Høring/Oppstart

Illustrasjon_tilleggsutredning
For uttale i perioden: 19. september 2017 - 06. oktober 2017
Høring/Oppstart Tilleggsutredning, E39 Molde øst

Samferdselsdepartementet har bestemt at E39 mellom Ålesund og Bergsøya skal gå via Molde.

Tilleggsutredning_hoveddokument E39 Molde øst

Vedlegg_tilleggsutredning E39 Molde øst

Som del av arbeidet med Bypakke Molde er det vedtatt og igangsatt arbeid med reguleringsplaner for utbygging av kollektiv-/sambruksfelt og nye gang- og sykkelveger langs E39 Fannestrandvegen fra Bolsønes videre østover til Årø. Statens vegvesen har også meldt oppstart av arbeid med kommunedelplan for E39 Julbøen-Molde, med endepunkt i øst ved Bolsønes.

Molde kommunestyre vedtok i sak PS 1/15 Bypakke Molde 12.02.2015. Som del av vedtaket heter det at: «... det må vurderes om E39-tunnelen kan forlenges videre østover, forbi Felleskjøpet. » Statens vegvesen har tatt dette inn som en egen utredning i arbeidet med kommunedelplanen for E39 Julbøen-Molde. Utredningen gjennomgår:

• Hva er aktuelle tekniske løsninger?
• Hvordan kan teknisk aktuelle løsninger finansieres?
• Hvordan bygger de ulike løsningene opp under lokale og nasjonale målsettinger

Medvirkning:

Har du merknad til utredningen? Send inn din uttale under, innen 07.10.2017,

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Øvre trasé mellom Hjelset og Årø/Eikrem velges, og bør ferdigstilles samtidig med nytt sykehus. Og enn så lenge det skal kunne kalles europaveg som tar over funksjonene til eksisterende E 39 langs stranda må det kunne regnes med at Staten tar sin del av denne utbygginga av ny innfartsveg til Molde fra Øst. Bevar strandsonen for fremtiden. (Dette er en del av Moldes varemerke). Lokale veger utbedres og utbygges for og avlaste nåværende hovedveier. Bypakken, midler blir kun utløst fra Staten ved å dokumentere trafikknedgang. Det klarer vi ikke med Møreaksen, men kan løses ved å velge Romsdalsaksen. Hovedsakelig skal bypakkemidlene benyttes til gang/sykkelveger og kollektivtrafikk løsninger. Nasjonale retningslinjer krever at hovedveier legges utenfor byer og tettbygde strøk hvor dette er mulig. Romsdalsaksen vil løse dette på en utmerket måte. Derfor kreves en utredning av Romsdalsaksen, og en sammenstilling av fordeler og bakdeler opp mot de dårlige løsningene til Møreaksen. Intensjonsavtalen med Midsund vedrørende fritak av eiendomskatt så lenge de ikke er landfast må endres, fordi Møreaksen er urealistisk, dårlig og for dyr til å bli gjennomført. Trafikktallene på vegene etter at nytt sykehus er bygd (med og uten Romsdalsaksen) kreves lagt inn i beregningsgrunnlaget. Adressene til dagens ansatte på eksisterende sykehus er tilgjengelig, slik at kjøremønsteret Deres kan beregnes. (Gjelder også Kristiansund og stillinger som flyttes over derfra). Pasienter og pårørende/besøkende er litt vanskeligere, men man kan legge til grunn ett utvalg, over ett vist tidsrom av dagens trafikk/kjøremønster og legge det til grunn for trafikkgrunnlaget ved nytt sykehus. Romsdalsaksen vil løse mye av Moldes trafikkproblemer på en positiv måte. Romsdalsaksen vil utløse Statlige bypakkemidler for dokumentert mindre trafikk, miljø, støy og forurensning bedres, vi slipper kostbare undersjøiske tunneler og dyre bompengeløsninger i Molde sentrum. Foreslår også å bygge nye lokale veger internt i Molde for å øke framkommeligheten og avlaste eksisterende hovedveier. Dette gjelder rundkjøringen ved Roseby utvides med eget sammenhengende kjørefelt (med plass til 2 stk busser/trailere ved siden av hverandre) fra fergekaia og østover Fannestrandsvegen. Det samme gjelder for Rundkjøringen ved Elkjøp, ekstra kjørefelt fra Roseby og nordover Frænavegen. Ekspropier nødvendig grunn fra Parkeringsplassene ved Harald Hustad og foran Elkjøp. Det bør også etableres en femte kjørebro med gang og sykkelsti over Molde elva mellom Hagelia og Nordbyen og/eller mellom Granliavegen og kveldrobanen/Sollivegen, dette vil binde bydeler sammen og avlaste veger lenger nede i byen. Også mellom Nordbyen (Olav Oksvikveg) og Årø bør det lages vegforbindelse (gjerne som kulvert under golfbanen). Når det gjelder gang og sykkelveger bør eksisterende utvides bak Elkjøp, legges under Frænavegen og videre med ny gang og sykkelbro retning Molde videregående skole. Etablering av planløse gang og sykkelveger ved kjøpesenter, burde vært utført når kjøpesentrene ble bygd, men det er aldri forseint. Det bør undersøkes om kjøpesentrene har en plikt til å etablere dette, samt om det finnes statlige midler for formålet. Dette gjelder og ved Roseby/Molde Storsenter. Dette vil igjen ha positiv innvirkning på trafikksikkerhet for gående og syklende, samt at det gir bedre fremkommelighet og flyt i trafikken for kjørende. (Typisk vinn, vinn situasjon). Nei til Møreaksen og E39 gjennom Molde, Ja til Romsdalsaksen. Summen av foreslåtte tiltak vil spare oss for store utgifter, bedre Helse, miljø, trivsel og vi unngår noen av de unødvenige og dyre tunnelløsninger, samt mindre bompenger rundt Molde.

  2017-10-06 21:45:11
  [Svar]
 • Det er helt uforsvarlig å legge E39 langs Fannestranda. Den må gå i tunnel så langt inn som til Årø, dersom den i det hele tatt skal gå gjennom Molde. Det i seg selv er også en elendig løsning. Romsdalsaksen er egentlig det eneste forsvarlige alternativet.

  2017-10-06 20:06:39
  [Svar]
 • Høringsuttalelse for tilleggsutredning, E39 Molde øst

  Nordmørslista vil med dette svare på høring om tilleggsutredning E39 Molde øst.

  Utredningen er bygget opp rundt følgende punkt:

  • Hva er aktuelle tekniske løsninger?
  • Hvordan kan teknisk aktuelle løsninger finansieres?
  • Hvordan bygger de ulike løsningene opp under lokale og nasjonale målsettinger

  Nordmørslistas høringsuttalelse til tilleggsutredningen er i hovedsak konsentrert om punkt 3, lokale og nasjonale målsettinger. Lokale og nasjonale målsettinger bør ligge til grunn for hvilke tekniske løsninger som bør velges også i et kost/nytteperspektiv, og disse overordnede målsettingene bør derfor være styrende for så vel tekniske løsninger som finansiering.

  I nasjonal sammenheng er det et overordnet mål at stamveier og hovedveier legges utenom tettstedssentrum eller bysentrum. Så langt det lar seg gjøre, skal man sørge for at den nye hovedtraseen går utenom. Statsråd i samferdselsdepartementet Ketil Solvik Olsen begrunner dette overordnede målet med at det handler om trafikksikkerhet, det handler om lokalmiljø, det handler om trygge skoleveier (Interpellasjon nr. 13 (2014-2015).

  Å legge stamveier og hovedveier utenom tettbygde områder er med andre ord en fordel både for nær- og fjerntrafikk, og er å betrakte som en nasjonal målsetting. Hva som er førende for lokale og regionale målsettinger fremstår dessverre noe uklart, men det er vanskelig å se at lokale og regionale forhold skulle tilsi en målsetting som avviker fra den nasjonale.

  Valgt trase for E39 vil uansett tiltak gå gjennom Molde sentrum, og er dermed uforenlig med nasjonale målsettinger om å legge stamveier og hovedveier utenom tettstedssentrum og bysentrum. De tekniske løsningene er ikke i stand til å ivareta behovene for nær- og fjerntrafikk, og vil særlig være en belastning for lokalbefolkningen. Den aktuelle traseen vil være uheldig med hensyn til miljø i både lokalt og globalt perspektiv, og vil dessuten ha store negative konsekvenser for samfunnsøkonomi og trafikksikkerhet.

  Økonomien i prosjektet er i beste fall usikker. Foreliggende kalkyler har ikke i tilstrekkelig grad besvart kostnadsrammen for hele prosjektet Moa - Bergsøya, og med den valgte traseen må føring av E39 gjennom Molde ses i sammenheng med dette.

  Brukerfinansiering av et prosjekt i denne størrelsesorden vil dessuten legge store barrierer på trafikkmønsteret og betydelige hindringer i veien for pendling og utviklingen av felles bo- og arbeidsmarked.

  På bakgrunn av dette må konklusjonen bli at en forutsetning for å nå lokale og nasjonale målsettinger er å gå bort fra løsningen med føring av E39 gjennom Molde, og heller legge E39 lenger unna sentrum enn i dag.

  Dette vil redusere behovet for nye tekniske løsninger i og rundt Molde sentrum betydelig, og vil bidra til et bedre bymiljø, bedre samfunnsøkonomi, bedre trafikksikkerhet både for nær- og fjerntrafikk og bedre transportøkonomi som følge av at avstandene mellom reisemål både lokalt, nasjonalt og regionalt i alt vesentlig blir kortere.

  2017-10-06 19:51:35
  [Svar]
 • E 39 -øst for Molde – tunnel til Eikrem og øvre trase til Lønset må velges.

  Hovedkonklusjonene i utredningene er m.a. at det er ingen tekniske hindringer for å bygge tunnel videre østover fra Bolsønes. Tunnelalternativene vil bedre fremkommelighet for både personbiler og næringstransport, gi størst økning i kapasitet inn mot byen, og gi best effekt på lokalt bomiljø når det gjelder støy, støv og landskap. Videre står det i utredningen at tunnel til Eikrem berører ikke boligområder, landskapsinteresser, kulturmiljøinteresser eller landbruksinteresser. Likevel blir ikke tunnelalternativet anbefalt av Statens vegvesen - pga økonomiske hensyn - det blir for dyrt. Det er nettopp dette alternativet som må velges - tunnel til Eikrem og bygging av ny øvre trase til Lønset. Beboerne langs E 39 fra Bolsønes til Årø slipper firefelts motorveg gjennom sitt bomiljø, og vi som bor på strekningen Årø -Lønset får en hverdag uten en trafikkmengde og støyplager som er helseskadelig.

  Utredningen er en bestilling fra kommunestyret:
  «Molde kommune ber om at delutredningen for tunnel østover fra Bolsønes også omfatter mulige utløpsområder mot Eikrem/Årødalen. Dette alternativet kan knyttes opp i mot fremtidig øvre veilinje Årø -Hjelset.»
  Veggruppen har venta på utredningen, og hadde forventninger til at den skulle gi svar på hvordan ny øvre trase fra Årø til Lønset, som det er kommunestyrevedtak på, kan knyttes opp i mot vegsystemet vestover fra Årø/Årødalen. Vi har bedt om at arbeidet med reguleringsplanen for ny øvre trase må komme i gang, men fått beskjed om at denne utredningen må være fullført da den skal gi viktig informasjon til arbeidet med reguleringsplanen. Men utredningen har ikke gitt svar på dette. Det står i utredningen:
  "Det er ikke gjort detaljerte utredninger av kryssløsninger i Lergrovika, Årø og Eikrem, da dette ikke er ansatt som vesentlig for vurderingen."
  Slik vi forstår det er det nettopp kryssløsningene som er avgjørende for videre planlegging av øvre trase Årø –Lønset.

  Alternativet - tunnel til Eikrem og ny øvre trase til Lønset må velges. Vegstrekningen fra Årø til Lønset må innkluderes i dette prosjektet. Det er lite fremtidsrettet å «sette igjen» denne strekningen på noen kilometer, og ikke planlegge for lengre strekninger. Det er uakseptabelt at vi som bor på denne strekningen skal ta belastningen med økt trafikk og forurensing. Nytt sjukehus gir økt døgntrafikk på mer enn 2000 biler i økt døgntrafikk - til totalt 10 000 biler pr. døgn.For ikke å snakke om den økte trafikken i byggeperioden. Hvilke andre boligområder vil godta dette?

  Støy er helseskadelig, og tar livet av 150 nordmenn hvert år. Vegtrafikken står for 80 % av støyplager i Norge. Vegstrekningen fra Årø –Lønset ligger innenfor rød sone på støykartet. Lokal luftforurensing og støy fører til helseproblem, svekket livskvalitet og mistrivsel. Stress pga av støy kan være medvirkende årsaker til hjerte- og karsykdommer, muskelspenninger, søvnproblem. I tillegg kommer luftforurensing pga svevestøv av slitasje på dekk og veg. Tungtrafikken gir økt mengde svevestøv.

  Sitat fra NTP St.m. 33: « sektoren har et særlig ansvar for å ta hensyn til støyproblematikk på eksisterende infrastruktur og sikre støyhensyn i planlegging av nye samferdselstiltak.»

  Hilsen veggruppe for øvre trase E 39 Årø –Lønset.
  Jan Petter Lønseth, Einar Lønset, Arvid Bøe, Ove Røbekk og Palma R. Sigerseth.

  2017-10-06 18:59:40
  [Svar]
 • Enkelt og greit nei til 4-felts veg rett gjennom byen. Det vil bare virke ødeleggende på så mange områder. Ja til mer utredning av Romsdalsaksen. Og hva med å i det hele tatt vurdere mer effektiv og miljøvennlig fergedrift? Burde absolutt vært på agendaen.

  2017-10-06 17:24:27
  [Svar]
 • Høringsuttale for tilleggsutredning, E39 Molde øst
  Jeg har registrert at jeg ikke er den eneste som er sterkt imot løsningene som «de som sitter ved makta i Molde» har et så sterkt ønske om å ødelegge byen vår med og krever at foreslåtte løsninger legges på is til det er gjort en reel vurdering av Romsdalsaksen (heretter RA) vs. Møreaksen (heretter MA). Tanken på å legge en nasjonal hovedveg gjennom byen for å tilrettelegge for mer biltrafikk som skal over til Gossen Midsund er en skandale!
  Jeg vil si meg helt enig i en tilbakemelding her om at «Det blir vanskelig å forholde seg til de skisserte aktuelle løsningene og trafikale virkningene når premissene disse er utformet på er feil. ..de fleste løsningene utformet i et forsøk på å minimalisere effektene det grunnleggende premisset legger opp til: Å lede trafikken på en hovedfartsåre gjennom byen». Det er ikke tatt så vidt meg er forstått tatt høyde for flytting av sykehuset på Hjelset som vil endre trafikkmønstret og redusere behovet for utbyggingene som det legges opp til da lokaltrafikken vil bli redusert.
  Strandsonen i byen er noen av det vakreste Molde bybilde har å vise fram til dem som kommer til oss og for oss som bor i Molde og som de fleste av oss er stolte av til og med innflyttere. Jeg vil protestere på at «de som sitter ved makta i Molde» ikke vil høre på oss som ikke ønsker Molde ødelagt med en fire-felts veg for å kunne lede all trafikken fra en nasjonal veg gjennom byen for å forsvare bygging av fastlandsforbindelse Gossen – Midsund via Møreaksen. Kanskje den eneste byen i Norge som planlegger en E-veg med så store ulemper for innbyggere!.
  Turistgrunner: ingen vil guide under en tunnel og tror «De som sitter ved makta i Molde» virkelig at noen hadde giddet å komme til Atlanterhavsvegen hvis den var under vannet!!! Bli den første kommunen i Norge som satser på fremtidens teknologi og attraktive bruer som vil tiltrekke seg turister fra hele verden. Bruer er blitt bygget som tåler mye verre «vær» enn vi har her på Vestlandet. jf. Tekniske ukeblad sine mange artikler.
  Kravet fra Samferdselsdepartement er helt klart. På hovedveger skal trafikken flyte med jevn fart og derfor uten rundkjøringer som bremser det hele. Et annet krav er at hovedveger skal bygges utenom byer og tettsteder. En kyststamveg mellom Kristiansand og Trondheim skal plutselig bli lokal veg gjennom en av Moldes fineste områder med redusert fart! I følge «de som sitter ved makta i Molde» er målet er å få ned biltrafikken. Hvis det blir aktuelt blir det bare forbikjørende som skal bruke E-39. Ønsker dere virkelig å ødelegge byen pga. Orten og Riksfjord sitt behov for fastlandsforbindelse og eiendomsutvikling? Tror Molde næringsforum at denne trafikken vil gagne Molde, en trafikk som bare skal suse forbi? Hvis det er trafikken som er problemet så klarer man å redusere den med offentlig transportmidler så trenger vi ikke autostrada inn til byen. For eks.: Gratis busser som går fram og tilbake til store parkeringsplasser utenfor byen kan være et tiltak. «De som sitter ved makta i Molde» får heller ikke penger til Bypakken (som skal redusere biltrafikken) hvis dere ikke klarer å gjøre det når dere vil ha mer plass til flere biler. Forstå den som kan.!!!! Statlige midler skal ikke gå til den som skal ha ny autostrada med bilen i førersete. (jf. Kristiansand som satt igjen med skjegget i postkassen og SPR for areal og transport 2014). Og «de som sitter ved makta i Molde» tror at ved å stikke hodet ned i sanden så blir de ikke sett!
  Krav til byplanlegging og for godebomiljøer jobbes det for nasjonalt. En fantastisk mulighet til å bygge ut og videreutvikle det eksisterende bomiljøet og hager rundt Retiro, og verneverdig områder, Lubbenes og Nøysomhed, friarealet som kommunen har etablert ved Retiro eller uteområdet ved Moldes snart største barneskole, Kviltorp skole for Moldes befolkning skal «ruineres» med en «autostrada» for å knytte «øyene» til Molde. Moldes eneste og fineste badeområder skal være omringet i følge «De som sitter ved makta i Molde» av en autostrada! Dette protesterer jeg sterkt imot.
  En dram i timen enn en time i Drammen: det var Drammen kjent for. I dag har Drammen blitt en veldig attraktiv by fordi politikere har kjent sin besøkelses dit. De har ført gjennomgangstrafikken utenom byen, med naturlige avkjøringsfelt og brukt økonomiske ressurser på sin «sjøkant». Andre steder som Bærum og Asker er kjent for E-18 autostrada med rundkjøringer, trafikkaos, kjøpesenter, elendig kollektivtrafikkforbindelse utenom t-banen og luftforurensning
  Det er en god tanke å ønske at Molde blir en sykkelby som andre byer i Norge eller Danmark. Geografien er ikke syklistens beste venn her i byen hvor man stort sett må sykle enten opp eller ned for mange. I dag er det lite syklister langs Fannestranda selv om det er en gangveg. Hvordan har dere kommet fram til at med «autostrada» ved gang- og sykkelvegen så blir det mer sykling. Hvis Molde kommune hadde vært «våken» nok som f. eks Gævle i Sverige var da en lignende situasjon oppsto med en eiendom som ligner på Retiro, ville det ha vært mulig å hatt et fantastisk område for allmenheten som var Johnson tanke da han bygde Retiro etter drømmen sin fra sin tid i Madrid i tillegg til at Molde kommune kunne hatt et fantastisk hus til kulturelle formål.
  Det er veldig få jeg har snakket med som ønsker gjennomgangstrafikk innom byen, tvert imot de vil ha den vekk fra sentrum. Med RA vil mye av den forsvinne, behovet for «ødeleggende autostrada» forsvinne, behov for stygge bomstasjoner forsvinne. Sett heller i gang på en eller en annen måte en kampanje for innsamling av frivillige beløp til å lage sykkelveger inne i byen. Tenk alternative løsninger for å løse korken i rushtiden, I storbyer i Latin Amerika er det bare lov å kjøre inn til byen om morgenen og ut av byen om ettermiddag (innen visse klokkeslett), skal man motsatt veg så bruker man ikke hovedvegen men en parallell veg, lag et ekstra felt som snur kjøreretningen med lyssignal etter behov fra Lergrovika til Roseby, tenk trafikk i kulvert i Sandvegen så får vi en ny gate i sentrum.
  Med RA vil trafikken føres utenfor byen og gi mulighet til å knyte byen mot Østlandet. Med E-39 utenfor byen trenger vi ikke By-pakken hvis det ikke skal være for å redusere biltrafikken og samtidig tilby flere bussruter, Å se framover er å holde gjennomgangstrafikken utenfor byen. Det gjøres ikke med MA. Fastlandsforbindelse til Aukra Midsund kan være et ønske for mange og bakes inn i RA. Å legge E-39 slik den er planlagt byr på problemet at trafikken må gjennom Molde. Dere prøver å rydde opp i problemer der har skapt selv med å velge MA.
  Er helt enig i annen tilbakemelding om at «at Møreaksen ikke har livets rett ettersom den legger opp til økt trafikk gjennom Molde by, i tillegg til utfordringen og kostnadene med en 17 km lang og svært dyp undersjøisk tunell denne løsninga innebærer.» Det provoserer at «de som sitter ved makta i Molde» ønsker å bruke By-pakken som finansiering for rasering av bymiljøet vårt. Det strider mot betingelser i Bypakker, «Klima- og miljøhensyn skal vektlegges" og mot nasjonale mål for transport: "Legg til rette for at transportsektorens bidrag til klimautslipp, lokal forurensning og støy reduseres i planperioden", jfr. NTP 2018-2019, innst. 460 og Meld.St 33. Det kan se ut som SVV eneste mål er å slippe unna kostnadene.
  Om demokrati: Med å trasse igjennom «de som sitter ved makta i Molde» sine planer viser dere at demokratiet er ikke oppegående i Molde. Vi så det i Molde 2020 sine møter åpnet til offentlig møte. Folk ble ikke hørt og arealer som skulle diskuteres ble snevret inn, folk som møtte opp ble ført bak lyset. Nå har «de som sitter ved makta i Molde» en gylden anledning til å vise at demokratiet fungerer og folk blir lyttet til og tatt hensyn til i Molde. «De som sitter ved makta i Molde» kan bidra til at Molde ikke blir en spøkelses by, bidra til at yngre folk ønsker å komme tilbake til byen de vokste opp i, lytte til folket som gir klart uttrykk for at de ikke ønsker de planene «de som sitter ved makta i Molde» legger opp til. «Dere som sitter ved makta i Molde» lytt til avisinnlegg, kommentarer på FB, folk på gata.
  «De som sitter ved makta i Molde» velger å gå bakover i fremtiden og velger med å stikke seg slik ut løsninger som alle andre har forlatt. Norge er et demokratisk land hvor folk skal få si sin mening og å bli lyttet til. Molde er vel en by i Norge, som skal «stikke seg ut». Ja det er jo deres motto! «De som sitter ved makta i Molde» ønsker å bygge Møreaksen med tanke på å få til et fenomenalt løft til Møre og Romsdal (jf. RB Riksfjord om Fast forbindelse Gossen Midsund en del av Møreaksen i 2001) og med det få penger til å bygge sykkelveg og Bypakken. «De som sitter ved makta i Molde» har glemt at de har plikt til å lytte til dem som velger dem. Det er valg om to år. Jeg minner om hva som skjedde med valget i september i nord da «folket» fikk vist sin mening. Det er ingen skam å snu, jf. fjellvettregler. Hvis «De som sitter ved makta i Molde» mener at MA er så mye bedre enn RA og er 150 % overbevist om at alle undersøkelser, dokumentasjoner, rapporter er objektive, vanntette og kan tåle gjennomlesing med lupe, i dagens lys, så spør jeg direkte hvorfor de er så redde for at RA som dere mener er en «dårlig løsning» blir utredet. Er MA så bra som dere skriver og roper om vil RA falle fra helt naturlig i konkurransen. Jeg vil minne også om at hovedtyngden av aktørene som ønsker RA utredet har ingen personlig agenda og bruker mye tid og egne ressurser for å stoppe MA til RA er ordentlig utredet og man ser på nye teknologiske løsninger. Det er helt uakseptabelt at «De som sitter ved makta i Molde» jobber for en løsning som er miljøfiendtlig med tunneler som er lange som et vondt år og så dype at man driver risikosport bare med tanken på å kjøre gjennom dem. Å plassere en nasjonal hovedveg gjennom Molde hvor satsing på turismen er et fylkesmål da det finnes andre løsninger virker som om det er egne interesser bak (jf. utbygging i Midsund, evt. andre skulte agenda). Argumenter for å bygge MA er ikke like tunge i 2017 som de var for 17 år siden, rammebetingelser har endret seg, teknologien raser fram. I dag skal sykehuset bygges på Hjelset og trafikken er endret. De fleste svinger av mot øst i dag fra fergekaia og ikke inn mot sentrum. Sykehuspersonalet og pasienter trenger ikke å komme inn mot vest til Lundavang når nye sykehuset er ferdig. Med RA er det gode løsninger for å koble Molde landfast til Østlandet. Oslo er og vil forbli vår hovedstad uansett om det blir en fantastisk E-39 i fremtiden.
  Og hva med teknologien? det bygges lange bruer over dype vann i andre verdens deler. Sats på å utfordre den norske høgt kvalifiserte ingeniørverden til å utvikle og presentere løsninger som mange flere vil applaudere. Stadig får vi høre at kostnader skal reduseres Mange milliarder spart på slike løsninger. Hvor mange vil pendle 50 minutt og betale hundrevis av kroner i bompenger - hver vei? Bare offentlig ansatte som får sine reiseregninger dekt av staten eller kommunen, eller konkret av våre skattepenger kanskje. SVV er ikke troverdig når alternativ teknologi blir avist, på tross av at slik teknologi blir utredet på andre strekninger på ny E39. Andre alternativer, som Romsdalaksen, blir avvist uten reelle utredninger, tilpasning av trafikktall og vekstprognoser til MA formål er betenkelig, informasjonsmøte" med Veivesenet var en trist forestilling, da de ikke hadde forsøkt å gjøre rede for hvordan trafikken ville se ut med det nye sykehuset på plass!
  «The winner takes it all» I blant så er det lurt å lese i gamle avisartikler: Molde innbyggere har lenge hørt om Møreaksen jf. RB 2001.01.19 da Riksfjord skriver at «Fast forbindelse Gossen _Midsund en del av Møreaksen… Næringsliv og politikere bør gå sammen og presentere gode og fremtidsrettet kommunikasjonsløsninger… og første bud er at selgere viser enighet og tro på produktet. Møreaksen er navnet som må selges, og en full utbygging av den vil gi Møre og Romsdal et løft som vil bli formidabelt. En prosjektering, finansiering og fullføring av Møreaksen vil ta tid. Derfor vil det være fornuftig å jobbe frem fast forbindelse mellom Aukra og Midsund som et delprosjekt i første etappe. … nytteverdien av en fast forbindelse mellom Gossen og Midsund er god. Skal en få optimal utnyttelse av prosjektet er full utbygging og realisering av Møreaksen et naturlig mål… Dette prosjektet er bedre enn … Nordøyvegen». At Midsund og Aukra ønsker å bli landfast forstår jeg men ikke at deres brød skal bli andres død med en E-39 gjennom byen og ned 17 km undersjøisk tunnel på 430 høydemeter med ditto risiko.
  «De som sitter ved makta i Molde» har gjort en god jobb i mange saker, bare se på alle de nye skolene vi har men i denne saken er de helt på en annen planet enn de fleste av sine innbyggere. Det er ingen skam å snu, som i monopol: rykk tilbake og start på nytt, med riktig bestemmelse i hånda som utgangspunkt: mange penger spart selv om denne nystarten kan koste en del nå. E39 skal gå utenom Molde by!
  P.s. Burde ikke Riksrevisjonen gjennomgå etatens framgangsmåte og saksbehandling

  2017-10-06 17:10:28
  [Svar]
 • E39 østover fra Molde i dagen er et stort mistag!

  2017-10-06 16:12:08
  [Svar]
 • Løsningen med tunnel til Eikrem og veg i dagen til kryss i Årødalen er en smart løsning uansett hvilken løsning som blir valgt for kryssing av Romsdalsfjorden, også med fortsatt fergedrift.
  Øvre trasé fra Årø til Hjelseth er en naturlig fortsettelse som må etableres før det nye sykehuset står ferdig.

  Vi kan ikke ødelegge hele strandsonen og byen øst for sentrum med en 4-felts veg. Dette alternativet bygger på en dispensasjon og er ikke i tråd med regelverket. For gjennomgangstrafikken på kyststanvegen blir en serie med 6 rundkjøringer i byens rekreasjonsområde håpløs.
  Hvordan vil dette oppleves på Fuglset, Tøndergård, Retiro, Lubbenes, Nøisomhed, Kviltorp og Årø?

  Kostnadene med øvre trasé fra Årø til Hjelset må legges inn for alle alternativene i utredningen.

  Forbindelsen fra Eikrem til Bolsønes vil avlaste flere av eksisterende veger øst for sentrum, ikke bare Fannestrandvegen.

  Det beste er å bruke tiden fremover til å utrede Romsdalsaksen som vil bli et fantastisk prosjekt på alle måter.

  2017-10-06 14:14:57
  [Svar]
 • MERKNAD TIL TILLEGGSUTREDNING E39 MOLDE ØST.

  Som representant for eiendomsselskapene Verftsgata 2 AS og Verftsgata 4 AS og våre leietakere/firma ser jeg ingen næringsmessige fordeler med firefelts E39 langs sjøfronten fra Bolsønes til Årø. Det vil stikk motsatt ha en negativ effekt ved at tilkomst i lokalmiljøet forverres av et økt trafikkbilde. I tillegg kommer alvorlige virkninger av sanering/riving av næringsbygg samt forverret tilkomst i byggeperioden.

  Sentrum vokser østover
  Området i strandlinja mellom Bolsønes og Årø har stort potensiale for videre vekst innenfor næringsliv, bolig og rekreasjon. Å splitte området med en firefelts europavei vil ødelegge kvaliteten i et attraktivt vekstområde og blokkere for fremtidig sentrumsutvikling.

  Bypakke/lokaltrafikk i sentrum
  På det tidspunkt ny E39 er tenkt ferdigstilt, kan nok mange trafikkparametre i sentrum være endret. Fergetrafikken Molde-Vestnes vil være borte, dagens sykehus med over 1000 arbeidsplasser vil være flyttet til Hjelset. Det er stort potensiale i å bedre forholdene for syklister og gi støtte til kollektivtransport. Likevel skal vel Molde Kommune som de fleste andre byer i Norge, jobbe for å redusere biltrafikken i sentrum, ikke gå mot strømmen å tilrettelegge for økt trafikk med en 4-felts europavei?

  Tunell til Lergrovik eller Årø er den beste løsningen for næringsliv, miljø og befolkning.
  Ved utbygging av tunell øst for byen vil dagens veinett kunne benyttes fullt ut i anleggsperioden. Dette vil være med på å opprettholde dagens næringsliv og gi minimale ulemper og trafikkomlegginger underveis. En tunell vil også redusere gjennomgangstrafikken på eksisterende veinett, noe som vil få lokaltrafikken til å flyte bedre. Tunell vil iflg Vegvesenets risikovurdering heller ikke gi større sikkerhetsrisiko enn en 4-feltsvei i dagen.

  Planfritt kryss i tunell Bolsønes er beste løsning (Forslag 2-2a-1)
  Samtlige foreslåtte kryssløsinger i dagen ved Bolsønes vil iflg utredningen gi store negative virkninger med lav fart, uoversiktlig, blanding av lokal/fjerntrafikk, unødvendig trafikk i dagen, samt krever store arealer som gir inngrep og sanering. (Henviser her til Swecos rapport pnkt 6 i vedlegg til tilleggsutredning.) Det er likevel svært positivt at utredningen viser til nye løsninger med kun en rundkjøring på Bolsønes. Dette gir minst mulig arealbehov og sanering/flytting av næringsvirksomhet. Vi oppfordrer på det sterkeste å velge en slik kryssløsning med 1 rundkjøring i stedet for 2.

  Vi ber videre innstendig om at det velges planfritt kryss i tunell, jfr forslag 2-2a-1, pnkt 5 s 14. Dette gir litt høyere kostnad, men større trafikksikkerhet, logisk trafikkføring, ingen konflikt som i rundkjøring og høyrere fart 100+.

  Hvis kryss i dagen bør forslag 3-2b-1 velges fordi det reduserer antall rundkjøringer til 1.

  Å legge beslag på strandlinja i bysentrum til veiformål i uoverskuelig fremtid, vil være en skandale som fremtidige generasjoner ikke vil forstå. Tunell er en litt dyrere, men en langt mer bærekraftig løsning for alle parter. Prisen tror jeg alle i Molde er villige til å betale.

  Med vennlig hilsen
  VERFTSGATEN 2 AS og VERFTSGATEN 4 AS

  Hans Christian Aandal

  2017-10-06 13:55:56
  [Svar]
 • Nei til 4-feltsveg gjennom byen vår! Heller tunnel og bompenger!

  2017-10-06 13:26:47
  [Svar]
 • Angvik Eiendom er forretningsfører for et 30 talls eiendommer, hovedsakelig i Moldesentrum og Bolsønes/Moldegårds området.

  Vi er kjent med de planer som foreligger for ny innfartsveg, E39 og utredninger av ulike tunnelløsninger. Det er positivt at SVV ønsker å bygge ny vegløsning i regionen, og at det har vært anledning til å delta på informasjonsmøter vedrørende dette.
  Vi går ikke inn og uttaler oss på de overordnede planene. Imidlertid vil vi benytte oss av høringsmuligheten og begrense oss til å uttale oss om strekningen som er berørt av Tilleggsutredningen E39 Molde øst, dvs. Legrovik -Bolsønes.
  Innfarten til Molde er et unikt og til dels historisk område. Ved å anlegge en 4 felts veg gjøres en stor inngripen i et av Moldes store rekreasjons- og friluftsområder, båthavn, verneverdige områder mm. Støy og økende trafikk påvirker leve og bomiljøene, og forringer viktige næringsarealer inn mot sentrumssonen.
  Dette er et prosjekt som har mer enn 100 års perspektiv og ved å føre trafikken helt inn mot byens sentrum, dvs. med 4 felt fram til Bolsønes, er det vår vurdering at man raskt kan komme i en sitasjon hvor man i fremtiden vil oppleve dette attraktive sentrumsområdet som lite fleksibelt og med få utviklingsmuligheter. Vi er av den oppfatning at heller ikke byens handelsutvikling vil være tjent med å ha innslaget så tett på.
  Det oppfattes som uforståelig at dette området ikke skal skjermes, all den tid at det planlegges med tunnel helt fra Julbøen på motsatt side av byen.
  Vi har forståelse for at alle prosjekter må være økonomiske gjennomførbare, og sett i den sammenheng må det være en bedre totalløsning for Molde som by, at tunnelen innkortes på vestsiden, for eksempel ved innslag på Kringstad området, samtidig som den forlenges på østsiden av byen frem til Legrovik.
  Klok byutvikling er avgjørende for at Molde også i fremtiden skal være en attraktiv by for næringsaktører og bosetting. Vi er i en tid hvor helt nye tanker vedrørende byutvikling settes på dagsorden, og dette må hensynstas i beslutningen vedrørende valg av vegløsning. En ny 4 felts veg inn mot sentrum er ikke et fremtidsrettet valg.
  Vår samlede vurdering ut ifra en fremtidsrettet byutvikling, handel og næringsliv, bo attraktivitet, rekreasjon og frilufts perspektiv er at Molde som by ikke kan ha 4 felts veg tett så tett inn til sentrumsområdene. Tunnel innslaget må starte på Legrovik.

  Nøisomhed AS ønsker også å tilslutte seg ovenstående høringsuttalelse.
  Nøisomhed er i dag en Næringspark med tilhold for flere bedrifter, innenfor en ramme av en fredet eiendom. Det er grunn til å frykte at gjennomføring av de foreslåtte planer med 4 felts veg vil berøre både den fredede eiendommen Nøisomhed (bygd i 1797) og flere andre kulturhistoriske eiendommer langs Fannestranden.
  Nøisomhed AS ber om at dette må vektlegges i valg av løsning og at tunnel innslag fra Legrovik er det klart beste alternativet.

  2017-10-06 13:17:53
  [Svar]
 • Molde kommune og Statens Vegvesen kan ikke bare overse problemene med å fortsatt kjøre trafikken fra Møreaksen og den trafikkøkningen et nytt sykehus vil medføre videre fra Årø og videre inn til Lønset.Dette vil gjøre det umulig å fortsatt bo på strekninga i framtida.Nå må ordføreren og de andre politikerene,sjå til Gjemnesstranda hva som skjedde der når ny E-39 skulle bygges.Der og var det meninga å bare bygge ny vei på halve strekninga,men dette ble omgjort etter påtrykk fra lokalbefolkninga.Den veien hadde bare litt over 2000biler i døgnet,mens Årø-Hjelset har ca.7000biler i dag,men vil øke med ca.3000 biler når sykehuset står ferdig.Derfor må trafikken føres fra Bølsønes området i tunnel opp i Årødalen ,før den fortsetter videre østover i tunnel inn til Strande.Molde Kommune har bestemt at veien mellom Årø og Lønset skal legges i øvre trase,og kobles til veien fra Lønset til Hjelset videre.Det vi frykter er at hvis ikke det blir gjort samtidig,vil gjøre at vi har 10-12000 biler forbi oss i all fremtid.Vi mener at det ikke er for sent å planlegge og bygge veien Årø_Hjelset sammenhengende hvis man starter på Hjelset.Medlem av Øvre trase.Arvid Bøe.

  2017-10-06 11:15:49
  [Svar]
 • INGEN andre steder enn i Molde planlegges vel en ny hovedveg gjennom en by i dag. Årsaken til dette er naturligvis;
  - den enorme ulempe trafikken påfører omgivelsene i form av forurensing/støy/stort arealbruk mv
  - den ulempe dette påfører trafikantene – lavere fartsgrense, rundkjøringer, bompenger mv

  I Molde ønsker tilsynelatende et flertall av politikerne å påføre innbyggere og trafikanter ulemper resten av verden i langt tid har kjempet for å unngå. Og det med tung støtte fra det lokale Statens Vegvesen. Forstå det den som kan.

  Hvilke fordeler mener tilhengerne at Møreaksen, som inkluderer en plassering av E-39 gjennom byen, vil gi oss? Det vil jo trolig medføre nedlegging av flyplassen vår og at enda mer handel blir flyttet fra byen til fordel for Moa! Dette i tillegg til ulempene nevnt ovenfor. Det eneste som ofte blir nevnt er et «felles bo og arbeidsmarked» - men hvor mange ønsker å pendle 50 minutt og betale hundrevis av kroner i bompenger - hver vei??

  Det påstås av tilhengerne at trafikk og tungtrafikk ikke vil øke i forhold til dagen trafikk – svært lite troverdig når den overordnede ambisjonen er at E-39 skal bli en ny hovedveg mellom Trondheim og Kristiansand! Sannheten er vel heller at det vil bli massiv økning av trafikk, og da mest fra gjennomgående tungtransport – man legger jo også opp til dette i dimensjoneringen av anleggene (veger, bruer, tuneller).

  Troverdigheten til Statens Vegvesen i regionen og i denne saken synes å være på et absolutt lavmål. Alternativ teknologi blir avist, på tross av at slik teknologi blir utredet på andre strekninger på ny E39. Andre alternativer, som Romsdalaksen, blir avvist uten reelle utredninger. Trafikktall og vekstprognoser synes å tilpasses det enkelte formål, og bruken av disse i rapporter og utgreiinger er lite konsistent.
  Mvh June Vestad

  2017-10-06 11:15:42
  [Svar]
 • KJÆRE ORDFØRER OG BYSTYRE

  Bygg tunell videre fra Bolsønes til Lergrovik/Årø/Eikrem!! Hverken næringsliv eller befolkning ønsker eller er tjent med at Moldes fine strandsone blir bygget om til en 4-feltsvei. Store støyskjermer vil hindre all utsikt mot sjø og fjell, både for innbyggerne og de som kjører gjennom byen. Sjø og fjell er en av grunnene til at folk ønsker å bosette seg her. Interntrafikken i lille Molde by må kunne løses på andre måter enn store rundkjøringer og 4-feltsvei i strandsona. Bygges tunell østover fra Bolsønes med plankryss inne i fjell, vil all tungtrafikk/ gjennomgangs-trafikk bli borte og dagens veinett være godt nok for interntrafikken! Lergrovik/Årø vil her være det perfekte knutepunktet både med hensyn til E39, distriktstrafikk fra nabokommuner, flyplass, nytt sykehus osv. Bygges tunell, kan all tungtrafikk gå direkte dit i tunell uten å kanaliseres forbi badestrand, barneskole, båthavn og vakre friområder. Tunell videre til Lergrovik/Årø/Eikrem vil altså være et tiltak som REDUSERER trafikken i strandsona, noe som vil være svært positivt mht forurensning, støy og fremkommelighet. Viser her til utredningens tabell 5, 6 og 9 s 16, som viser at 4-feltsvei vil gi "Negative virkninger på landskap, nærmiljø, friluftsliv og kulturmiljø". En tunell vil derimot gi hele 45-72% reduksjon i biltrafikken fra Bolsønes til Årø, og altså gi en positiv effekt på miljøet. (jfr tabell 2 s 9.) Her holder ikke Vegvesenets argumentasjon om at østsiden av byen vil oppleve minst prosentvis økning i biltrafikken, den er jo allerede dobbelt så stor som på vestsiden! (Se sistnevnte tabell) Og i disse tallene innrømmer Vegvesenet å ha utelatt trafikkøkningen østover som følge av at nytt sykehus skal stå ferdig i 2022.

  At det i det hele tatt går an å bruke "miljøpakka" som finansiering og argumentering for rasering av bymiljøet vårt er svært provoserende. Det vil kunne motstride statens prinsipper for bypakker, sitat: "Klima- og miljøhensyn skal vektlegges..." (Jfr Boks 8.2 Meld.St 33, s 22 i utredning.) I tillegg strider dette med nasjonale mål for transportsystemer , sitat: " Legg til rette for at transportsektorens bidrag til klimautslipp, lokal forurensning og støy reduseres i planperioden".(Jfr NTP 2018-2019, innst 460 og Meld.St 33) Vegvesenets valg bygger ene og alene på å slippe unna regningen. For befolkningen er det likegyldig hvilket budsjett disse pengene kommer fra. Samfunnsøkonomisk sett er det våre felles skattekroner som betaler uansett. Norge er ett av verdens rikeste land! Og ja vi kan gjerne betale bompenger 10 år ekstra for å få en miljømessig forsvarlig løsning!

  Vi har et felles ansvar for kommende generasjoner, vær deres ansvar bevisst!

  Med hilsen Merete Aandal Olsen

  2017-10-06 09:07:51
  [Svar]
 • Dette er en tilleggsutredning med bakgrunn i at Samferdselsdepartementet har blitt feilinformert til å tro at E39 må gå gjennom Molde by for å løse fremtidens trafikkutfordringer. Dette er beklagelig!

  Molde blir med disse planene en flaskehals og et offer for et påtrykk av fremtidig trafikkmengde på over 13 000 biler i døgnet om 40-60 år. Dette er tall SVV RM har kalkulert med for vegstrekningen E39 mellom Molde og Ålesund for å overbevise samferdselsdepartement og storting. Det de ikke nevner er at 70-80% av denne trafikken skal gjennom byen og videre østover. I tillegg kommer trafikken til det nye sykehuset på Hjelset. Dette er trafikkmengder som må passere rekreasjon- og friluftsområder langs bl.a. Fannestrandvegen slik planene er i dag.

  Er disse trafikktall overdrevet så vil Møreaksen og bypakken i Molde bli en bompengebarriere som vil hindre målet med et positivt felles bo og arbeidsmarked i mange NTP perioder. Kostnadene er i dag så høye at E39 strekningen Ålesund- Molde må bygges stykkevis og delt med provisoriske veistrekninger som ødelegger bolyst og utvikling også i Vestnes. Pendlerne fra sørsiden av fjorden får ikke råd til å pendle.

  Dette er mildt sagt en veiløsning som er svært kritikkverdig å gå videre med når det finnes et alternativ som er betydelig billigere og ikke fører stamveitrafikk gjennom Vestnes og Molde by.

  Om det blir slik SVV RM påstår med at trafikkmengde øst for Molde ikke vil øke, så må det lages en tilleggsutredning nummer 2. Der må det utredes en løsning for utbygging av parkeringsplasser til den fremtidige trafikkøkning som kommer vest for byen og la den få tilgang til utleiesykler for de som skal videre østover. Økning i tungtransporten gjennom byen kan enkelt hindres med så høye bompengesatser at nyttetransporten velger å kjøre nordover via FV64 eller E136 i stedet. Med dette mener jeg at SVV RM sine påstander om trafikkmengder er selvmotsigende.

  Utbygging som tilfredsstiller lokale og nasjonale målsettinger med kollektiv-/sambruksfelt og nye gang- og sykkelveger langs E39 Fannestrandvegen fra Bolsønes og videre østover til Årø er kun realiserbart som en god løsning etter at Romsdalsaksen står ferdig.

  Prioriter heller en tilleggsutredning med Romsdalsaksen som stamvei før videre planlegging av E39 slik at dagens planer med E39 mellom Ålesund og Molde får et alternativ for sammenligning.

  2017-10-06 09:00:25
  [Svar]
 • Molde går dessverre baklengs inn i framtida med å legge til rette for en 4-felts hovedveg rett gjennom byen. Svært få byer, om noen i det hele tatt velger en slik løsning som vil ødelegge bomiljøet for svært mange. Møreaksen som er en del av dette og som er hovedgrunnen til denne tilleggsutredningen bør skrinlegges i nåværende form. Hele E39 bør legges utenom Molde sentrum, og i hvert fall ikke gjennom strandsonen som det her legges opp til. Det vises også til at bussene skal kjøre her og får eget kollektivfelt. Da glemmer man at de fleste bybussene i Molde ikke kjører denne vegen i dag og vil heller ikke kjøre her i framtida. Bussene går gjennom bygatene lenger nord og er nesten ikke innom E39 i det hele tatt. Kollektivfeltet som det her skrytes av, vil derfor få minimal betydning for de som ønsker å ta buss til jobb i sentrum. Kast hele planen og begynn på nytt, det er mitt råd.

  2017-10-06 08:43:42
  [Svar]
 • E39 er ikke en vei som skal inn i en by/tettsted, sånne veier skal være uten unødvendige hinder, legges som en hovedvei med minimumm 80 km sone og bare ha av og påkjøringsfelt å aldeles ikke rundkjøringer eller legges inn som delevei i Molde.... dette er og blir galskap...

  2017-10-05 18:55:32
  [Svar]
 • Europaveger bør som prinsipp altid legges utenom store befolkningsentra. Tilførselsveier bør løse trafikken inn til byen, slik at en får en mindre belastning, og mindre trafikk og inngrep i området rundt og i Molde. Møreaksen er en utdatert og altfor kostbar løsning. Det Som nå planlegges ødelegger og fordyrer både på kort og lang sikt. Hvorfor bygge slik at en blir omringet med bompenger og tuneller når det finnes bedre alternativ?
  Ved å gå for Romsdalsaksen, kunne en unngått at E39 trafikken må gå gjennom og under Molde by. For planen som SVV har lagt frem er ødeleggende både for trivsel, miljø, landskapet og ikke minst er den kostnadsfientlig (bompeng). Helt unødvendig, stopp galskapen.
  Lag ny plan der E39 kommer inn øst for Molde, over Fannefjorden og inn til Lønset. Så slipper en unna med unødvendig ekstra trafikk i Molde.

  2017-10-05 17:20:42
  [Svar]
 • Hei.Jeg er ung men har forstått såpass mye at jeg er sterkt imot at dere bygger E39 gjennom småbyen vår.Ser ikke for meg at jeg vil trives her i framtiden med en slik miljøfiendtlig og voldsom vei.Det bør finnes mindre miljøskadelige måter å bygge veier på?Kansje mye billigere å bygge,og bruke også?

  2017-10-05 16:59:58
  [Svar]
  • Skulle det likevel bli slik som fåtallet vil, må trafikken hvertfall føres i tunnel.

   2017-10-05 17:07:21
 • Molde kommune 06.10.2017 Plan- og utviklingsavdelingen Rådhusplassen 1 6413 Molde

  Høringsuttale for tilleggsutredning, E39 Molde øst
  Romsdalsaksen AS (RA) er stiftet for å få utredet Romsdalsaksen som et reelt alternativ til Møreaksen (MA). Hovedtyngden av aktørene i RA har ingen personlige agendaer i forhold til plassering av veitrase, men bruker mye tid og ressurser for å stoppe MA. Hvorfor gjør vi det?
  Hovedgrunnen for de fleste ar at vi ser på den tekniske løsningen og samfunnsnytten av MA som langt under det folk flest forventer av et moderne veinett. Løsningene er også direkte i strid med anbefalingene fra fagetater, veidirektør, samferdselsminister og aktørene innen nyttekjøretøy.
  Når noen jobber frem en miljøfiendtlig løsning med 5,5 mil med tunneler, lang og dyp undersjøisk tunnel og plassere en nasjonal stamvei gjennom og langs Molde/Moldestranda – i naturskjønne M&R der satsing på turisme er definert som et stort fylkesmål – og det finnes bedre alternativer. Ja, da er det noen som har vikarierende motiver som står bak.
  Det står også i vedtektene til Møreaksen AS at fastlandsforbindelse for Aukra og Midsund er hovedmålet. Likeså er det tydelig at Molde kommune blir styrt ut av ønsket om statlige midler til lenge ønsket bytunnel og innfartsvei.
  Vi vil minne om at siden 2011 da MA ble sendt ut på høring, så er det veldig mye som har skjedd. Sykehuset blir flyttet til Hjelset som påvirker trafikkmønsteret mye, det har kommet frem at trafikkmønsteret fra fergetrafikken er noe helt annet enn presentert – kun 20% skal til Molde sentrum. Flytebruteknologien er blitt anerkjent og gir langt rimeligere løsninger enn MA sine enorme kostnader. Myndighetene krever at kostnadene må ned, som igjen fører til at standarden blir langt lavere enn formidlet – og at E39 blir ført gjennom også Vestnes sentrum i uvisst antall år. Alt tyder på at det blir veldig store kostnader uten at man oppnår noen fordeler som kortere kjøretid mellom Ålesund og Molde. Det blir bare dyrere og gir en stor omvei.
  RA gjør at Molde og Nordmøre blir ”landfast” til Østlandet og Eksportveien E136. Man slipper kostnader med å bygge Langfjordforbindelsen, og det gir Molde, Fræne, Rauma og Vestnes store forbedringsmuligheter til felles bo-/arbeidsmarkedsområde.
  I tillegg gir RA Molde kommune en unik mulighet til å utforme bypakken/innfartsveien til byen slik den egentlig er tenkt, og antagelig innenfor rammen som allerede er bevilget på 900 mill. Altså uten at man behøver å innføre bompenger.
  Den statlige støtten for bypakker forutsetter at man setter de myke trafikantene i fokus der man gjerne bruker bilhindrende tiltak samtidig med at man fremmer kollektivtrafikken. Dette er direkte i konflikt med føringene som er gitt for nasjonale stamveier der man skal unngå bilhindrende tiltak som nedsatte fartsgrenser, rundkjøringer trafikklys osv.


  Dette gjør at kombinasjonen Molde kommune og Statens Vegvesen (SVV) prøver på i Molde med en kombinert nasjonal stamvei og bypakke beregnet for myke trafikkanter er en umulig oppgave. Eller med andre ord..., ingen god løsning for å bygge opp under inntrykket av at Molde skal være en koselig småby i landlige omgivelser.
  RA vil med dette protestere på løsningene som er presentert for Molde øst inntill at man har reellt vurdert hvordan løsningen kan bli med RA istedenfor MA.

  Innsend av Jon Ingar Eik

  2017-10-05 14:57:49
  [Svar]
 • Strandsonen inn til byen er svært viktig for oss som bor i Molde. Hvem vil rakrygget stå ansvarlig for å bestemme at denne i fremtiden skal bli en 4 felts veg?

  Statens Vegvesen er gode på å planlegge veier fra A – Å, og de har konkludert at vi har flere mulige vegløsninger inn mot sentrum og gjennom byen. SVV sin anbefaling ses derimot ut til å være basert på rene økonomisk hensyn, men byplanlegging, bomiljø og handelsutvikling må vektlegges i mye større grad enn det SVV her har gjort. Det er viktig å innhente kompetanse fra andre fagmiljøer med særlig kompetanse på disse områdene.
  Vi må se på erfaringer fra sammenlignbare byer og tenke fremtidsrettet på hvilke kvaliteter vi i Molde verdsetter.

  Det er veldig positivt at det tilrettelegges for syklende/gående, men det er ikke trivelig å sykle eller gå langs en høyt trafikkert veg. Gangvegen langs Fannestranda er godt tilrettelagt i dag også, hvorfor er den ikke mer i bruk? Hvorfor tror man at ved å bygge ut vegen til enda mer trafikk og desto mer støy, vil gi flere som sykler? Det er allerede for mye støy i dag.

  Ta ikke fra oss strandsonen og det flotte turområdet på Retiro. Rust heller opp Retiroskogen og forsterk bomiljøet og trivselen. Hovedtrafikken legges i tunnel og så kan Fannestrandsvegen tilrettelegges for kollektiv transport og syklende/gående.

  2017-10-05 14:51:30
  [Svar]
 • Det med og I det heletatt tenke på og legge E39 igjennom by/bynære strøk er rett og slett en skandale. Skjønner att Molde og omeng vil så gjerne ha nye veier, men vær så snill gi det prosjektet et annet navn, og ikke bland E39 I det prosjektet. Dere er gjennomskuet for lenge siden, er det så vanskelig og svelge den kamelen.

  2017-10-05 10:02:03
  [Svar]
 • Møreaksen med E39 gjennom Molde og Bypakken, som politikere og Statens vegvesen har prøvd å selge inn som et miljøtiltak, er ikke annet enn en skandale som burde være umulig å få gjennomslag for i det 21 århundre. Etter så mange år med mediaoppslag og offentlig debatt omkring lokalmiljø, byutvikling med vekt på kollektiv og sykkel, fokus på mindre biltrafikk, innfartsparkering, arbeidstidsordninger, flere transportsystemer i et samspill, - så velger altså våre lokale myndigheter å legge en hovedvei gjennom by og boligområder og tilrettelegge for enda mer biltrafikk. Helt utrolig at det går an. Molde stikker seg ut og velger seg løsninger som politikerne alle andre steder har forlatt.

  Fra vegvesenet og fra politikerne som ønsker denne utviklingen har man til stadighet fått høre at MA/E39 ikke skaper mer gjennomgangstrafikk, og at Bypakken Molde som omtales og beskrives som et «miljøtiltak», vil føre til mer sykkel og kollektiv. De tror muligens at bredere vei, flere filer og mer biltrafikk skaper flere syklister og mer kollektivtransport. Tidligere har de prøvd, helt ukritisk og like troverdig som å påstå at MA skaper positiv samfunnsnytte, å overbevise innbyggerne om at 70% av trafikken skal til Molde by. Trafikkprognosene over den fremtidige Julsundbrua i 2040 er forsiktig estimert til 13700 biler i døgnet. Hovedmengden av denne trafikken skal sannsynligvis gjennom byen heller enn til og fra Badeland på Reknes. På toppen av det hele ser det ut til at tunnel fra Bolsønes og videre østover ønskes utelatt i planen for E39/Bypakken. Alt dette stikk i strid med sentrale føringer.

  Som en konsekvens av Møreaksen og E39 gjennom Molde skapes det vesentlig mer biltrafikk og tilsvarende større utfordringer med trafikkavviklingen, både på vest og østsiden av byen. Mer klimautslipp og mer lokal luftforurensning og støyplager. Store arealer på østsiden av byen, som heller burde ivaretas og utviklet til boligformål og friarealer, blir ødelagt for alltid. Deler av kulturlandskapet og landbruksarealet forringes og okkuperes som følge av bredere veg og prioritering for mer biltrafikk. Politikerne er i ferd med å føre Molde i motsatt retning enn det de burde. De skaper i stedet negativ omtale og en mindre attraktiv by å bosette seg for fremtidens generasjoner.

  Spørreundersøkelser, avisinnlegg, FB og folk man treffer på gaten gir klart og tydelig uttrykk for at innbyggerne ønsker noe helt annet enn det politikerne står for. Den eneste farbare vei ut av dette uføret er å skrinlegge Møreaksen og sørge for en ordentlig og troverdig utredning av Romsdalsaksen. Sammen med andre tiltak, som nevnt ovenfor, vil milliardinvesteringer til bypakken, skyhøye bomavgifter og negative miljøkonsekvenser kunne unngåes.

  2017-10-05 08:33:28
  [Svar]
 • Sendt fra min iPad
  VIKTIGE FAKTORER sett i forhold til E39 øst for Bølsønes:
  Politikerne sitt ønske er å bygge en ferjefri vei mellom Ålesund og Molde, som en del av en ferjefri E39. Noe som innebærer svært store investeringskostnader finansiert bla av bompenger.
  1. Er kostnadene samfunnsmessig regningssvarende og er plan i tråd med framtidas transportbehov.
  2. Er plan sett i forhold til teknologiske utvikling.
  3. Er plan i forhold til miljø, folks ønsker og fremtidens generasjoner.
  Jeg har lest: "allerede i 2018 skal en gjøre forsøk med førerløse godsbiler mellom Norge og Finland, det neste tiåret ser en for seg at godstransporten på veiene og på havet skal skje med førerløse biler og båter. Personbiler vil følge den samme utviklinga

  4. Er det spesielt smart å bruke milliarder for planlegging og bygging av ny trase mellom Ålesund og Molde, for så å føre
  E39 gjennom Molde. En av de svært få byene, kanskje den eneste,som planlegger en europavei gjennom byen med svært STORE ulemper for befolkninga?
  5. Er motivet for trasevalget ( som får STORE konsekvenser for byen og diskusjonen om E39 øst), egentlig et håp om å få statlige midler til å ruste opp veinettet i Molde?

  6. Påstanden om at det ikke IKKE blir trafikkøkning øst for byen er vanskelig å forstå. Tilrettelegging av veier, øker biltrafikken! Det ser en overalt både i Norge og verden forøvrig! Alle som bor vest for Bolsønes må da bl.a. kjøre østover til det nye sykehuset, og fergefri E39 vil garantert gi betydelig trafikkøkning når den står ferdig – spesielt tungtrafikk.

  7. SVV-løsningen kalles «løsning med kollektiv-/sambruksfelt». Hallo, det et er jo snakk om E39 – en nasjonal vei (kyststamvei mellom Kristiansand-Trondheim,mens politikerne i Molde og SVV snakker om veien som en lokal vei!? Det er altså denne kyststamveien dere vil dra gjennom Moldes fineste sone???. Det ble sagt på orienteringsmøtet at trafikken ikke ville øke, siden det skulle legges en del restriksjoner for privatbilismen, pga av stor satsing på sykkel ,kollektiv transport, samkjøring osv. Helt supert utifrå miljøhensyn, men det er store motsigelser her! En stor pott skal nedbetales av bompenger, sies det. Hvem skal da betale hvis alle sykler,går,busser eller samkjører pga høye bompengeutgifter og for å tenke miljø? Jo, gjennomgangstrafikken!! HVORFOR "ødelegge" Molde bare pga gjennomgangstrafikken??

  8. Som jeg forstår: Et mål for SVV og for politikerne er å tenke miljø, trivsel og å FÅ NED lokaltrafikken! Hvordan ikke da velge en trase, som tar gjennomgangstrafikken utenom by og tettbebygde strøk. Da hadde vi spart oss for store veiforandringene og ødeleggelser langs den langstrakte byen vår!

  9. SVV sier at tunnelløsninger «vil gjøre det enda mer fordelaktig å ta bilen enn bussen, enn det er i dag. Dette vil øke biltrafikken inn mot sentrum og det vil bli større behov for parkeringsplasser,sier de" og bedyrer altså firefelts vei i dagen øst for Bolsønes.
  Jeg sier bare.....det er Møreaksen som er selve problemet for trasevalget og som kan bli årsaken til problemene byen vil slite med i uoverskuelig fremtid!!! . Med den og ny E39 vil trafikken garantert øke begge veier. Gjennomføres denne planen,vil det i fremtiden stå skrevet..." Molde er byen som gikk baklengs inn i fremtiden, som dessverre sa NEI TAKK til en planlegging for miljø, natur, myke trafikanter og en fremtidsrettet byutvikling.

  Ps. Se og lær av bl.a.Drammen,som har gjenoppstått og blitt en populær by, etter at gjennomgangstrafikken nå går utenom byen, med naturlige avkjøringsfelt! Asker og Bærum derimot har blitt steder som er spist opp av veier,rundkjøringer,kryss og E18 åpent i dagen og en spør seg....." men hvor er hjertet av sentrum blitt av?" Vanskelig å finne i trafikkaoset og store kjøpesenter! Beboerne der får daglig SMS om å lukke vinduer/ ingen lufting pga luftforurensing! Trist!

  10.Gjennomgangstrafikk skal ALDRI i fremtiden føres gjennom en by og tettbebygde strøk, sier jeg!
  Men er ikke det en nasjonal regel også?
  Hvorfor overser dere dette i Molde Kommune?

  2017-10-04 17:28:57
  [Svar]
 • E39 øst for Molde
  Undertegnede har bodd ca 65 år i denne lille langstrakte perlen på Nordvestlandet langs Moldefjorden/Fannefjorden og tror jeg kjenner moldefolks kjærlighet til natur, fjord, holmer og fjell og utsikten mot disse - og ikke minst tilgangen til strandsonen langs fjorden. Jeg nekter og tro at moldefolk vil akseptere en løsning som vil rasere natur og miljø på østsiden av byen. Jeg håper i det lengste at også de folkevalgte tar til fornuften og går imot dette. Men når ordføreren sier at anbefalingene fra SVV vil veie tungt, er det god grunn til å tvile.
  Ett av alternativene og tydeligvis det billigste og mest nærliggende for SVV er nemlig å bygge en 17 m bred + vegskuldre på hver side i en 4-felts veg østover fra Bolsønes langs strandsonen i retning Årø. Det innebærer kraftige innhogg i eksisterende bomiljø og hager. Hva blir igjen av for eksempel hagetomtene på Retiro, Lubbenes og Nøysomhed, friarealet som kommunen har etablert ved Retiro eller uteområdet ved Moldes snart største barneskole, Kviltorp skole?
  Når trafikken settes på fra den fremtidige kyststamvegen E39 fra Kristiansand til Trondheim via Møreaksen (som gud bedre aldri må bli realisert) og tunnel fra Julbøen med utløp på Bolsønes, vil alle forstå at den totale trafikkmengden på østsiden av byen vil øke vesentlig. Den lokale og regionale trafikken vil nok fortsatt være den dominerende, men denne har kommunen og SVV store planer om å begrense ved hjelp av større satsing på gang og sykkelveier, økt kollektivtilbud og kraftige restriksjoner på privat bilbruk gjennom utstrakt bruk av bomstasjoner. Vel og bra det, men det rimer særdeles lite med å gi gjennomgangstrafikken fritt spillerom gjennom byen og strandsonen vår!! SVV bagatelliserer dette aspektet og har prognoser som motsier en særlig trafikkøkning øst for byen! Tror noen at staten virkelig vil punge ut hundrevis av milliarder for en kyststamveg fra sør til nord som ikke skal brukes? Neppe!! Derfor vil gjennomgangstrafikken via nye E39 «havne i vår kjøkkenhage» med de negative følger det medfører.
  Heller ikke trafikkøkningen som det nye sykehuset på Hjelset vil generere var med i SVVs tallprognoser om fremtidig trafikk øst for byen, men har senere blitt stipulert til ca 2000 biler ekstra i døgnet. Dette vil anslagsvis gi en trafikkmengde øst for byen på over 20 000 biler i døgnet og dette vil altså SVV legge langs strandsonen vår i en 4-felts veg- åpen i dagen !! I folkelig terminologi kalles dette for en trafikkmaskin med alt det medfører av støy, skitt og støv og andre ubehageligheter. Det må finnes en trase mot Eikrem/Årødalen som vil skåne folk, natur og miljø bedre! Selv om den blir dyrere!
  På møtet mandag sa Palma Sigerseth i aksjonsgruppa for E39 i en øvre trase forbi Røbekk/Lønset at det har vært tøft å stå opp mot erfarne politikere, administrasjonen og SVV. Takk og lov for at noen orker å stå opp mot uforstand og maktelite og vil kjempe for gode bomiljø og oppvekstvilkår for seg og sine etterkommere. Så derfor kjære moldefolk: stå opp og støtt disse som vil kjenne en åpen E39 trase langs stranda aller mest på kroppen, men også for de som vil bevare Moldes identitet og største pre: en fredelig vakker plett på Moder jord med frisk luft, flott natur og en åpen strandsone mot fjorden.
  INGEN E39 LANGS STANDSONEN! DEN BILLIGSTE MODELLEN ER SJELDEN DEN BESTE!!!

  2017-10-04 17:10:09
  [Svar]
 • FIRFELTSVEG GJENNOM BYEN?
  Politikarane i Molde skal no ta stilling til planane for utbygging av E39 frå bysentrum til Årø. Forslaget inneber ein firfeltsveg i dagen på denne strekninga. Av omsyn til dei som bur i byen er planen å legge vegen i tunnel, men ikkje før ved Felleskjøpet og vestover. Dei som bur aust for Felleskjøpet skal etter planen leve med vesentleg meir trafikkstøy og forureining. Det er både urimeleg og uvettug politikk å sette grensa for Molde by nær den gamle kommunegrensa frå 1964. Er ikkje Kviltorp og Årø etter kvart å rekne som del av Molde by? Vil statlege styresmakter akseptere ei så snever forståing som det her blir lagt opp til? Det er i dette perspektivet at planane må karakteriserast som uvettuge, dersom tanken er å bruke midlar gjennom bymiljøavtalen.
  Om vi klarer å redusere biltransporten i og rundt Molde, så treng vi ikkje bruke pengar på firefeltsveg. På den andre sida, om vi ikkje klarer det, så får vi ingen pengar. Bymiljøavtalar er nemleg ein måte å prioritere pengar til dei som får folk til å bruke kollektiv transport, sykle eller gå. Pengane er ikkje til dei som ønsker seg betre bilveg og i tillegg gjerne vil bruke pengar på miljøtiltak. Eit samla Storting tek klima- og miljøspørsmål alvorleg, og det er ikkje lenger rom for transportplanlegging som set bilen fremst. Allereie i 2012 opplevde Kristiansand at det var lite nytte i at det var sett av 60 millionar på statsbudsjettet. Sørlandsbyen klarte ikkje å redusere trafikken med 5%, og staten nekta difor å betale ut pengane. Dei statlege planretningslinene for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging frå 2014 er klokkeklare på at kommunen sine planar ikkje skal legge til rette for trafikkvekst, med mindre denne skjer til fots, på sykkel, eller via kollektiv transport. Ordføraren og Vegvesenet veit om desse retningslinene, men det ser ut til at dei driv ein risikosport ved å definere «Molde by» svært snevert. Om dei blir avslørt etter at den planlagte firfeltsvegen er bygd er det fare for at kommunen kan bli sittande att med heile rekninga og ingen statlege tilskot.

  2017-10-03 20:48:29
  [Svar]
 • Jeg prøver å fatte meg i korthet, og punktvis. Jeg avstår også her fra å diskutere valgt E39 (MA).

  1. Jeg er en klar forkjemper for å få vridd mere av lokal trafikk over på sykkel og kollektiv.
  Hovedgrunnene til dette er å forbedre folks bomiljø, særlig mtp redusert støy fra lokalveier, samt folkehelseperspektivet.
  Dette samsvarer fullt ut med Bypakkens uttalte mål: vri trafikk fra bil til annet.
  Dette kan bare gjøres ved å redusere biltrafikk på eksisterende lokalveier.

  Reduksjon av biltrafikk på lokalveiene kan bare gjøres vha:
  a) prisintensiver (dyrt å bruke bil på lokalvei)
  b) en alternativ vei (som ikke er like miljøbelastende) som må være mer attraktiv
  c) bedre tilrettelegging for gående/syklende
  d) bedre kollektivtilbud

  2. Behov for biltrafikk i Molde vil alltid være tilstede, hovedsaklig pga:
  a) arbeidspendling fra nabodistrikter, samt noe lokaltrafikk (ikke alle vil sykle, uansett).
  b) gjennomgangstrafikk. Denne vil være tilnærmet null uten E39 gjennom byen, men med vedtatt E39 trase vil den være >0 idag og stigende i et 50-100 års perspektiv.

  Det må derfor være faglig riktig å ha både pkt 1 og 2 i tankene samtidig, og gjøre tiltak for å løse begge utfordringer.

  Konklusjon:
  Akkurat som P-tunnellen ('Ola-hola') var et utrolig framtidsrettet prosjekt, der bilene ble fjernet fra sentrum, er tunnelløsning som hovedåre for biltrafikk
  både i øst og vest det eneste som er framtidsrettet i et 50-10 års perspektiv.

  Tunnelløsninger fra Julbøen-Bolsønes-Årødalen innfrir målene i både pkt.1 og 2.
  En justering av Fannestrandvegen, som legger bedre tilrette for gående/syklende og kollektivtrafikk, men som IKKE skal ha kapasitet som Moldes hovedåre inn/ut (samt E39), er en god framtidsløsning.
  Den tar også på alvor SVV's faglige utredning av løsninger øst for Bolsønes, der den samlede vurdering av virkninger på 'nærmiljø, kulturmiljø og landskap' er 'dobbelt negativ'. SVV tar derimot IKKE sin egen vurdering på alvor.

  2017-10-03 19:59:20
  [Svar]
 • Min mening er at den vestligste delen av den såkalte E39 og Møreaksen må legges på is til det er laget en fornuftig og trygg vei Bolsønes til Hjelset. Her er lagt fram forslag om tunell-løsning til Eikrem. Der kan det lages av og påkjøring for Norbytrafikken. Denne veien kan evt. videreføres i åpen løsning til Årødalen med en rundkjøring som ivaretar trafikken fra Fræna og ytre strøk, med avgreining mot Flyplassen og øvre trasee mot Lønset og Hjelset. Er det en vei som må prioriteres innen 2022 og før Sykehuset åpner så er det denne strekningen og som gir en sikker vei fra Molde øst til Hjelset. Dette blir Moldes nye pendlervei og skal betjene over 2000 årsverk. Her må Molde Kommune, Fylkeskommune og SVV-Midt skaffe midler og ferdigstille trygg vei før Sykehusferdigstillese i 2022. Hvem som blir eier og skal drifte veien er underordnet om dette blir en Europavei eller Fylkesvei er også underordnet. Her er det snakk om en TRYGG pendlervei til mange mennesker. Dette blir Moldes pendlervei for Sykehusets ansatte og pasienter. Her må midler og oppstart skje omgående helst i 2018 hvis veiløsningen skal ferdigstilles til 2022.

  2017-10-03 01:47:15
  [Svar]
  • Bare for å utfylle.

   Jeg tror ikke at det er laget nok kalkyler på trafikken rundt et Sykehus. Når vi flytter Sykehuset ut av sentrum og gangavstand så blir all trafikk til/fra Sykehuset basert på bil/kolletivtrafikk. Hvis vi tenker aktiviteten et sykehus skaper så er det sentrum i et samfunn. Her skal ansatte, pasienter, besøkende og varetransport fra og til Sykehuset døgnet rundt.

   2017-10-03 02:33:38
  • Viser til tidligere komentarer og jeg mener at her har byråkrater og politikere et stort ansvar for trafikksikkerheten i forbindelse med etablering av det nye Sykehuset på Hjelset. Det burde vært en forutsetning og et krav at ny vei Molde øst til Hjelset var ferdigstillet før 2022 og sykehusåpning. Det burde vært et krav for å få bygge Sykehuset på Hjelset.

   2017-10-06 16:02:37
 • Det ser ikke ut som at fila jeg lastet opp har noe innhold, så da dumper jeg hele uttalelsen her. Den er litt lang, men plana Tillegsutredninga trengte en grundig gjennomgang:

  1. Oppsummering

  I de kommende kapitlene forsøker jeg å gjøre en vurdering som følger utredningsdokumentets oppbygning. Min vurdering leder til den åpenbare og, fra mitt ståsted, eneste riktige konklusjon:

  Ideen om at trafikken mellom Ålesund og Bergsøya skal gå via Molde er grunnleggende feil og legger opp til å bruke enorme summer på å ødelegge Molde by for all overskuelig framtid. Dette må for all del unngås.

  Det unngås ved å endre premissene:
  - Trafikken kan ikke komme inn/gå ut ved Julbøen. Selv om en skulle velge «Gassveien» via Eide til Batnfjorden som videre hovedfartsåre, så vil mye av trafikken sørfra ledes gjennom Molde by, spesielt når sykehuset flyttes til Hjelset.
  - Når trafikken ikke kan gå via Julbøen kan heller ikke Møreaksen bygges. At å lede trafikken gjennom byen skal være positivt for næringslivet, og dermed byen, er en feilslått tanke.
  - Romsdalsaksen må utredes. Den vil lede trafikken utenfor Molde by, med gode innfartsmuligheter, gjøre knytning mot Østlandet sterkere og være en styrke for det nye sykehuset. Landfasthet for Aukra og Midsund kan inkluderes.
  - Med E39 utenfor Molde forsvinner mye av grunnlaget for Bypakken. Det som presenteres i denne tillegsutredninga består i all hovedsak i et noe fåfengt forsøk på å rydde opp i rotet som Møreaksen steller istand. Tiltakene i Bypakken må heller rette seg mot reduksjon av den lokale trafikken, god utforming av kollektivtilbud og attraktivitet for myke trafikanter.

  Når premissene er korrigert og utgangspunktet er korrekt kan en se med nye øyne på behovet for nye veiløsninger for Molde by. Det er mulig at en kommer fram til at det er behov for en del omlegginger allikevel, men etter mitt skjønn vil en da klare seg fint med det veinettet en har, om en greier å utvikle kollektivtilbudet på en god måte. Det må gjøres attraktivt å la bilen stå, og heller spasere eller velge sykkel eller kollektivt. Framtida er å redusere både lokal og regional trafikk i byen, og ikke minst holde gjennomgangstrafikken utenfor!


  2. Kommentarer til kapittel 1: Bakgrunn

  Den første setninga i utredningsdokumentet lyder:

  «Samferdselsdepartementet har bestemt at E39 mellom Ålesund og Bergsøya skal gå via Molde»

  Jeg besitter ikke nok informasjon eller kunnskap til å bestride denne bestemmelsen i seg selv. Men bestemmelsen, om en skal forstå den som førende for utredningen, er jo i beste fall svært uheldig, og sett fra et ståsted basert på sunn fornuft: helt feil.

  Bestemmelsen har vel sitt utspring i Møreaksen, hvor en ser for seg at E39 skal gå i tunell under Tautra og på bru fra Midsund til Julbøen. Så ble det av en eller annen grunn bestemt at E39 skulle gå videre østover fra Årø ved flyplassen. Traseen fra Julbøen til Årø skulle være opp til Molde by å avgjøre.

  Å legge en trase mellom disse to punktene byr på et åpenbart problem: trafikken må passere Molde by.

  Ingen (så vidt jeg vet?) ønsker vel å legge trafikken gjennom Molde by. Derfor ønsker en å kanalisere gjennomgangstrafikken i en tunell under byen. Innslagspunkt vest for byen har vært diskutert, og alt fra innslag ved Julbøen til innslag ved Reknes har vært skissert som mulige løsninger. Et innslag så langt vest som mulig vil skjerme bebyggelse og beboere vest for byen for trafikken. Likedan har innslagspunkt øst for byen vært diskutert, og alt fra innslag ved Bolsønes (ved felleskjøpet) til innslag ved Årø (ved flyplassen) har vært diskutert. Igjen vil et innslagspunkt så langt øst som mulig skjerme bebyggelse og beboer øst for byen for trafikken. I alle fall så lenge en ser bort fra at den østre delen av byen i prinsipp strekker seg helt til Hjelset.

  Problemstillinga gjenspeiles i følgende setning i kapittel 1 i utredningsdokumentet:

  «Molde kommunestyre vedtok i sak PS 1/15 Bypakke Molde 12.02.2015. Som del av vedtaket heter det at: «... det må vurderes om E39-tunnelen kan forlenges videre østover, forbi Felleskjøpet.»»

  For å skåne østlig bebyggelse og beboere for trafikken og inngripen som en firefelts motorvei vil gi, er en øvre trase skissert, hvor en ser for seg å kanalisere trafikken opp til Årødalen som tunell fra Bolsønes til Eikrem (eksempelvis). Derifra kan trafikken gå i en øvre trase et stykke oppover Årødalen og på et eller annet vis føres til Hjelset (i tunnel under Lønsetfjellet).

  En forsøker altså «etter beste evne» å omgå problemene som utgangspunktet legger opp til: Med bestemmelsen fra Samferdselsdepartementet må trafikken på et eller annet vis «forbi» Molde by, og videre innover Fannestranda inn til Hjelset.

  Bestemmelsen er også i direkte strid med den generelle oppfordringen om at hovedtransportårer skal legges utenom byer og tettsteder. Den strider også imot de lokale mål og prioriteringer for transportsystemet om «bedre framkommelighet for næringstrafikken og at persontransport i større grad gjennomføres med kollektivtransport, sykling og gåing». Og den strider imot de nasjonale mål og prioriteringer for transportsystemet som trekkes fram, om å «Legge til rette for at transportsektorens bidrag til klimagassutslipp, lokal luftforurensning og støy reduseres i planperioden. At mobiliteten i byområdene skal bedres gjennom målrettede investeringer, økt bruk av kollektivtransport og nye løsninger.»

  Å presse gjennomgangstrafikk gjennom en by på den måten bestemmelsen legger opp til vil virke som en flaskehals for langtransport, og dermed gi dårligere framkommelighet for næringstrafikken. Lokal forurensning og støy vil øke, noe som igjen vil gjøre det mindre attraktivt å sykle å gå. Samtidig vil en stor motorvei inn og ut av byen gjøre det mindre attraktivt å være myk trafikant. For å gå i riktig retning, både i henhold til de mål og prioriteringer som løftes fram, i henhold til skjønn og i henhold til å bevare Molde by, må trafikken legges utenom byen.

  Konklusjon så langt:
  Utgangspunktet om at E39 skal gå via Molde er feil!

  Skal trafikken legges utenom byen må bestemmelsen fra Samferdselsdepartementet altså fravikes.

  Tar man ikke steget langt nok tilbake slik at vi må forholde oss til Møreaksen, så vil fortsatt trafikken komme inn/gå ut ved Julbøen. Skal en lede langtransport utenfor byen er «Gassveien» via Eide til Batnfjorden da den åpenbare løsninga, men en god del trafikk vil fortsatt gå til østsida av Molde, spesielt når sykehuset flyttes til Hjelset. En må derfor ta enda noen steg tilbake og innse at Møreaksen ikke har livets rett ettersom den legger opp til økt trafikk gjennom Molde by, i tillegg til utfordringen og kostnadene med en 16 km lang og svært dyp undersjøisk tunell denne løsninga innebærer.

  Alternativet Romsdalsaksen MÅ utredes. Denne løsninga vil være bedre i alle henseende: Kjøreopplevelse, turisme, sikkerhet, trafikkavvikling, trafikk i og fremtidighet for Molde by, trafikk til og nedslagspunkt for sykehuset på Hjelset, forbindelse mot Østlandet, korteste reiserute for langtransport og ikke minst kostnad. Skisserte kostnader for Romsdalsaksen antyder at en også kan gjøre Aukra og Midsund landfast og fortsatt holde et lavere kostnadsnivå enn Møreaksen-prosjektet.


  3. Kommentarer til kapittel 2: Aktuelle løsninger, og kapittel 3: Trafikale virkninger

  Det blir vanskelig å forholde seg til de skisserte aktuelle løsningene og trafikale virkningene når premissene disse er utformet på er feil. Som nevnt tidligere er de fleste løsningene utformet i et forsøk på å minimalisere effektene det grunnleggende premisset legger opp til: Å lede trafikken på en hovedfartsåre gjennom byen. Løsninga er tuneller, det er bare lengde og innslagspunkt på disse som varierer.

  Så vidt jeg forstår så tar ikke trafikkberegningene opp i seg flytting av sjukehuset. Trafikk til og fra en så stor arbeidsplass er betydelig, og en bør søke å tilrettelegge kollektivtransport der etter. I vedlegg 4 angående kollektivtrafikk står følgende:

  «Flytting av høgskolen til Kvam førte til redusert kollektivandel for bussene i Molde. På samme måte vil etablering av Møreaksen og flytting av sykehuset til Hjelset bidra til økt biltrafikk gjennom Molde.»

  Her sies det altså at etablering av Møreaksen i kombinasjon med flytting av sykehuset ikke bare fører til økt gjennomgangstrafikk, men også gjør et potensielt kollektivtilbud mindre attraktivt. Vi ønsker heller å gå i motsatt retning: Mindre gjennomgangstrafikk og bedre dekning kollektivt. Ved å unngå stor innfart fra Julbøen vil det være en enklere oppgave.

  Om en går for en løsning som Romsdalsaksen, ledes trafikken utenfor byen og samtidig i direkte tilknytning til sykehuset på Hjelset. Trafikken mellom Molde by og sykehuset på Hjelset lar seg lettere løse kollektivt, også som direkte følge av mindre belastning på strekninga.

  Et par andre sitater fra vedlegg 4 som kan være interessante å diskutere er følgende:

  «Årø/Leirgrovvik-området er et trafikknutepunkt der mange veger møtes. Alternativene som åpner for bussbytter her er de som kommer best ut på tilgjengelighet.»

  «Alternativ 13 Dagsone Bolsønes-Årø er det alternativet som for høyest total score med full score på tilgjengelighet. Med kollektivfelt mellom Årø og Roseby vil dette forslaget gi bussen fordeler i forhold til privatbilen på strekningen. For ekspressbussen er alternativet marginalt dårligere enn alternativ 7 [Tunell til Lergrovik] på kjøretid.»

  Ved å utvikle kollektivtilbudet i den retningen disse to sitatene legger opp til, gjerne i kombinasjon med gode parkeringsløsninger ved Legrovik og/eller i tilknytning til flyplassen (gjør det attraktiv for dem som velger å kjøre å parkere her og tas videre med kollektiv transpport), vil en kunne redusere trafikken inn og ut av byen betydelig, og greie seg i stor grad med det veinettet en har.

  Med endrede og riktige premisser kan en vurdere behov for omlegging av veinettet i Molde på nytt. Kanskje kommer en fram til at det er gunstig med en kort eller lang bytunnell for å håndtere lokal trafikk allikevel, men med de riktige tiltakene vil jeg ikke tro at slike store tiltak vil være nødvendig.

  Dette i samsvar med påpekninga i kapittel 3.2 Personbiltransport og nærigstransport i utredningsdokumentet:

  «Det påpekes der at tunneler i byer ofte medfører økt vegkapasitet og en forsterking av et bilbasert samfunn, mens hovedprinsippet bør være at ressursene brukes til andre løsninger enn flere veger.»

  Se til andre byer som har redusert bilbruken i byområdene betydelig med stor suksess!

  I kapittel 3.4 Gåing og sykling i utredningsdokumentet framkommer det også at dagens kapasitet for gående og syklende er god, og at reduksjon av motorisert trafikk (typisk ved restriksjoner) vil være det beste tiltaket for å øke andelen som går eller velger sykkel. Mindre trafikk vil gjøre det mer attraktivt å være myk trafikant, og restriksjoner på bruk av motoriserte kjøretøy vil gjøre det mer attraktivt å velge føttene eller sykkelen. Å øke antall syklende og gående er i seg selv et mål, og dette vil kunne oppnås uten ombygging av veier.

  Diskusjonen om redusert reisetid mellom Ålesund og Kristiansund (kap. 3.5) blir irrelevant for veiløsningene som velges i Molde når en legger denne trafikken utenfor Molde by. Spart reisetid fra Molde til henholdsvis Kristiansund eller Ålesund er uansett marginalt forskjellig for de veiløsninger som diskuteres. Når det er fastslått er det også lettere å gjøre vurderingene ut ifra hva som er best for Molde by, trafikkutviklinga for byen og med mål om å redusere biltrafikken og øke kollektivtilbudet og andel gående og syklende, som er det en må jobbe mot.


  4. Kommentarer til kapittel 4: Andre virkninger

  Når premissene endres, slik at trafikken legges utenfor byen, og det gjøres tiltak for å redusere lokaltrafikken i byen, så vil behovet for utbyggingene som diskuteres reduseres eller falle bort. En ny vurdering må da gjøres, og om en allikevel skulle komme fram til at det er behov for en eller annen form for omlegging, så er det viktig å merke seg at utbygging av eksisterende vei til flere felt, med eller uten kulvert, med overgangs-/undergangsløsniger har svært negativ innvirkning på landskapet og beboernes tilgang til rekreasjonsområdene på sørsida av veien og strandlinja her. Dette er verdier som må få høy prioritet! Om det mot all formodning vil være behov for en utbygging er i så måte en tunell-løsning å foretrekke.

  Dette tas med i denne uttalelsen som et aber, da det primært må søkes å redusere også den lokale trafikken, i tillegg til at hovedfartsåra legges utenfor byen.


  5. Kommentarer til kapittel 5: Krav til veg og tunnel

  I kapittel 5.1 Vegløsninger står følgende:

  «[...]Likevel er det gitt en generell omtale av slikt vegnett. Dette sier at «motorveger og høyhastighetsveger skal sikre effektiv transport over lengre avstander. Disse vegene må i hovedsak føres utenom mindre byer og tettsteder. I en del tilfeller vil det likevel fortsatt være aktuelt å føre vegen gjennom by eller tettsted, men da med lavere fartsgrense.»»

  Den generelle normen skal altså være at en hovedfartsåre skal gå utenom mindre byer og tettsteder. At det allikevel i en del tilfeller fortsatt kan være aktuelt å føre veien gjennom en by eller et tettsted betyr neppe at det er valgfritt, og en gammeldags og feil tankegang om at det vil tjene byens næringsliv å legge veien på den måten er neppe en særlig god grunn for å velge en slik løsning. Det er åpenbart at det medfører en rekke store ulemper for en by, og for trafikken, og det er underlig at en slik løsning har fått kommet så langt som den har gjort. Spesielt når en har en så mye bedre og åpenbarløsning rett foran seg.

  En noe skremmende formulering er fortsettelsen fra sitatet over:

  «Dette åpner for at framtidig E39 kan gå innom byen og bygges ut med kollektiv- /sambruksfelt. Veger i byer kan bygges ut med rundkjøring i henhold til vegnormalene, også hovedveger som E39.»

  Hadde det vært helt spesielle hensyn som medførte at E39 måtte gå gjennom Molde by, og at argumenter for hvorfor det måtte bli slik ble lagt fram, så kunne en jo diskutere det. Så kunne en forsøke og vri å vende på enhver stein for allikevel å unngå det. Men i siste sitatet over her legges det opp til det motsatte. En leser formuleringa førut som en mulighet til å kanalisere trafikken gjennom byen om man får det til. Det har også vært en slags vond bakgrunnsklang til det aller meste av framsnakking for Møreaksen. Det har vel også etterhvert blitt klart at et stort flertall naturlig nok ikke ønsker denne trafikken gjennom byen, og det er vanskelig å forstå at de som sitter ved makta har et så sterkt ønske om å ødelegge byen.

  Kravene til bygging av tuneller, og særskilt krav til kryss i tunell, gir også direkte utfordringer med å finne hensiktsmessige løsninger for den uhensiktsmessig lange tunellen under Molde by fra Julbøen til Bolsønes/Legrovik/Årø for å unngå at trafikken skal gå gjennom byen. Selvmotsigelsen i dette opplegget framstår så tydelig, at jeg har vanskelig for å tro at de som står i spissen for Møreaksen og Bypakken ikke ser det. Møreaksen legger opp til betydelig økning i trafikk gjennom Molde by, mens Bypakken gjør sitt for å plastre på det stygge og åpne såret Møreaksen vil medføre.

  Her må en ty til sunn fornuft og innse at når en har muligheten til det, så må E39 legges utenfor byen.

  Trafikken kan ikke komme sørfra og inn mot Molde via Julbøen, eller nordfra og måtte passere gjennom byen for å komme til Julbøen og videre.

  Romsdalsaksen må utredes, og det må legges betydelig innsats i å realisere den løsningen fremfor å ødelegge Molde by gjennom Møreaksen.


  6. Kommentarer til kapittel 6: Finansiering

  I de skisserte kostnadene for de ulike alternativene, og i den påfølgende diskusjonen om finansiering, legges det opp til at det egentlig er ombygging av dagens vei som er den eneste gangbare løsninga:

  «Det er kun to av løsningene, kollektiv-/sambruksfelt enten i dagen eller med kulvertløsninger, som møter denne forutsetningen og derfor kan forventes å kunne få statsmidler. Videre er det kun kollektiv-/sambruksfelt i dagen som kan realiseres innenfor den økonomiske rammen i NTP 2018-2029.»

  Og videre:

  «Dersom totalkostnadene for bypakken skulle øke med 300 mill. kr samtidig som statsmidlene på 900 mill. kr faller bort, må dette finansieres ved at bompengeinntektene økes. Dersom trafikk opprettholdes på samme nivå som lagt til grunn i bypakken, vil takstene måtte økes med om lag 50 prosent. En så stor økning i takstene vil medføre en stor trafikkavvisning og dermed gjøre at inntektsgrunnlaget vil bli for lite for en slik pakke.»

  I tillegg sås det tvil om muligheten til finansiering ved hjelp av bompenger ut fra «nytteprinsippet for de som skal betale», dersom Bypakken blir redusert til kun å gjelde E39 Bolsønes-Årø.

  Utbygging av dagens vei er vel den minst attraktive løsninga for byens beboere, og det er den løsninga som er mest skadelig for landskapet og rekreasjonsområdene der den bygges ut. Dette tror jeg byens beboere for enhver pris ønsker å unngå! Og om demokratiet skal bestå så burde da det som her altså skisseres som den eneste gangbare løsninga ikke anses som en løsning. Det kan også nevnes at kostnadene som er skissert her skal være innenfor ±40%. Slike veiutbyggingsprosjekter har vel ingen vane for å holde sine budsjetter, så i realiteten faller alle tiltakene inn under utsagnet om at «En så stor økning i takstene vil medføre en stor trafikkavvisning og dermed gjøre at inntektsgrunnlaget vil bli for lite for en slik pakke.»

  Det er uansett store summer det er snakk om, og da har en ikke gått løs på hverken Møreaksen eller veien øst for Årø enda. Alt som et resultat av at E39 på død og liv skal føres gjennom byen.

  Med fare for å gjenta meg selv:
  Trafikken kan ikke komme inn/kjøre ut ved Julbøen, det vil ødelegge Molde by!
  Romsdalsaksen må utredes, og en må bevare og forbedre det gode bymiljøet vi har ved å redusere trafikken, ikke øke den!


  7. Kommentarer til kapittel 7: Drøfting

  Statens Vegvesen (SVV) sier i sin samlede vurdering at det ikke er noen tekniske hindringer for noen av de skisserte løsningene, men tunnelløsningene fra Bolsøy og østover avblåses fra et kostnadsperspektiv. Utbygging av eksisterende vei bygges oppunder av det samme kostnadsperspektivet, antageligvis på noe gyngende grunn, ettersom kostnadene foreløpig bare ligger innenfor en ±40% ramme. Utbygging av eksisterende vei framgår for øvrig som det alternativet som er mest gunstig for kollektive løsninger, men det utelates i slutteksten til SVV at denne løsninga gir størst inngripen i landskapet beboerne ønsker å benytte. Formuleringa fra SVV antyder også at det er den beste løsninga for syklende og gående, men det er altså som følge av at tunelløsningene favoriserer bilbruk, mens utbygging av eksisterende vei ikke gjør det, og dermed vil en få en noe større overgang til gange/sykling med sistnevnt løsning. I realiteten vil en med økt trafikk i dagen gjøre det mindre attraktivt å være myk trafikant.

  Så der har vi den, en litt vaklende konklusjon fra SVV. Et større problem enn at konklusjonen er noe vaklende er at alt er basert på feil bakgrunn, feil utgangspunkt, feil premiss: At E39 skal gå under Tautra i en evig lang og dyp og kostbar tunell og ledes inn mot Molde by fra Julbøen. At E39 skal gå i en ny lang og kostbar tunell fra Julbøen til et eller annet sted i Molde før trafikken spys ut i dagen. At trafikken nordfra må følge samme trase motsatt vei og forurense både luft og lyd og skue og areal østfra. At nye E39 i det hele tatt er planlagt med trase gjennom Molde by.

  Premissene må korrigeres til det eneste riktige:
  Størst trafikkreduskjon får en ved å legge E39 utenfor byen.
  Størst økning i kollektivbruk oppnås enklest ved å legge E39 utenfor byen.
  Størst økning i andel syklende og gående oppnås enklest ved å legge E39 utenfor byen.
  Bevaring og forbedring av bymiljøet oppnås ved å legge E39 utenfor byen.
  Det mest framtidsrettede og miljømessig riktige er å legge E39 utenfor byen.
  (Oppramsinga kan fortsette.)

  Romsdalsaksen må utredes.

  Rykk tilbake til start og prøv på nytt, med riktig bestemmelse i hånda som utgangspunkt:
  At E39 skal gå utenom Molde by!  Mvh
  Espen Olaisen

  2017-10-01 22:35:44
  [Svar]
 • Se vedlegg for min uttalelse til planen. Oppsummeringa gjengis her:

  Ideen om at trafikken mellom Ålesund og Bergsøya skal gå via Molde er grunnleggende feil og legger opp til å bruke enorme summer på å ødelegge Molde by for all overskuelig framtid. Dette må for all del unngås.

  Det unngås ved å endre premissene:
  - Trafikken kan ikke komme inn/gå ut ved Julbøen. Selv om en skulle velge «Gassveien» via Eide til Batnfjorden som videre hovedfartsåre, så vil mye av trafikken sørfra ledes gjennom Molde by, spesielt når sykehuset flyttes til Hjelset.
  - Når trafikken ikke kan gå via Julbøen kan heller ikke Møreaksen bygges. At å lede trafikken gjennom byen skal være positivt for næringslivet, og dermed byen, er en feilslått tanke.
  - Romsdalsaksen må utredes. Den vil lede trafikken utenfor Molde by, med gode innfartsmuligheter, gjøre knytning mot Østlandet sterkere og være en styrke for det nye sykehuset. Landfasthet for Aukra og Midsund kan inkluderes.
  - Med E39 utenfor Molde forsvinner mye av grunnlaget for Bypakken. Det som presenteres i denne tillegsutredninga består i all hovedsak i et noe fåfengt forsøk på å rydde opp i rotet som Møreaksen steller istand. Tiltakene i Bypakken må heller rette seg mot reduksjon av den lokale trafikken, god utforming av kollektivtilbud og attraktivitet for myke trafikanter.

  Når premissene er korrigert og utgangspunktet er korrekt kan en se med nye øyne på behovet for nye veiløsninger for Molde by. Det er mulig at en kommer fram til at det er behov for en del omlegginger allikevel, men etter mitt skjønn vil en da klare seg fint med det veinettet en har, om en greier å utvikle kollektivtilbudet på en god måte. Det må gjøres attraktivt å la bilen stå, og heller spasere eller velge sykkel eller kollektivt. Framtida er å redusere både lokal og regional trafikk i byen, og ikke minst holde gjennomgangstrafikken utenfor!

  2017-10-01 21:58:15
  [Svar]
 • INGEN andre steder enn i Molde planlegges vel en ny hovedveg gjennom en by i dag. Årsaken til dette er naturligvis;
  - den enorme ulempe trafikken påfører omgivelsene i form av forurensing/støy/stort arealbruk mv
  - den ulempe dette påfører trafikantene – lavere fartsgrense, rundkjøringer, bompenger mv

  I Molde ønsker tilsynelatende et flertall av politikerne å påføre innbyggere og trafikanter ulemper resten av verden i langt tid har kjempet for å unngå. Og det med tung støtte fra det lokale Statens Vegvesen. Forstå det den som kan.

  Hvilke fordeler mener tilhengerne at Møreaksen, som inkluderer en plassering av E-39 gjennom byen, vil gi oss? Det vil jo trolig medføre nedlegging av flyplassen vår og at enda mer handel blir flyttet fra byen til fordel for Moa! Dette i tillegg til ulempene nevnt ovenfor. Det eneste som ofte blir nevnt er et «felles bo og arbeidsmarked» - men hvor mange ønsker å pendle 50 minutt og betale hundrevis av kroner i bompenger - hver vei??

  Det påstås av tilhengerne at trafikk og tungtrafikk ikke vil øke i forhold til dagen trafikk – svært lite troverdig når den overordnede ambisjonen er at E-39 skal bli en ny hovedveg mellom Trondheim og Stavanger! Sannheten er vel heller at det vil bli massiv økning av trafikk, og da mest fra gjennomgående tungtransport – man legger jo også opp til dette i dimensjoneringen av anleggene (veger, bruer, tuneller).

  Troverdigheten til Statens Vegvesen i regionen og i denne saken synes å være på et absolutt lavmål. Alternativ teknologi blir avist, på tross av at slik teknologi blir utredet på andre strekninger på ny E39. Andre alternativer, som Romsdalaksen, blir avvist uten reelle utredninger. Trafikktall og vekstprognoser synes å tilpasses det enkelte formål, og bruken av disse i rapporter og utgreiinger er lite konsistent. Det er fristende å spørre seg om ikke Riksrevisjonen burde oppfordres til å gjennomgå etatens framgangsmåte og saksbehandling - og objektiviteten i denne.

  2017-09-30 20:57:51
  [Svar]
 • INGEN andre steder enn i Molde planlegges vel en ny hovedveg gjennom en by i dag. Årsaken til dette er naturligvis;
  - den enorme ulempe trafikken påfører omgivelsene i form av forurensing/støy/stort arealbruk mv
  - den ulempe dette påfører trafikantene – lavere fartsgrense, rundkjøringer, bompenger mv

  I Molde ønsker tilsynelatende et flertall av politikerne å påføre innbyggere og trafikanter ulemper resten av verden i langt tid har kjempet for å unngå. Og det med tung støtte fra det lokale Statens Vegvesen. Forstå det den som kan.

  Hvilke fordeler mener tilhengerne at Møreaksen, som inkluderer en plassering av E-39 gjennom byen, vil gi oss? Det vil jo trolig medføre nedlegging av flyplassen vår og at enda mer handel blir flyttet fra byen til fordel for Moa! Dette i tillegg til ulempene nevnt ovenfor. Det eneste som ofte blir nevnt er et «felles bo og arbeidsmarked» - men hvor mange ønsker å pendle 50 minutt og betale hundrevis av kroner i bompenger - hver vei?? Det sistnevnte vil i praksis utgjøre et økonomisk klasseskille.

  Det påstås av tilhengerne at trafikk og tungtrafikk ikke vil øke i forhold til dagen trafikk – svært lite troverdig når den overordnede ambisjonen er at E-39 skal bli en ny hovedveg mellom Trondheim og Stavanger! Sannheten er vel heller at det vil bli massiv økning av trafikk, og da mest fra gjennomgående tungtransport – man legger jo også opp til dette i dimensjoneringen av anleggene (veger, bruer, tunneler).

  Troverdigheten til Statens Vegvesen i regionen og i denne saken er på et absolutt lavmål. Alternativ teknologi blir avvist, på tross av at slik teknologi blir utredet på andre strekninger på ny E39. Andre alternativer, som Romsdalsaksen, blir avvist uten reelle utredninger. Trafikktall og vekstprognoser synes å tilpasses det enkelte formål, og bruken av disse i rapporter og utgreiinger er lite konsistent. Det er liten tvil om at Riksrevisjonen burde oppfordres til å gjennomgå etatens framgangsmåte og saksbehandling - og objektiviteten i denne.

  PS. Jeg har god forståelse for Midsund og Aukras ønske om å bli landfast – men dette bør ikke skje gjennom de ulemper Molde påføres ved at en europavei legges gjennom byen. Ei heller bør øyfolket tvinges til å velge mellom 17 km undersjøisk tunnel på 430 høydemeter med ditto risiko og 4-4,5 times kjøring til/fra Sunnmøre via Åndalsnes.

  2017-09-28 22:25:42
  [Svar]
 • INGEN andre steder enn i Molde planlegges vel en ny hovedveg gjennom en by i dag. Årsaken til dette er naturligvis;
  - den enorme ulempe trafikken påfører omgivelsene i form av forurensing/støy/stort arealbruk mv
  - den ulempe dette påfører trafikantene – lavere fartsgrense, rundkjøringer, bompenger mv

  I Molde ønsker tilsynelatende et flertall av politikerne å påføre innbyggere og trafikanter ulemper resten av verden i langt tid har kjempet for å unngå. Og det med tung støtte fra det lokale Statens Vegvesen. Forstå det den som kan.

  Hvilke fordeler mener tilhengerne at Møreaksen, som inkluderer en plassering av E-39 gjennom byen, vil gi oss? Det vil jo trolig medføre nedlegging av flyplassen vår og at enda mer handel blir flyttet fra byen til fordel for Moa! Dette i tillegg til ulempene nevnt ovenfor. Det eneste som ofte blir nevnt er et «felles bo og arbeidsmarked» - men hvor mange ønsker å pendle 50 minutt og betale hundrevis av kroner i bompenger - hver vei??

  Det påstås av tilhengerne at trafikk og tungtrafikk ikke vil øke i forhold til dagen trafikk – svært lite troverdig når den overordnede ambisjonen er at E-39 skal bli en ny hovedveg mellom Trondheim og Stavanger! Sannheten er vel heller at det vil bli massiv økning av trafikk, og da mest fra gjennomgående tungtransport – man legger jo også opp til dette i dimensjoneringen av anleggene (veger, bruer, tuneller).

  Troverdigheten til Statens Vegvesen i regionen og i denne saken synes å være på et absolutt lavmål. Alternativ teknologi blir avist, på tross av at slik teknologi blir utredet på andre strekninger på ny E39. Andre alternativer, som Romsdalaksen, blir avvist uten reelle utredninger. Trafikktall og vekstprognoser synes å tilpasses det enkelte formål, og bruken av disse i rapporter og utgreiinger er lite konsistent. Det er fristende å spørre seg om ikke Riksrevisjonen burde oppfordres til å gjennomgå etatens framgangsmåte og saksbehandling - og objektiviteten i denne.


  PS. Jeg har ikke glemt våre gode naboer i vest, Misund og Gossen/Aukra. Jeg støtter deres ønske om å bli landfast – men dette bør ikke skje gjennom de ulemper Molde påføres ved at en ny hovedveg legges gjennom byen.

  2017-09-28 21:35:19
  [Svar]
 • "INGEN andre steder enn i Molde planlegges vel en ny hovedveg gjennom en by i dag. Årsaken til dette er naturligvis;
  - den enorme ulempe trafikken påfører omgivelsene i form av forurensing/støy/stort arealbruk mv
  - den ulempe dette påfører trafikantene – lavere fartsgrense, rundkjøringer, bompenger mv

  I Molde ønsker tilsynelatende et flertall av politikerne å påføre innbyggere og trafikanter ulemper resten av verden i langt tid har kjempet for å unngå. Og det med tung støtte fra det lokale Statens Vegvesen. Forstå det den som kan.

  Hvilke fordeler mener tilhengerne at Møreaksen, som inkluderer en plassering av E-39 gjennom byen, vil gi oss? Det vil jo trolig medføre nedlegging av flyplassen vår og at enda mer handel blir flyttet fra byen til fordel for Moa! Dette i tillegg til ulempene nevnt ovenfor. Det eneste som ofte blir nevnt er et «felles bo og arbeidsmarked» - men hvor mange ønsker å pendle 50 minutt og betale hundrevis av kroner i bompenger - hver vei??

  Det påstås av tilhengerne at trafikk og tungtrafikk ikke vil øke i forhold til dagen trafikk – svært lite troverdig når den overordnede ambisjonen er at E-39 skal bli en ny hovedveg mellom Trondheim og Stavanger! Sannheten er vel heller at det vil bli massiv økning av trafikk, og da mest fra gjennomgående tungtransport – man legger jo også opp til dette i dimensjoneringen av anleggene (veger, bruer, tuneller).

  Troverdigheten til Statens Vegvesen i regionen og i denne saken synes å være på et absolutt lavmål. Alternativ teknologi blir avist, på tross av at slik teknologi blir utredet på andre strekninger på ny E39. Andre alternativer, som Romsdalaksen, blir avvist uten reelle utredninger. Trafikktall og vekstprognoser synes å tilpasses det enkelte formål, og bruken av disse i rapporter og utgreiinger er lite konsistent. Det er fristende å spørre seg om ikke Riksrevisjonen burde oppfordres til å gjennomgå etatens framgangsmåte og saksbehandling - og objektiviteten i denne.


  Løsninger på rush»problematikken»(selv om 5 minutter økning i reisetid ikke kan karakteriseres som problem)

  1. Rundkjøringer istedenfor lyskryss.
  2. Forskyvning av arbeidsdag i en eller flere offentlige etater. +- 15 minutter.
  3. Kjøre øvre(frænaveien)

  2017-09-28 20:40:46
  [Svar]
 • Ingen andre steder enn i Molde planlegges en ny hovedveg, en Europavei, gjennom en by. Årsaken til at hovedveier blir lagt utenom byer er naturligvis;
  - den enorme ulempe trafikken påfører omgivelsene i form av forurensing/støy/stort arealbruk mv
  - den ulempe dette påfører trafikantene – lavere fartsgrense, rundkjøringer, bompenger mv

  I Molde ønsker tilsynelatende et flertall av politikerne å påføre innbyggere og trafikanter ulemper i uoverskuelig fremtid. Det er våre barn og barnebarn som må leve med dette uopprettelige inngrepet. Resten av verden har i langt tid kjempet for å unngå slik rasering av tettbebygde strøk. At dette skjer med tung støtte fra det lokale Statens Vegvesen er ubegripelig. Forstå det den som kan.

  Hvilke fordeler mener tilhengerne at Møreaksen, som inkluderer en plassering av E-39 gjennom byen, vil gi oss? Det vil jo trolig medføre nedlegging av flyplassen vår og at enda mer handel blir flyttet fra byen til fordel for Moa! Dette i tillegg til ulempene nevnt ovenfor. Det eneste som ofte blir nevnt er et «felles bo og arbeidsmarked» - men hvor mange ønsker å pendle 50 minutt og betale hundrevis av kroner i bompenger - hver vei??

  Det påstås av tilhengerne at trafikk og tungtrafikk ikke vil øke i forhold til dagen trafikk – svært lite troverdig når den overordnede ambisjonen er at E-39 skal bli en ny hovedveg mellom Trondheim og Stavanger! Sannheten er vel heller at det vil bli massiv økning av trafikk, og da mest fra gjennomgående tungtransport – man legger jo også opp til dette i dimensjoneringen av anleggene (veger, bruer, tuneller).

  Troverdigheten til Statens Vegvesen i regionen og i denne saken synes å være på et absolutt lavmål. Alternativ teknologi blir avist, på tross av at slik teknologi blir utredet på andre strekninger på ny E39. Andre alternativer, som Romsdalaksen, blir avvist uten reelle utredninger. Trafikktall og vekstprognoser synes å tilpasses det enkelte formål, og bruken av disse i rapporter og utgreiinger er lite konsistent. Det er fristende å spørre seg om ikke Riksrevisjonen burde oppfordres til å gjennomgå etatens framgangsmåte og saksbehandling - og objektiviteten i denne.

  PS. Jeg har ikke glemt våre gode naboer i vest, Misund og Gossen/Aukra. Jeg støtter deres ønske om å bli landfast – men dette bør ikke skje gjennom de ulemper Molde påføres ved at en ny hovedveg legges gjennom byen.

  2017-09-28 19:29:37
  [Svar]
 • Molde by og omegn får ei stor nytte av å bli nærare knytta saman med omlandet og Ålesundsregionen gjennom Møreaksen, og kraftig oppgradert veg og trasé vidare sørover. Dette fører til eit større trafikktrykk inn mot Molde by, og difor må mest mogleg leggast i tunnell for å ivareta miljø og bukvalitet.

  2017-09-28 17:21:47
  [Svar]
  • Blink!!

   2017-09-28 18:04:15
  • sitter her å leser alle innleggene og ja mange gode argumenter om det med Møreaksen og romsdalsaksen ,min prsonlige mening og mange med meg burde nokk hatt Romsdalsaksen som den eneste gode løsning her ,både plaseringen og tilpassingen ,tenk derre alt hva som blir ødelakt med plasering av møreaksen ,alle disse gleder vi har av molde by og nærområde ,og tenk derre all den ekstra trafikk vi får , og tenk derre tungtrasporten gjennom tunell under molde by og tenk den dagen det skal vedlikeholdes da ,der kjørebanene blir stenkt og køen blir bare lengere og lengere for å komme seg gjennom byen ,tenk derre all den forurensing dette medfører ,tungtransport i sakte fart og forurensingen , for vedlikehold blir her,og trur nokk ikke blir noe billigere ,nei Møreaksen blir nokk et mye større problem en Romsdalsaksen noen gang kommer til å bli ,nei la molde fortsatt være rosenes by,,,

   2017-10-05 11:13:03
 • Europaveger bør som prinsipp altid legges utenom store befolkningsentra. Hele Fannestranda inn til Hjelset vil sansynligvis være å karakterisere som byområde om 30 år. Da bygger du ikke en hovedgjennomfartsåre for E39 her. Møreaksen er en utdatert løsning og en svært så kostbar sådan.
  Molde bør finne fram til løsninger som stimulerer til bruk av buss og sykkel. I stedet for bomring. Hva med å avgiftsbelegge parkeringsplassene så det svir for den som kjører bil til jobben.

  2017-09-28 10:38:29
  [Svar]
 • Tanken bak å få trafikken via molde er god, den vil gi økt handel i byens butikker.

  men vi kan ikke spare oss til fant på dette prosjektet.

  Lang tunnel fra Legrovika til Julbøen er en løsning som er god for miljø og for byens næringsliv.

  2017-09-28 09:50:27
  [Svar]
 • Vi kan selvfølgelig aldrig godta noen 4-feltsvei verken øst eller vest for byen. Det er en liten elite som vil presse dette på oss, mot folks vilje, mot sikkerhets hensyn, mot miljøet og mot nødvendige trafikkhensyn. Var på "informasjonsmøte" med Veivesenet, det var en trist forestilling, de hadde ikke en gang forsøkt gjøre rede for hvordan trafikken ville se ut med det nye sykehuset på plass. Hva slags planlegging er dette??? Og FOLKENS, merk dere til neste kommunevalg hvilken politikere som vil ha denne galskapen

  2017-09-27 19:23:48
  [Svar]
 • SVV sitt forslag om 4-felts veg for E39 Molde øst kan ikke aksepteres. På det aktuelle arealet finner vi noen av Moldes fineste områder. Med SVV forslag vil livskvaliteten, bolysten og byens naturlige fortreffelighet bli redusert til et nivå som vil være direkte skadelig for Moldes tiltrekningskraft og attraktivitet. Dette forslaget vil forringe Moldes framtid. I utredningen er tema som miljø og landskap, gående og syklende, kollektivtransport, klimautslipp, nullvekstmål for personbiltrafikk, nærmiljø og naturressurser (for å nevne noe) framholdt som viktige forhold. Hvordan kan det da være mulig å visuelt voldta innfarten til Molde by? Hvordan kan det være mulig at mer vei til enda flere biler blir SVV sin anbefalte løsning? Jeg kan ikke akseptere at det er økonomi som skal være bestemmende for valg av trafikkløsninger øst i byen. Jeg konkluderer med at det er en betydelig brist i SVV logikk. De fotsporene vi nå setter blir synlige for våre etterkommere - dette gjelder Moldes framtid! Det er viktig å legge til rette for framtidens tranportmidler - mer sykkel og kollektiv, mindre bil - men jeg anser det som svært lite attraktivt å sykle langs en 4 felts vei. Jeg vil ha en reell utredning og faglig vurdering av Romsdalsaksen som alternativ til Møreaksen. Jeg vil ha sterke uavhengige, kompetente byutviklere til å vurdere saken. Dette vil påvirke hvordan vi best skal løse E39 Molde øst.

  2017-09-27 13:36:18
  [Svar]
  • Jeg gir full støtte til Randi Thomassen sitt høringssvar.

   I tillegg så virker det lite fremtidsrettet å lede hovedtrafikken mellom nord og sør for Molde gjennom trange Molde sentrum, og i tillegg på den måten ødelegge de fine områdene langs Fannefjorden.
   Når veien mellom Trondheim og Stavanger/Kristiansand er ferdig, er det ikke usannsynlig at mye av tungtransporten med fisk og andre varer for eksport og import vil flyttes til denne transportåren fremfor gjennom Oslo.
   Gode og uavhengige utredninger av alternativer er viktig for troverdigheten. Romsdalsaksen er et alternativ som jeg mener må utredes godt.
   Jeg mener videre at hvis det ender med fjordkryssingen for hovedtraceen via Julbøen, må også alternative traceer nordover utredes for å unngå at E39 føres langs Moldefjorden/ Fannefjorden. Her kan antydes mulig trace fra Julbøen via området nederst i Malmedalen og videre mot Gjemnes via enten Malmedalen/Skaret eller Rødalen og videre mot Åndalssetra.

   Alle alternativ her går via Molde Kommune, men ikke gjennom sentrum eller langs Moldefjorden eller Fannestanda. Jeg ønsker å se at flere alternativer blir grundig utredet av uavhengige, der hensynet til bomiljø for de neste 100 år vektlegges.

   2017-09-30 12:16:13
 • Jeg mener at alt dette med Møreaksen og bypakken Molde må settes på vent til alternativet Romsdalsaksen er utredet. Da vil man mest sannsynlig finne at RA er det beste alternativ for fjordkrysning E39, og dermed slipper man problemstillingen rundt bypakken i Molde. Som innbygger i Molde kommune synes jeg at jwg har rett til å kreve dette. Hvis det mot formodning likevel blir gått inn for MA, Gud forby, MÅ bypakken legges i tunnel fra Bolsønes til Eikrem/Årødalen (se forslag fra borgerlisten) og videre derfra i øvre trasé til Hjelset. Vær så snill å ikke ødelegge Fannestranda med dette hodeløse prosjektet som SVV går inn for!

  2017-09-25 18:21:48
  [Svar]
 • Mitt inntrykk er at det er trafikken østfra om morgenen og vestfra på ettermiddag som er utfordringen.
  området strekker seg fra Rundkjøringen ved roseby og til Årø.
  Med fergefri E39 vil også trafikken bli utjevnet.

  1.
  lag et ekstra felt som snur kjøreretningen med lyssignal etter behov fra Legrovika til Roseby

  2.
  Gjennomgangstrafikken i Sandvegen bør legges under bakken i kulvert fra bak Fylkeshuset til Parkeringstunnelen.
  Dette vil gi oss mulighet til å utvikle sentrum Nordover og lage en ny gate i sentrum.

  3.
  E 39 bør ha en 13 km lang tunnel fra Julbøen til Legrovika med forgreining til Parkeringstunnelen.
  Dette vil være mest skånsomt for byens innbyggere, infrastruktur og miljø
  og ivareta interessene til de som ønsker at gjennomgangstrafikken legger igjen penger i byens butikker.

  Nå bør byen befolkning engasjere seg, det er fremtiden det er snakk om.

  Oddbjørn Rishaug

  2017-09-25 12:10:29
  [Svar]
 • Det er absolutt ikke ønskelig eller tilrådelig ut fra trafikale hensyn å bygge E39 gjennom Molde by eller gjennom tunnel.
  Som bilist eller trafikant er det svært lite heldig at store deler av vegen er lagt i tunnel, og særlig på bakgrunn av hendelser både rundt Oslo og andre steder lenger sør på Vestlandet.
  Utsiktsmessig og risikomessig, såvel som økonomisk på sikt taler alt for en sør-østligere trafikkløsning.
  I den grad turisme og trafikk av utenlandske sjåfører også vil øke formidabelt, så må man se på løsninger som ikke innebærer slitsomme og innhyllende forhold.
  Tunneler er "siste sort", men praktisk og greit når det gjelder passering av korte strekninger.
  De aller, aller fleste borgere i Molde ønsker "veg i dagen", men ikke over de foreslåtte strekningene øst for byen.

  2017-09-24 19:56:52
  [Svar]
  • Hei.
   hva mener du med at tunneler er siste sort?
   Tunnel får trafikken bort fra bybildet.
   Vi snakker om flate tunneler her.
   hvor ofte ser vi bilbranner kontra påkjørsler av fotgjengere og sykkellister.

   Skal en redusere belastningen må trafikken bort.
   en lang tunnel vil også redusere reisetiden, da trafikken kan gå i 80 km/t kontra til dels 30 km/t

   2017-09-26 10:36:05
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under