Høring/Oppstart

Kartskisse
For uttale i perioden: 03. november 2021 - 01. desember 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202116

Varsel om oppstart: Detaljregulering for Sagsletta 1, 3, 5 og 9 ved Kringstadbukta

Varsel om oppstart
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for Sagsletta 1, 3, 5 og 9 ved Kringstadbukta.

Forslagstiller er Molde kommune. 

Formål:
Formålet til planarbeidet er å legge til rette for en styrt utvikling av frittliggende småhusbebyggelse som muliggjør utvikling av eiendommene og ivaretar allmenne interesser knyttet til friområdet Kringstadbukta. Naboer, aktuelle høringsinstanser og grunneiere blir varslet direkte. 

Medvirkning:
Har du innspill til planen? Grunneiere og andre med interesser i området kan sende inn uttale under, innen 01.12.2021, 

eller du kan sende ditt innspill til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Julie Merete Rødskog Fiksdal
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Som mange andre jeg har snakket med om reguleringa av Sagsletta i tilknytning til Kringstadbukta, syns jeg at en slik fortetting av området vil fremstå som en veldig bastant blokk ned mot friarealet der folk flest ferdes. Mange utbyggere leiter med lys og lykte etter mulige lukrative prosjekter der de kan utnytte et areal til det maksimale for å få så stor inntjening som mulig. Det er ikke alltid det er i godt samsvar med det som passer best i området. Kanskje heller motsatt. Det kan ofte gi omgivelsene rundt fortettingen mange ulemper. Det er heller ikke alltid en ser alle ulempene før etter byggingen er i gang, eller kanskje først når den er ferdig.
  Eksempel på dette er da det ble fortettet på eiendommen rett øst for meg. Jeg hadde ingen innsigelser i forkant. Jeg hadde tillit til at utbygger ville utnytte tomta på en nøktern måte. Før oppstart måtte jeg gå med på å ta ned nesten 10 store furutrær, og underveis ødela de mye annen vegetasjon på tomta mi. De fylte opp masse på min tomt, for ikke å få for bratte skråninger, m.m. Jeg må presisere at dette ikke har noe med de som nå bor i leilighetene å gjøre, vi har et godt samarbeid. Det er kun ment som illustrasjon på at med maksimal utnyttelse av en tomt, vil det kunne skje uforutsette tildragelser som ikke egentlig var planlagt. Derfor mener jeg at en må være litt føre var, og ikke akseptere en så stor utbygging i nær tilknytning til byens eneste naturlige strand. Her er gamle murer som bærer bud om historie fra gammelt av. Her er vegetasjon som er fredet. Dette er rekreasjonsområde for folk i alle aldre, lett tilgjengelig og kjært for mange.
  Kringstadbukta brukes av hele byens befolkning, både sommer og vinter. Dette regner jeg med at andre skriver mer om, så jeg utdyper det ikke nærmere. Jeg er nabo, og ser og hører at området nesten alltid er i bruk.
  Fortetting kan være fornuftig, men utbyggers ønsker og krav bør ikke være forutsetning for utbygging. Kommunens gode skjønn og forvaltning av et dyrebart friområde for hele byens befolkning må være viktigste premiss.

  2021-11-16 13:34:56
  [Svar]  Link