Høring/Oppstart

kartutsnitt
For uttale i perioden: 22. april 2021 - 12. mai 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202107.

Varsel om oppstart av planarbeid: Klatrehall Grandfjæra

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for etablering av klatrehall i kombinasjon med kontorlokaler i høghallen ved Grandfjæra i Molde kommune. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-15 vil søknad om byggetillatelse behandles felles med forslag om reguleringsplan. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av klatrehall og kontorlokaler i den eksisterende bygningsmassen som omfattes av Høghallen. I kommuneplanens arealdel for Molde kommune er området avsatt til næringsbebyggelse. I gjeldende områdeplan (PlanID 201128) er området regulert til næringsbebyggelse innenfor område N2. Innenfor dette området tillates næringsformål for kontor og lager, med en mindre andel til forretning og service. Det åpnes også for verkstedsfunksjoner. 

Det vurderes at planforslaget i hovedsak samsvarer med rammer i overordnet plan, men reguleringsplanen vil legge til rette for en bruksendring av bygningen slik at den også kan romme idrettsanlegg i form av klatrehall. 

Hensikten med å varsle at planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt med viktige hensyn i området. I tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes.

Medvirkning:
Innspill og spørsmål til planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart kan sendes til Henning Myrland på e-post Henning.Myrland@asplanviak.no.

Frist 12.05.2021 


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.