk av returtre vil være ca. 4000 tonn.

Varmesentralen ligger i Årølivegen 1B på Årø i Molde.

Søknadsdokumentene finner du nederst i denne artikkelen. De kan også leses på Statsforvalteren i Møre og Romsdal sin hjemmeside, www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal.

Medvirkning

Vi ber om at eventuelle merknader blir sendt til:
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
postboks 2520
6404 Molde
eller sfmrpost@statsforvalteren.no før 04.03.2022.

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.