‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Utvidelse av planområdet
For uttale i perioden: 21. februar 2017 - 17. mars 2017
Høring/Oppstart

Plannr. 201411

Utvidelse av planområdet - Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Frist for merknader er 17.3.2017.

Bakgrunn:

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varsler Molde kommune utvidelse av planområdet for Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla, plannr. 201411, som var oppstartsvarslet 13.5.2014.

Utvidelsen gjelder tomten med gbnr 114/31og Kaptein Dreyers veg fra den opprinnelige plangrensen inntil krysset mot fylkesvegen.

Utvidelsen er på ca. 20 dekar stor, og samlet planareal blir ca. 240 dekar. Utvidet område inngår i gjeldende reguleringsplaner 0577 og 201302.

Nye eiendommer som blir berørt er gårdsnummer 114/31.

Bakgrunnen for utvidelsen er vurderinger etter innspill fra grunneieren, samt uttalelser i høringen til planforslaget for planområdet. Det skal legges til rette for utvidet areal til butikken, innkjøring til butikken fra vest og som trafikksikkerhetstiltak regulering av kjøreveg med fortau i fortsettelse av vegen i reguleringsforslaget med tilkobling til gang- og sykkelvegen ved fylkesvegen.

Det vises ellers til oppstartsvarsel datert 13.5.2014.

Molde kommune som planmyndighet vurderer, at utvidelsen av planområdet gis en begrenset oppstartsvarsel siden endringen berører bare en grunneier og at området er regulert til utbyggingsformål (industri) fra før. Det sendes derfor kun varsel til berørte grunneiere av utvidelsen samt relevante regionale myndigheter.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale innen 17.03.2017,

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

eller til postmottak@molde.kommune.no

For øvrige spørsmål, kontakt saksbehandler Björn Gregull, 71 11 11 42


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under