‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

201815 - Plangrense Årødalen industriområde utvidelse
Høring/Oppstart

Plannr: 201815

Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Årødalen industriområde

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for utvidelse av Årødalen industriområde innenfor gnr/bnr 33/12, 33/408 og 33/188.
PlanID er 201815, saksnummer er 2018/4071.

RoKe Eiendom AS står som forslagstiller for reguleringsplanen. Sweco Norge AS er engasjert til å utarbeide planforslaget. Planområdet er i kommuneplanen avsatt til næringsbebyggelse og LNF-areal. Formålet med reguleringsplanen er å regulere deler av eiendommen (gnr/bnr 33/12) til næringsformål.

Arealet ligger tilgrensende til eksisterende næringsareal i vest. Adkomst til planområdet vil skje fra Kv3160, vest for teig 33/12. Planområdet er på ca. 74 daa.

I henhold til §17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen.

Det ble gjennomført oppstartsmøte med Molde kommune 21.11.2018, og kommunen har avgjort at planforslaget ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til oppstartsvarselet sendes til:

Sweco Norge AS avd. Molde
ved Erlend Sandnes
Storgata 42, 6412 Molde,

Frist: Innen 6. februar 2019.


Spørsmål til reguleringsarbeidet kan rettes til prosjektleder Erlend Sandnes:
Tlf: 98 44 96 04
E-post: erlend.sandnes@sweco.no

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.