Høring/Oppstart

Planavgrensning - Kart Julbøen-Molde
For uttale i perioden: 23. oktober 2015 - 15. desember 2015
Høring/Oppstart

E39 Julbøen - Molde

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram: Kommunedelplan E39 Julbøen - Molde
Statens vegvesen vil i samarbeid med Molde kommune starte arbeid med kommunedelplan for E39 Julbøen-Molde. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram skjer i samsvar med §§ 11-12 og 11-13 i plan- og bygningsloven.  

Bakgrunn: 
Planen skal legge til rette for å etablere ny trasé for E39 fra Julbøen til Molde sentrum øst (Bolsønes).

På store deler av strekninga må ny E39 gå i tunnel, særlig i østre del av strekningen. Statens vegvesen tilrår i planprogrammet at det utredes alternativ der E39 går i en kort toløps tunnel fra Julbøen til Mordalen ovenfor bebyggelsen, deretter to alternativ i dagen opp Mordalen og over Haukabøelva, før den går i toløps tunnel fra Kringstadnakken til Bolsønesområdet, inkludert arm til Reknes.

Kommunestyrets vedtak om å vurdere forlengelse av tunnelen fra Bolsønes og østover tilrår vi å svare på med en egen delutredning som del av planarbeidet.

Høringsbrev og utkast til planprogram er tilgjengelig nederst på denne siden og på Statens vegvesen sine hjemmesider. Kun grunneiere i områder som er aktuelle for veg i dagen og tunnelpåhogg blir direkte tilskrevet.

 

Orienteringsmøte: 
Det blir orienteringsmøte på Molde rådhus onsdag 4. november kl. 19.00.

 

Har du spørsmål? 
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til planprosjektleder Ivar-Ole Mittet, telefon 71 27 47 72, mobil 414 79 996, e-post ivar-ole.mittet@vegvesen.no.
 

Medvirkning: 
Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet skal være skriftlige, og sendt innen 15. desember 2015. Har du innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet? Klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under. Du kan også skrive til:

Statens vegvesen Region Midt
Fylkeshuset
6404 Molde

Du kan også bruke Statens vegvesen sin e-postadresse ved innsending av merknader. 


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Jeg mener dette er en uheldig løsning for Molde og dens innbyggere. Det som gjør Molde unikt er nærheten til natur og naturopplevelser, uansett hvor i byen du bor. Dette er en kvalitet ved byen det er særdeles viktig å ivareta. Å legge motorvei i dagen i det som i dag er urørt natur (området vest for Kringstadnakken), og et viktig nærturområde, er noe som bør unngås. Skal veien gå her, må det være i tunnel helt fra Julneset.
  Videre mener jeg det er uklokt å blande sammen E39 og bypakke. Det er to uavhengig ting, med vidt forskjellig hensikt. E39 skal være en stamvei fra sør til nord langs kysten, og skal etter uttale fra samferdselsdepartementet så godt det lar seg gjøre legges utenom byer og tettsteder. Bypakken skal ivareta Moldes lokale trafikk, og løsningen her er ikke å oppfordre til mer lokal bilkjøring og blande dette sammen med stamveitrafikken. Løsningen er å tilrettelegge og motivere innbyggerne til alternativ transport, som sykkel, gange og velfungerende kollektivløsninger. I Moldes tilfelle er potensialet for flere syklende stort, og i tråd med det grønne skiftet som nå kommer bør Molde bidra sterkt til å begrense lokaltrafikken.
  I denne planen er det vist at E39 kommer ut av tunnel på Fuglset (ved Felleskjøpet) og går i dagen fram til Årø. Det vil legge beslag på store områder i forbindelse med veien, og bidra til å skille bebyggelse på nordsiden av veien fra fjorden. Det vil også hindre fremtidig boligutbygging i dette området bl.a. pga. av krav til støy. For å oppfylle gjeldende støykrav for eksisterende bebyggelse må det også store skjermingstiltak til. Dette vil bidra til ytterligere å forsterke skillet mellom bebyggelse på nordsiden av veien og fjorden. Om E39 på død og liv må passere igjennom/under Molde, må tunnelen i det minste gå helt til Årø.
  Er det ikke på tide å innse at E39 ikke kan finansiere bypakke Molde, at E39 igjennom Molde er et feilgrep ingen av de som kommer etter oss vil takke for, og at fremtidens transportmiddel for lokale turer ikke i hovedsak kan være bil, men sykkel, gange og kollektivtransport, løsninger som er mye mindre plasskrevende pr. reisende enn privatbilen. Husk at byer er til for menneskene, ikke bilene…

  2015-12-14 15:36:05
  [Svar]
 • DELPLAN E39 JULBØEN – MOLDE. HØRINGSUTTALELSE

  Utgangspunktet for vår uttalelse er presentasjonen som ble fremlagt på orienteringsmøtet den 4. november 2015. Borgerlisten har følgende merknader:

  1. OVERORDNET VURDERING

  Borgerlisten anser det som avgjørende at beslutninger som blir tatt i nåværende fase legger til rette for en optimal helhetlig løsning på hele strekningen Julbøen – Lønset. Med «optimal» menes her ikke en «ideell» løsning – vi må være realistiske med hensyn til kostnader både i investerings- og driftsfasene. En optimal løsning vil derfor være en økonomisk gjennomførbar løsning som samtidig ivaretar de viktigste hensyn både til gjennomfartstrafikk, kjøreopplevelse, lokaltrafikk, sikkerhet, og miljø. Med «miljø» menes her ikke bare utslipps- og forbruksmessige forhold, men også inngrep i natur og opparbeidede områder som utgjør viktige elementer både visuelt og bruksmessig for kommunens befolkning og byens identitet. Vi viser til vedlagte skisse som viser vår foretrukne løsning. Vi har lagt vekt på at sentrale faglige føringer fra SVV blir ivaretatt.

  Borgerlisten legger vekt på uttalelser fra faglig hold som fastholder at vegkryss i fjell vil være
  svært fordyrende. De overordnede hensyn er etter vårt syn at gjennomgangstrafikken
  får gode forhold, at lokalmiljøet skjermes, at lokalbefolkning får minst mulig belastning, og at det blir økonomisk mulig å skape gode og helhetlige løsninger for hele strekningen Julbøen – Lønset.

  2. SENTRALE PUNKTER SOM MÅ IVARETAS

  • Borgerlisten deler SVV sin oppfatning når det gjelder Bolsønes-områdets sentrale funksjon.
  • Borgerlisten deler også SVV sin oppfatning av at både økonomi, sikkerhet og kjøreopplevelse tilsier at man på deler av strekningen fra Julbøen østover mot Bolsønes legger vegen i dagen. Borgerlisten vil derfor gå inn for at nedre alternativ av SVV sine alternativer for Mordals-området velges, da den vil gi minst skadevirkning for miljøet og bruken av naturen. Vi forutsetter at det legges godt til rette for kryssing av vegtraseen både for folk og dyr, og at traseen også støyskjermes i den grad det er mulig, samtidig som den visuelt blir så «usynlig» som mulig.

  3. KONKRET TRASEVALG FRA JULBØEN TIL STRANDE

  • Fra et stort anlagt knutepunkt på Bolsønes bør E39 videre østover gå rett inn i en ny tunnel som kommer ut i nærheten av «sykehustomta» på Eikrem. Det bør vurderes om det på denne strekningen er tilstrekkelig med en enkeltløpet tunnel. Ved påhugg på Eikrem etableres av/påkjøring til Nordbyen og golfbanen. Fra Eikrem og østover følger europavegen dagens åpne trasé forbi golfbanen frem til Årødalen der det anlegges et nytt knutepunkt på ca. kote 125. Dette knutepunktet forbindes med Tussentunnelen mot nord. Det etableres også avkjøring til Årødalsvegen mot flyplassen/nedre trasé samt til industriområdet i Årødalen og videre til Skaret. E39 fortsetter østover fra samme knutepunkt i retning øvre Røbekk gjennom en ca. 1,4 km lang tunnel som kommer ut i dagen på ca. kote 70, hvilket vil gi en stigning på ca. 3,9 %. Vegen fortsetter østover retning Lønset /Hjelset i den planlagte øvre trasé.

  • En slik løsning vil gi svært mange fordeler:
  - Trafikken mellom Molde sentrum og Fræna/Eide/ytre Nordmøre vil da gå i tunnel fra Eikrem rett til Bolsønes. Trafikken mellom Nordbyen og sentrum ledes også samme vei. En slik løsning vil gjøre Knausenlinja overflødig og samtidig gi en stor avlastning av eksisterende innfartsveg langs sjøen. Dermed skjermes bydel øst fra store inngrep langs Fannestranda. Samtidig vil dette bli vesentlig billigere enn om man både lager tunnel fra Bolsønes til Lergrovik/Årø og etablerer Knausenlinja.
  - Tungtrafikken får ideelle avkjøringsforhold direkte til Årødalen og ytre distrikt, og det blir god flyt med høy fart og bare én rundkjøring på hele strekningen. Dermed ivaretar denne løsningen departementets krav til hastighet og flyt i en gjennomfartsveg, samtidig som lokale utfordringer adresseres på en god måte.
  - Løsningen er meget god for tilkomst til flyplassen fra alle retninger.
  - Løsningen er gunstig med tanke på hurtig transport til det nye sykehuset på Hjelset, enten man kommer fra Midsund eller Aukra, fra Fræna / ytre Nordmøre eller Molde sentrum.

  Ved å erstatte lyskryss med rundkjøringer på Fannestrandvegen fra Bolsønes til Årø og å redusere antall av/påkjøringer vil man med stor sannsynlighet ha en fullt ut funksjonell løsning samtidig som viktige miljømessige og visuelle kvaliteter i Molde ivaretas. En slik løsning vil endre forutsetningene for Bypakke Molde i vesentlig grad. Strekningen Kviltorp – Lergrovik er eksempelvis allerede regulert som firefelts veg, noe som da vil bli unødvendig.

  Borgerlisten ber om at forslaget utredes i forbindelse med delplan for strekningen Molde-Strande, og at det også vurderes hvilke virkninger en slik løsning vil ha for bypakken. Vi mener at det ved å velge en slik løsning åpnes for en langt sterkere satsning på gang- og sykkelveger og kollektivtrafikk. Det bør samtidig vurderes hvorvidt det kan etableres shuttlebuss inn til sentrum fra større parkeringsplasser både vest og øst for byen.

  Med vennlig hilsen,
  For Borgerlisten
  Terje Tovan, gruppeleder

  2015-12-14 10:32:23
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under