Høring/Oppstart

Kartskisse
For uttale i perioden: 23. juni 2020 - 31. juli 2020
Høring/Oppstart

Plan nr 202005

Varsel om oppstart Hungnesmarka øst
Molde kommune skal nå starte arbeidet med detaljregulering for Hungnesmarka øst.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende boligområde i Hungnesmarka og sikre at det avsettes areal til mulig framtidig barnehage innenfor planområdet. Planarbeidet tar sikte på å videreføre eksisterende bebyggelse med småhuskarakter, men det vil også bli vurdert andre former for bebyggelse innenfor deler av planområdet.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet under. Planavgrensningen følger avgrensningen av område B3 i kommunedelplan for Hjelset 2016-2026. I tillegg er del av friområde i nord-vest mellom eksiserende boligbebyggelse og område G1 tatt med for å tilrettelegge for framtidig gang- og sykkelvegforbindelse mellom boligfeltet og Skjevikåsen.

Nåværende planstatus
Overordnet plan er kommunedelplan for Hjelset 2016-2026. Planområdet er i kommunedelplanen for Hjelset regulert til boligbebyggelse – nåværende. Planområdet inngår i hovednett for gående og syklende i Molde kommune. Innenfor planområdet er det regulert gang-/sykkelveg – framtidig.

Prosessen videre
Høringsfristen for varsel om oppstart er 31. juli 2020. Vi ber om innspill til hva som er viktig for deg, og hva vi bør kjenne til i området.  Etter at høringsfristen er ute vil vi vurdere alle høringsuttalelser som har kommet inn. Deretter vil vi utarbeide et forslag til detaljregulering, som vi legger ut på høring og offentlig ettersyn. Når forslag til detaljregulering har vært på høring og offentlig ettersyn vil vi gå gjennom høringsuttalelsene, og eventuelt justere planforslaget før det går til politisk behandling.

Medvirkning:
Har du innspill til planen? Send inn din uttale under, innen 31.07.2020

Du kan også sende din uttale til  e-post postmottak@molde.kommune.no

eller

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Innspillet merkes med «Hungnesmarka øst.: Varsel om oppstart av planarbeid» og saksnr. 20/08881

Har du spørsmål om saken, kan du ta kontakt med Julie Rødskog Fiksdal telefon: 71 11 10 94, epost: julie.fiksdal@molde.kommune.no

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Det aktuelle området, og spesielt området øst for planen, er kjent som et rikt område for hekkende fugler blant annet havørn og hønsehauk. Det bes om at det tas hensyn til dette i utfomingen av planen. Dette gjelder spesielt fastleggele av byggegrense mot øst, hvor det bør taes spesielt hensyn til myrområdene.
  Norsk Ornitoligisk Forening bidrar gjerne med mer informasjon om fuglelivet i området under utarbeidelse av planen.

  Mvh

  Norsk Ornitologisk Forening, Møre og Romsdal

  Olbjørn Kvernberg
  Styreleder

  2020-07-31 13:32:43
  [Svar]  Link
 • Hei
  Som beboer i Hungnesmarka, fikk jeg i forrige uke et varsel om oppstart av planarbeidet for Hungnesmarka øst.

  Som ellers i Norge så krympes områdene med vill natur i full fart, Molde er intet unntak. Som ivrig bruker av marka så ser jeg de mulige konsekvensene ved utvidelse av boligfeltet.

  Dette er:
  Ødeleggelse av natur og nye myrområder, Molde kommune er en versting i Norge med ødeleggelse av myrer. Skal en ta hensyn til FN bærekraftmål så er nok ikke dette veien å gå. Etter som jeg ser ut i fra kartet så berøres to-tre myrområder i dette feltet.
  Mindre areal for ville dyr og fugler, som rådyr, hjort og elg, det påstås at i marka har den tetteste bestand av elg i Molde kommune. Naturlige dyretråkk og trekkruter blir ødelagt og dyrene få enda mer begrensede leveområder.
  Hekkende havørn på(fuglehaugen),har fulgt med ørna i flere år der den hekker på fast sted. Redet mener jeg ligger noen hundre meter utenfor det nye boligområdet, men det er vel en minimumsavstand en bør ta hensyn til. Ved økende aktivitet og ferdsel vil denne helt mest sannsynlig bli drevet bort fra området.
  Hekkende hønsehauk, er litt usikker på hvor redet er, men det burde sjekkes ut ihvertfall. Jeg registrerte mye aktivitet i vår i et enkeltområde. Området jeg mener redet er innenfor grensen for Hungnesmarka øst.
  Om en kunne ønske seg at det tas hensyn til noe av dette jeg skriver, er at dere trekker grensen for feltet helt ned i nerkanten på Råkmyra. Med det får myra og trekkruter være i fred.
  Som dere kanskje skjønner så er mitt ønske at dette området fikk være i fred, men det er vel en kamp jeg kommer til å tape.
  Jeg har bodd nå snart i hungnesmarka i 12-13 år og det har vært et konstant pågående arbeidet med nybygging og anleggstrafikk mer eller mindre hvert år. Ved en eventuell oppstart av anleggsarbeidet med Hungnesmarka øst kunne jeg tenkt meg at dere kunne lagt anleggstrafikken utenom feltet. Da ved å opparbeide ny tilkomstvei på nersiden av det nye feltet. Da slipper vi å ha all trafikken med støy og støv dragende gjennom boligfeltet som den medfører.

  Håper dere kan se på noe av dette jeg har skrevet og ta det med i vurdering deres.

  Mvh.
  Arild Edv. Berild

  2020-07-07 15:53:21
  [Svar]  Link