Høring/Oppstart

Kartutsnitt
Høring/Oppstart

Plan nr 202025

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Bersås industriområde

Bakgrunn
Nesset Biokraft AS har engasjert ConsulentPartner AS til å lage reguleringsplan for Bersås industriområde. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for industriareal på deler av eiendommen GID 235/2, som ligger mellom Toven og Bersås. Nesset Biogass AS ønsker å bygge et biogassanlegg på industriområdet. 

Planområdet
Planområdet ligger like ved avkjørselen til Bersåshaugen gjenvinningsstasjon. Planområdet er ca 36 dekar, og berører deler av eiendommene GID 235/2 og 235/29 (fylkesvei 666). 
Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet til høyre. 

Nåværende planstatus 
Planområdet er i kommuneplanens areadel satt av til Landbruk-natur – og friluftsliv (LNF).

Prosessen videre 
Fristen for å komme med merknader/ innspill til planarbeidet er 16. november 2020. Når innspillfasen er ferdig vil ConsulentPartner AS vurdere innspillene/ merknadene som er kommet inn og deretter utarbeide et forslag til detaljregulering for området. Forslag til reguleringsplan vil så bli oversendt til Molde kommune. Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø vil ta stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn og høring. 
Når forslag til detaljregulering har vært på høring og offentlig ettersyn vil Molde kommune vurdere høringsuttalelsene, og eventuelt justere planforslaget før det går til politisk behandling. Det er Molde kommunestyre som vedtar reguleringsplanen. 

Medvirkning:
Du kan sende innspill eller merknader til planarbeidet til:

ConsulentPartner AS
Eidemsbakken 1
6440 Elnesvågen,

Frist  16.11.2020

Har du spørsmål til planarbeidet, kan du ta kontakt med

Heidi Løkseth: telefon 971 94 715, eller epost: hl@consulentpartner.no

Kopi av innspill/merknader kan sendes til:

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde,

evt. til e-post: postmottak@molde.kommune.no.

Innspill og opplysninger merkes med planid 202025. 

 

Aktuelle dokumenter: