Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 03. juni 2022 - 12. august 2022
Høring/Oppstart

Plan-ID: 202106

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Banehaugen
Avgrensning_av_planområdet_1_500

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-14 varsles det oppstart av detaljregulering (kommunalt planarbeid) for gnr.25/bnr.1087 i Banehaugvegen 4, Molde kommune.

Fristen for å gi innspill er 12.08.2022

Forslagsstiller og fagkyndig

Detaljreguleringsplanen fremmes og utarbeides av Molde kommune.

Selskabet for Molde Byes Vel er eier av tomten.

Gi innspill

Grunneiere og andre med interesser i området kan bruke det elektroniske skjema for høringsuttalelser nederst i denne artikkelen, eventuelt sende merknader og innspill til:

Molde kommune
teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1, 6413 Molde

Fristen for å gi innspill er 12.08.2022

Administrasjonen ser fram til å få flest mulig innspill vedrørende fremtidig planlegging av området.

Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Liliana P. Ramsing. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-21/00411 ved alle henvendelser.

Aktuelle vedlegg:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Moldegård Vel ønsker at området fortsatt skal være regulert til barnehage, som i dag. Dette fordi det er eneste mulighet for barnehage i området.
  Dette er ønsket av beboerne i området, samt at det for byens befolkning vil gi fremtidig mulighet for ny barnehagedrift i ett av Molde’s mest attraktive sentrumsområder, og fremme etablering av og trivsel for barnefamilier. En barnehage vil gi mulighet for lek og samling også på kveldstid for barnefamiliene i området.
  Ved omregulering til boligformål vil denne muligheten for alltid være borte.

  Et alternativ kan være å bruke området som leke/parkanlegg, da begrunnet i mangel på grøntområde med tilhørende lekefasiliteter i nærområdet for barn og ungdom. Ved å gjøre mindre inngripende tiltak, kan deler av grønnstrukturen brukes til lekepark. Det er viktig for nærmiljøet at området ansees som et arealformål som kan sikre helhetlig grønnstruktur i nærområdet, samt sikre viktig natur og landskapskvaliteter generelt for Moldes innbyggere.
  Hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår skal ivaretas i all planlegging, og ved å beholde mulighet for barnehage og lek, har kommunen her en unik mulighet til dette.

  2022-08-09 22:07:05
  [Svar]  Link
 • Jeg har lagt høringssvaret tilgjengelig i vedlagt PDF fil. Høringssvaret er skrevet av Silje Liepelt, men er på vegne av beboerne i nærområdet og Moldegård vel. Høringssvaret har vært tilgjengelig på Facebook gruppa til Moldegård vel forening, der totalt 110 medlemmer har tilgang. 90 medlemmer har lest høringssvaret og kommet med innspill og kommentarer.

  2022-08-08 14:13:02
  [Svar]  Link
 • Av ukjent grunn falt en del av det jeg har skrevet, ut i det som er kommet med i min tidligere kommentar. Derfor nytt forsøk:
  Som andre mener jeg at hele tomta bør utvikles til friområde. Ved østenden av dagens bygg bør det da anlegges en brukbar sti opp til det eksisterende friarealet nordøst for bygget, for på denne måten å koble disse arealene godt sammen (noe høgdeforskjell der i dag). Et nytt bygg der eksisterende bygg står, se skravert området på kartvedlegget i saka, vil kunne gjøre østre del av barnehagetomta lite tilgjengelig, jf. nevnte høgdeforskjell.

  2022-07-09 15:56:16
  [Svar]  Link
 • Som andre mener jeg at hele tomta bør utvikles til friområde. Ved østenden av dagens bygg bør det da anlegges en brukbar sti opp til det eksisterende friarealet nordøst for bygget, for på denne måten å koble disse arealene godt sammen (noe høgdeforskjell der i dag). Et nytt bygg der _ØO_
  o
  _-i saka, vil kunne gjøre østre del av barnehagetomta lite tilgjengelig, jf. nevnte høgdeforskjell..,

  2022-07-09 15:45:06
  [Svar]  Link
 • U.t. er nabo til aktuelt område.
  Anbefaler at området blir regulert til et grønt areal med parklikende oppbygging/beplantning. Det er svært får grønne lommer igjen sentrumsnært der en kan trekke seg litt tilbake eller leke. Per nå er det daglig mange barn innom denne tidligere barnehagetomten for å leke, alder fra 6-14 år, meng også foreldre med små barn med og uten barnevogn. Det er ingen grønn lomme i Molde mellom Reknesparken og Retiro og det savnes. Det ville være et fint park-/rekreasjons område sammenslått med den lille eksisterende Banehaugskogen, kort vei fra kjøpesentrene og fra bysentrum og for beboere i området som ellers er preget av mange svært trafikkerte veier. Det kunne være fint med noen benker, noen få lekeapparat og en plen. Det er ikke nødvendig med noen bygninger. Dette vil holde kostnadene lave med å utvikle tomten. Det minst ønskelige er en stor utleie bygning med mange boenheter som bryter med byggetradisjonen i området og som gir økt trafikk i de smale gatene som grenser til; Banehaugveien, HT Møllers gate og Bastian W gate.

  2022-06-28 15:59:20
  [Svar]  Link