Høring/Oppstart

Kartutsnitt
For uttale i perioden: 13. juli 2021 - 20. august 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202114

Varsel om oppstart – detaljregulering for E39 strekningen Julbøen til Molde

Statens vegvesen varsler oppstart av arbeidet med reguleringsplan for ny E39 fra Julbøen til Molde

Medvirkning:

Innspill/merknader  til planarbeidet kan sendes skriftlig  til statens vegvesen innen
20. august 2021.

Lenke til Statens vegvesen sine nettsider med nærmere informasjon om planarbeidet og kart som viser planavgrensning:
Nå kan du komme med innspill til E39 plan i Molde | Statens vegvesen


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.