‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Oversikt
For uttale i perioden: 19. november 2018 - 19. desember 2018
Høring/Oppstart Utkast til skolebruksplan for Molde kommune for perioden 2020-2025

Revidert skolebruksplan skal til politisk behandling i februar 2019.

Planen legges ut til høring i tiden: 19.11.2018 – 19.12.2018.

Viser til tidligere utsendt kartskisser med forslag til kretsgrensejusteringer.

Vi har registrert at det er behov for en presisering av forslag til justering av opptaksområder/kretsgrenser i utsendt høringsforslag til revidert skolebruksplan for Molde kommune.

Dagens opptaksområder/kretsgrenser er beskrevet i kapittel 7.  Forslag til nye grenser er beskrevet i kapittel 8. I kapittel 8 i beskrivelsen av situasjonen ved Sellanrå skole, har vi oppdaget feil i teksten og tallgrunnlaget.  Dette berører også tallgrunnlag/prognoser for Langmyra skole.  Dette har vi rettet opp i utlagt høringsdokument.

Skolebruksplanen skal analysere med utgangspunkt i dagens situasjon i skolesektoren, fremtidige behov og muligheter i lys av føringer i lover, regelverk og kommunale prioriteringer.
I dette planutkastet har vi et kortsiktig tidsperspektiv, perioden 2020-2025, med fokus på elevfordelingen mellom skolene på barnetrinnet i sentrumsområdet.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 19. desember 2018,

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
fagseksjon skole
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Uttalelse til skolebruksplan

  Molde ungdomsråd tok opp forslaget til skolebruksplan på møte 13. desember.

  Vi stiller oss bak forslaget om å bygge en ny barneskole i Årølia. Vi ser på dette som en god løsning og håper at skolen blir bygd stor nok til å kunne ta imot nok elever i framtiden.

  Vi ser det uheldig at flerbrukshallen vil ta av utearealet til Kviltorp barneskole. Rundkjøringen som skal bygges med den nye veien E39 kommer også til å ta deler av utearealet til elevene. Uteområdet på barneskoler er svært viktig for utviklingen til barna. Molde ungdomsråd ser det derfor problematisk at utbyggingen av flerbrukshallen på Kviltorp barneskole vil ta av utearealet. En bedre løsning hadde vært om flerbrukshallen hadde blitt bygd på Bergmo ungdomsskole, et sted mellom de to skolene eller andre alternativer.

  Vi ønsker å fremme nærprinsippet. Vi ser negativt på flyttingen av skolegrensene mellom Kvam og Sellanrå. Den nye grensen fører til at elver med kort skolevei til Sellanrå ikke får gå på sin nærmeste skole. Vi ser også at de nye skolegrensene kan bryte med barnas rett til en trygg skolevei, da enkelte får en betraktelig lengre skolevei. Vi tenker at en løsning kan være å bygge ny, større østfløy ved skolen.

  Vi har hatt kontakt med elevrådene ved Bekkevoll og Bergmo. Elevrådene burde ha fått mulighet til å uttale seg om planen. De har dessverre ikke fått oversendt brevet og informasjon om saken.

  2018-12-19 22:57:42
  [Svar]
 • Vedlagt høringssvar fra Årø Røbekk Velforening.

  2018-12-19 15:37:15
  [Svar]
 • Vedlagt høringssvar fra FAU og SU ved Nordbyen skole.

  2018-12-19 09:43:10
  [Svar]
 • Vedlagt ligger høringssvar fra KFU.

  2018-12-18 23:51:48
  [Svar]
 • Vedlagt høringssvar fra FAU ved Sellanrå Skole.

  2018-12-18 22:55:01
  [Svar]
 • Kommentarer i vedlagt pdf, mvh Halvard Arntzen, Hege Bakken

  2018-12-18 22:53:37
  [Svar]
  • PS: De to dokumentene er identiske, finner ingen måte å redigere innsendt bidrag.

   2018-12-19 09:40:42
 • Slutter meg til tidligere uttalelser, og stiller meg undrende til at endringen av skolegrensen mellom Sellanrå og Kvam skolekrets i høringsutkastet beskrives som å «utfordre nærskoleprinsippet». Det handler altså om at flere barn i området går fra å ha noen få hundre meters skolevei til en skolevei på nesten 3 km. Dette framstår som klart i strid med nærskoleprinsippet i opplæringslova § 8-1.

  I høringsutkastet side 16 står det følgende: «Hva som skal regnes som nærskolen avgjøres av en rekke forhold omtalt i opplæringslovens forarbeider, jf NOU:18 1995 og Ot.prp. nr. 46 (1998-1999). Det skal tas utgangspunkt i geografi, men også andre objektive forhold som topografi og farlig skolevei er relevante hensyn». Ingen av de ovennevnte faktorene tilsier at det vil være grunnlag for å vurdere Kvam som nærskole framfor Sellanrå.

  Jeg representerer en barnefamilie som har flyttet tilbake til Molde etter mange år borte. En av de store fordelene vi så med å flytte tilbake var et roligere tempo med korte avstander. Vi har bevist bosatt oss nær skole og sentrum for å ikke være avhengig av bil og kollektivtransport. Den foreslåtte endringen av skolekretsen oppleves dermed som et stort antiklimaks.

  I et samfunnsmessig perspektiv hvor reduksjon av klimagassutslipp er et lovpålagt mål, oppleves den foreslåtte endringen som paradoksal.

  Vil til slutt komme med følgende innspill til medvirkningsprosessen. Flere barnehagebarn skal begynne på skole til høsten og i løpet av den aktuelle perioden, og er i høyeste grad berørt. KFU er etter min kjennskap et organ for grunnskolen i kommunen og dekker ikke barnehager? Dersom dette stemmer, er ikke foreldre/FAU ved barnehager i berørte områder vurdert som en aktuell part som burde særskilt varsles og inviteres med i referansegruppen?

  2018-12-18 22:50:22
  [Svar]
 • Høringssvar til ”utkast skolebruksplan for Molde kommune for perioden 2020-2015”


  Barnefamiliene i Lillevika og Røysan stiller oss kritiske til forslaget om å flytte skolegrensen mellom Kvam og Sellanrå skole. Slik forslaget er lagt frem, vil disse barna bli splittet til to forskjellige skoler.

  Skoleveien vil bli vesentlig lengre om de skal reise til Kvam. De vil det første året ha rett til buss, men slik vi ser det er ikke busstoppet på Høstmarkberget egnet til å slippe av skoleelever som da må krysse Julsundveien, med mye trafikk og uten fotgjengerovergang.
  Å kjøre barna vil da bli et naturlig valg for mange, noe som vil gjøre at det også blir mer biltrafikk rundt Kvam skole.

  I Romsdals Budstikke (13.12.18) uttaler Iver Vereide at søsken har god sjanse for å begynne på samme skole, om de ønsker det. Sannsynligheten for at det blir mange foreldre som søker søsken inn på samme skole, vil vi tro er stor. Om ikke alle får plass ved den ønskede skolen, hvem blir prioritert? Om forslaget blir vedtatt må vi som foreldre ta stilling til om vi vil at barna våre skal gå på samme skole som lekekamerater fra samme gate, og da kanskje få to skoler å forholde oss til, med tanke på foreldremøter, arrangement, osv. Eller at barna skal gå på nærskolen med sine søsken, og da kanskje ikke få gå på samme skole som andre barn i samme gate.

  Vi har ikke sett noen tall som viser at skolen er full i dag. Sellanrå skole har en innføringsklasse med elever fra flere skolekretser i Molde. Vårt forslag er at disse elevene får et godt opplæringstilbud på sin egen nærskole. Kompetansen for denne opplæringen er lettere å flytte mellom skolene, enn å flytte elever. Eventuelt kan kompetansen og innføringsklassen flyttes til Kvam skole, for å benytte kapasiteten der bedre.

  Østfløyen står enda, og brukes i dag av SFO. Slik vi forstår er denne fløyen stort sett ledig på dagtid. Er det mulig at denne kan brukes i skoletiden også, for å løse eventuelle kapasitetsutfordringer?

  Det er lagt frem to forslag
  1. At skolegrensen mellom Sellanrå og Kvam beholdes slik den er i dag
  2. Flytte grensen mellom Sellanrå og Kvam vestover

  Sellanrå skole er vår naturlige nærskole, både med tanke på avstand og skolevei. Forslaget om å flytte grensen vestover gjør at nærskoleprinsippet blir utfordret. Vi ber derfor om at grensen mellom Kvam og Sellanrå beholdes, slik den er i dag.  Med vennlig hilsen barnefamiliene i Lillevika og Røysan.

  Eirik og Aud Johanne Sandøy Aa, Lovise Almklov, Julie Fiksdal, Christian Dahl, Ellen Ljøen, Elisabeth Fugelsnes, Magnus Oltedal og Anne Hareide

  2018-12-18 21:12:07
  [Svar]
 • Ut fra de publiserte tallene ser det ut til at det vil være unødvendig å endre grensene mellom Kvam og Sellanrå skoler dersom innføringselevene som alle nå går på Sellanrå, flyttes til Kvam der det er ledig kapasitet. Da får man utnyttet kapasiteten ved kommunens skoler bedre, og man slipper å gjennomføre grensejusteringer som utfordrer nærskoleprinsippet. Det er underlig at denne muligheten ikke er vurdert eller omtalt i skolebruksplanen.

  2018-12-18 11:31:12
  [Svar]
 • Høringssvar til «Utkast til skolebruksplan for Molde kommune for perioden 2020 – 2025».

  Innledningsvis ønsker vi å anmode kommunen om å ivareta nærskoleprinsippet, som fremgår av opplæringsloven § 8-1, på en bedre måte. Dette prinsippet er ikke kommet inn i opplæringsloven ved en tilfeldighet, men bygger på viktige hensyn for samfunnet og brukerne av skolen.

  I forslaget til ny skolebruksplan er grensen mellom Sellanrå og Kvam skole foreslått endret svært mye, og slik at eventuell ny grense vil ligge tilnærmet «vegg i vegg» med Sellanrå skole mot vest. Dette oppleves provoserende og urimelig av familiene som bor i dette området, som har sin tilhørighet til Sellanrå sosialt sett, og hvor barna eventuelt vil oppleve å bli splittet fra naturlige lekekamerater og skolen de opplever som sin.

  Rettslig sett må det anføres at den foreslåtte grensen mellom Kvam og Sellanrå vil være i strid med opplæringsloven § 8-1.

  En bør være oppmerksom på at kommunen utøver et «lovbundet skjønn» ved fastsettelse av slike grenser, i motsetning til et «fritt skjønn». Dette innebærer at kommunen må forholde seg til nærskoleprinsippet og ikke står fritt når en fastsetter grenser etter hjemmelen i opplæringslova § 8-1. Det vises til Sivilombudsmannens sak 2001-1838 hvor dette fremgår. Kommunens adgang til å fastsette grenser ut fra økonomiske hensyn/ressurshensyn er altså begrenset, og i dette tilfellet går Molde kommune svært langt på bakgrunn av denne type anførsler.

  Sivilombudsmannen behandlet i sak 2000-0815 en klage som gjaldt en «skolekretsgrense» som var satt ut fra økonomiske hensyn. Slik en forstår det var det i det tilfellet snakk om en mindre grensejustering enn hva som er tilfellet er for den eventuelle endringen av Sellanrå/Kvam-grensen. Det går frem av saken at Sivilombudsmannen stilte strenge krav med hensyn til begrunnelsen, og det faktiske grunnlaget, for fastsettelse av grensen ut fra kapasitet/økonomiske hensyn. Slik en ser det vil Molde kommune ikke kunne overholde de kravene Sivilombudsmannen, og for så vidt Utdanningsdirektoratet, stiller i denne sammenheng. Det settes krav til at den aktuelle skolen reelt sett er "full" før økonomiske hensyn i det hele tatt kan vektlegges. Det er grunn til å tro at det heller ikke vil bli godtatt om en kommune skulle gjennomføre en unødvendig stor grensejustering.

  I forhold til vurderingen av om Sellanrå reelt sett er «full» så kan det særlig pekes på følgende:
  1) Det fremlagte tallmaterialet synes å tilsi at skolen kun vil være full en relativt kort og forbigående periode.
  2) Med den foreslåtte grensejusteringen mot Kvam vil Sellanrå skole få en betydelig overkapasitet i lang tid
  3) Skolen har en innføringsklasse med mange elever som ikke har Sellanrå som sin nærskole

  Alle de nevnte forholdene må anføres å medføre at grensejusteringen vil være i strid med opplæringsloven og de linjer Sivilombudsmannen har trukket opp. Særlig synes det å legge opp til en overkapasitet ved skolen over lang tid å bryte sterkt med nærskoleprinsippet.

  Med hilsen
  Thomas Urdshals og Astrid Nerøien Urdshals
  Rune Ellingseter og Ragnhild Ellingseter

  2018-12-18 09:53:04
  [Svar]
 • Vedlagt er høringssvar fra foreldreutvalg Kviltorp Skole.

  2018-12-18 09:30:58
  [Svar]
 • Viser til vedlagte pdf fil som uttale til planutkastet.


  Mvh
  Foreldre og foresatte ved Sellanrå skole

  2018-12-17 23:20:28
  [Svar]
 • Vi som har elever ved Sellanrå er svært fornøyd med skolen vår. Læringsmiljøet er godt, elevene trives og vi har fått et fint nytt skolebygg. Uteområdet rundt skolen er et naturlig samlingspunkt for barna også etter skoletid. Sellanrå skole har et godt rykte og for vår del har dette vært avgjørende for at vi har valgt å fortsette å bo her.

  Den foreslåtte grensejusteringen mellom Sellanrå og Kvam opplever vi som urimelig både for foreldre og barn fordi:

  - Elevene som berøres har i dag en kort og trygg skolevei, maks 800 meter for de som bor lengst unna. Det blir urimelig å kreve at vi skal øke denne avstanden til mer enn 2 km når vi har en skole like i nærheten. Som det påpekes i saksfremstillingen så er dette også i strid mot nærskoleprinsippet.

  - I tallmaterialet er innføringsklassen regnet inn. Dette blir urimelig når langt fra alle disse elevene bosettes innenfor Sellanrå skolekrets.

  - Forlengelsen av skoleveien vil også medføre at flere førsteklassinger vil ha krav på skoleskyss, noe som vil utløse merkostnader.

  - Hva om det blir utskiftninger i boligene på Kvam, slik at det blir flere småbarnsfamilier? Skal man da flytte grensene tilbake igjen? Når man velger å bosette seg et sted med familien sin så ønsker man forutsigbarhet mht. hvilken skolekrets barna skal tilhøre.

  - For mange foreldre ville det bli mer naturlig å kjøre barna til skolen, noe som vil føre til økt miljøbelastning

  - Siden argumentet med at kapasiteten på Sellanrå er for liten ikke holder mål, er den eneste gevinsten her at man utnytter kapasiteten på Kvam skole bedre. Vi synes ikke at dette rettferdiggjør en unødvendig lang skoleveg for så mange elever.

  Andre tiltak som bør vurderes før man justerer grensene:
  - Oppgradere og ta i bruk østfløyen til vanlig undervisning igjen.
  - Fordele innføringselever jevnere mellom Sellanrå og Langmyra. På sikt kan også Kviltorp også ta imot noen. På den måten kan også disse elevene få glede av nærskoleprinsippet.

  Med vennlig hilsen
  Solveig og Audun Landsvik

  2018-12-16 23:02:45
  [Svar]
 • Se vedlagt høringsuttalelse fra SU og adm. v/Sellanrå skole

  2018-12-14 14:21:30
  [Svar]
 • Grensejusteringen mellom Kvam og Sellanrå for fremtidige elever fra Lillevika og Røysan vil gi en svært dårlig skolevei. For vår del vil avstanden øke fra 500 meter til 2,9 km.
  Det innebærer at eleven vil ha krav på gratis skoleskyss for 1 årstrinn.
  I 2 årstrinn vil man ikke ha krav på skoleskyss, men må ta buss. Busstoppet Høstmarkberga er ikke tilrettelagt for en barneskoleelev. Busstoppet på på sørsiden av Julsundveien mangler fortau, fotgjengerfelt og belysning. I praksis betyr dette at foreldre må kjøre eleven til skolen i flere år. Se vedlegg for bilde av busstoppet.

  2018-12-13 09:07:25
  [Svar]
 • Ved bygging av ny skole i Årølia vil det, i følge skolebruksplanen, gjøres en justering av grensen mellom Nordbyen og Langmyra skolekrets. Per i dag hører kun nordligste del av Høgnakken til Nordbyen skolekrets, men flere foreldre fra øvrige deler av Høgnakken (spesielt Blokkebærvegen, Tranebærvegen og Moltemyra) har søkt barna sine til Nordbyen skole. Dette skyldes flere forhold, blant annet tryggere skoleveg og skolens gode omdømme. Skolen har et fantastisk uteområde og dyktig personale. Når Nordbyen skole har ledig kapasitet, hvorfor foreslås det da å redusere Nordbyen skolekrets? For Kvam skole fører den ledige kapasiteten til et økt geografisk tilfang til skolen, ved bygging av skole i Årølia. Hvorfor foreslås det en stikk motsatt konsekvensene for Nordbyen skolekrets?

  2018-12-12 21:53:54
  [Svar]
 • Trastalia interesselag representerer 34 boenheter i Trastalia og Tanners veg på Cecilienfryd. Vi motsetter oss sterkt at den vestlige grensen mellom Kvam og Sellanrå flyttes som foreslått.

  Barn i vårt område har i dag en kort og trygg skoleveg, med avstand til skolen på rundt 200 meter. Ved den foreslåtte endringen vil avstanden til skolen tidobles. Vegen til Kvam er delvis uten fortau, og med flere vegkryssinger. Vi mener at det er urimelig at våre barn skal få en unødvendig lang og mer utrygg skoleveg. Kommunen ønsker at flest mulig av elevene skal gå til skolen. Ved den foreslåtte endringen vil en større andel av elevene bli kjørt. Dette er uheldig både i et miljøperspektiv og et folkehelseperspektiv.

  For barnefamiliene i området har nærhet til skolen vært en viktig grunn til at vi har bosatt oss her. Sellanrå er en del av vårt nærmiljø, og er en skole som barna har en relasjon til selv før de begynner på skolen. Det er videre viktig for det sosiale samholdet at barn i samme område går på samme skole. Endres grensene vil barna splittes mellom to skoler. Dette er svært uheldig. Det vil også medføre ulemper for familier som kan få barn som må gå på to ulike skoler.

  Det følger av nærskoleprinsippet i opplæringsloven § 8-1 at barn har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest. Dette er en rettighet som står sterkt, og som kommunen har begrensede muligheter til å fravike. Kommunen skriver i høringsbrevet at en kretsgrense nær Sellanrå vil utfordre nærskoleprinsippet. Etter vårt syn vil forslaget ikke bare utfordre prinsippet, men være i strid med det. Fremtidige kapasitetsproblemer kan ikke brukes som begrunnelse for å endre dagens kretsgrenser. Det vises i den sammenheng til Utdanningsdirektoratets uttalelse i sak 2009/3108 samt tolkningsuttalelse 12.12.2014. Direktoratet har her uttalt at kommunen har en «svært begrenset adgang til å legge vekt på kapasitet» ved fastsettelse av forskrift om skolekretsgrenser. Etter Utdanningsdirektoratets vurdering blir det først aktuelt å legge vekt på kapasitet når det kan dokumenteres at en skole er full. Det er videre ikke anledning til å påberope seg kapasitetsproblemer som følge av fritt skolevalg slik Molde kommune har. Sellanrå har en rekke elever som ikke tilhører Sellanrå skolekrets, herunder også elever ved innføringstilbudet. Kapasitetsproblemer knyttet til disse kan ikke brukes som begrunnelse for å flytte elever som har Sellanrå som sin nærskole til en annen skole.

  Kommunen har i sitt høringsbrev vist til to alternative løsninger for kretsgrensen mellom Kvam og Sellanrå skoler. Vi ber dere bruke fornuften og beholde den vestlige grensen mot Sellanrå slik den er i dag. Kommunens fremlagte prognoser viser at skolen ved denne løsningen vil ha kapasitet til å ta imot elevene.

  Med hilsen styret i Trastalia interesselag
  Maria Moen Storøy, Stine Ugelvik Kanestrøm, Hege Bakken og Hans Petter Iversen

  2018-12-09 20:33:12
  [Svar]
 • At det som kommer frem av høringsdokumentet at det er et tydelig behov for en skole i Årølia. Kommunenen har solgt kommunale tomter med henvisning til at skolen skal komme. Og mange har flyttet til Årølia fra andre deler av landet mye pga dette.

  Det er utrolig viktig å ta hensyn til de nasjonale reglene for uteområde på skolene. Med den veksten som er øst i byen - og som trolig bare kommer til å øke når sykehuset blir bygd. Så er det viktig å være fremtidsrettet på det nåværende tidspunkt. Ordfører Dahl lovte på åpningen av barnehagen i Årølia at skolen skulle stå klar om 4 år. Nå er det viktig at skolen kommer så raskt som mulig. Kviltorp skole er super og rektor på Kviltorp har virkelig lagt til for at våre barn skal ha det best mulig. Men Kviltorp er full og ønsker vi at flere skal få lyst til å flytte til Molde - så er det utrolig viktig å få skole på plass i et av de områdene det er størst mulig for nybygg.

  2018-12-05 13:53:21
  [Svar]
 • Se vedlagt høringssvar.

  2018-11-29 23:08:47
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under