Høring/Oppstart

Kartutsnitt
For uttale i perioden: 19. juli 2021 - 17. august 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202113

Varsel om oppstart med detaljregulering - Midsund Brygge

Formål

Planen skal legge til rette for etablering av flere boliger innenfor planområdet. Eksisterende bensinstasjon og verksted skal bestå. Det skal etableres tre leiligheter i etasjen over. I tillegg er det tenkt 2-3 hus med 2 boenheter per bygg. Bebyggelsen er tenkt å oppføres i to etasjer med saltak. For plassering av ny bebyggelse skal et område i sjøen fylles ut.
Det er ikke tenkt etablering av småbåthavn i området som eksisterende reguleringsplan åpner for.
Eksisterende flytebrygge for dieselfylling av båter skal flyttes mot vest og området knyttet til bensinstasjonen skal omorganiseres.
Det kommunale teigen (gnr. 448, bnr. 71) vest for Antonbua skal gå inn i planområdet og vil legges til rette som fri- eller grøntområde.

Medvirkning

Eventuelle innspill, kommentarer, opplysninger mm. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet må sendes skriftlig til: Marco.Bohm@Norconsult.com 

Alternativt kan det sendes brev til
Norconsult AS
v/ Marco Böhm
Grandfjæra 24
6415 Molde

Vi foretrekker papirløst og miljøvennlig elektronisk svar.
Alle merknader og plankonsulten sitt sammendrag med kommentar, vil sendes over til kommunen og vil følge saken som vedlegg. Det vil normalt ikke gis skriftlig svar på innspillene, men en oppsummering av merknadene vil tas inn i planbeskrivelsen.

Frist innen 17. august 2021.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Marco Böhm via telefon 958 72 906 eller epost Marco.Bohm@Norconsult.com

Mer utfyllende informasjon om planarbeidet er tilgjengelig på
www.norconsult.no under fanen aktuelt – kunngjøringer

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.